ŠOP SR predstavila novú publikáciu o biotopoch Slovenska

ŠOP SR predstavila novú publikáciu o biotopoch Slovenska

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vydala koncom minulého roku novú publikáciu o biotopoch Slovenska. Katalóg biotopov Slovenska predstavuje  komplexný prehľad všetkých biotopov vyskytujúcich sa na Slovensku vrátane ich opisu, ekológie, rozšírenia a charakteristického druhového zloženia. ŠOP SR spolu s kolektívom autorov dnes katalóg oficiálne predstavila na pôde Technickej univerzity vo Zvolene.  
 
Nová súhrnná publikácia Katalóg biotopov Slovenska prináša čitateľom komplexný prehľad o jednotlivých biotopoch na našom území. Táto publikácia je nielen zrkadlom bohatstva našej prírody a cenným zdrojom informácií, ale aj nástrojom, ktorý nám pomôže lepšie chápať a chrániť náš unikátny prírodný ekosystém,“ oceňuje vydanie publikácie generálny riaditeľ ŠOP SR Štefan Kysel.
 
Katalóg bude slúžiť vedeckým inštitúciám na účely identifikácie jednotlivých biotopov v teréne, pri mapovaní stavu prírodných pomerov v našej krajine ako aj príprave stanovísk organizácií ochrany prírody. Ako uvádza hlavný zostavovateľ diela botanik Národného parku Slovenský kras Róbert Šuvada:  „Význam publikácie vidím aj pri vyhlasovaní nových chránených území, pri posudzovaní vplyvu rôznych aktivít na prírodné prostredie, ale aj ako podklad pre ochranu viacerých typov vegetácie európskeho a národného významu a nastavenia vhodných spôsobov starostlivosti.“Foto: Katalóg biotopov Slovenska. Zdroj: S. Urbanová, ŠOP SR

Katalóg predstavuje klasifikáciu národných biotopov, pričom súčasťou sú aj prevodné tabuľky na iné klasifikačné systémy. Na území Slovenska evidujeme 178 biotopov, vrátane ich podjednotiek. Z toho 116 zaraďujeme k biotopom európskeho významu a 30 je biotopom národného významu. Medzi najčastejšie vyskytujúce sa biotopy na našom území patria z nelesných najmä Nížinné a podhorské lúky a z lesných biotopov sú to Karpatské dubovo-hrabové lesy či Kvetnaté bukové a jedľovo-bukové lesy.
 
V súvislosti s predstavením publikácie na pôde Technickej univerzity vo Zvolene jej rektor Rudolf Kropil uviedol: „S uznaním môžem konštatovať, že na spracovaní katalógu sa podieľali viacerí spoluautori z akademickej obce a medzi nimi aj zamestnanci našej univerzity. Ide tak o ďalší príklad úspešnej spolupráce medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Štátnou ochranou prírody SR, ktorá sa realizuje na základe už dávnejšie podpísaného memoranda. Budem rád, ak naša univerzita, ktorá sa dlhodobo venuje vzdelávacím i vedeckovýskumným aktivitám aj v oblasti ochrany biodiverzity či využívania krajiny, tiež prispeje k rozvoju inšpiratívnych tém orientovaných na zodpovedný udržateľný rozvoj spoločnosti a zachovanie prírodného bohatstva pre budúce generácie.“

Toto druhé revidované a rozšírené vydanie vyšlo po dvadsiatich rokoch na základe spracovania všetkých doterajších údajov získaných z dlhodobého mapovania a monitoringu. V niektorých prípadoch došlo, s ohľadom na najnovšie vedecké poznatky, aj k prehodnoteniu a revízii v zaraďovaní niektorých vegetačných jednotiek do systému biotopov.
 
Najvýraznejšie zmeny prebehli vo formačných skupinách Slaniská, Vody a močiare, či Rašeliniská a slatiny,  kde sa najnovšie vedecké poznatky o týchto typoch vegetácie premietli aj do zatriedenia jednotlivých asociácií do biotopovej kategórie. Pri viacerých biotopoch došlo aj k rozdeleniu na homogénnejšie podjednotky. Táto úprava zabezpečí ich spoľahlivejšie určenie v teréne,“ vysvetľuje Róbert Šuvada
 
K najohrozenejším biotopom na Slovensku patria Panónske slaniská s jednoročnými trávami, ktoré sú na pokraji úplného zániku. K veľmi vzácnym a ohrozeným patria aj Aktívne subkontinentálne vrchoviská, Karpatské travertínové slatiny s halofytmi, Panónske topoľové lesy s borievkou, či Vegetácia oligotrofných až mezotrofných stojatých plytkých vôd. 
 
FOTO: Kolektív autorov na prezentácii publikácie

„Prípravná fáza publikácie začala už v marci 2020. V tomto období bol zostavený autorský kolektív, zadefinovali sme si spôsoby spracovania aj štruktúru opisu jednotlivých biotopov. Následne sa pristúpilo k najnáročnejšej časti a to zhromaždení fytocenologického materiálu, z ktorého vzišli charakteristické druhy biotopov a tvorba samotných textov
,“ opisuje vznik publikácie Róbert Šuvada. 
 
Okrem novo definovaného charakteristického druhového zloženia bol vytvorený aj elektronický expertný systém, ktorý dokáže zaradiť analyzovaný vegetačný zápis ku konkrétnemu biotopu na základe výpočtu podobnosti druhového zloženia s takmer 30-tisícovou vzorkou typických biotopových zápisov. Opisné časti boli doplnené aj o mapy zaznamenaného rozšírenia, či fotografie.
Vznik a vydanie publikácie bolo financované v rámci realizácie projektu z Operačného programu Kvalita životného prostredia "Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch".

Spracovala Kristína Bocková, Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

 

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...