Záverečný odborný seminár venovaný inváznym rastlinám

Záverečný odborný seminár venovaný inváznym rastlinámŠtátna ochrana prírody SR realizovala v tomto týždni záverečný odborný seminár venovaný inváznym rastlinám. Seminár bol určený pre všetkých zamestnancov orgánov a organizácií ochrany prírody ako aj ďalších organizácií v rezorte Ministerstva životného prostredia, ktorých sa problematika inváznych druhov rastlín dotýka.
 
Odborný seminár bol unikátny účasťou tak prednášajúcich ako aj účastníkov. Jeho cieľom bolo zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov rezortu životného prostredia ako aj pracovníkov štátnej správy na odboroch životného prostredia jednotlivých okresných úradov. Medzi prednášajúcimi boli popredné vedecké osobnosti  v danej oblasti z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied ako aj Národného lesníckeho centra vo Zvolene.
 

Výskumní pracovníci prezentovali napr. cesty šírenia inváznych rastlín na územie Slovenska, modelovanie ich potenciálneho výskytu na Slovensku, aktuálne spracované akčné plány na manažment druhov boľševník obrovský, pajaseň žliazkatý a javorovec jaseňolistý a ďalšie zaujímavé témy. Účastníci seminára diskutovali napr. o možnostiach manažmentu inváznych rastlín pajaseňa žliazkatého, krídlatiek, zlatobylí či iných inváznych nepôvodných druhoch. Zaujímavým podnetom bola aj prednáška o využití umelej inteligencie v službách monitoringu týchto druhov na Slovensku.

Podrobný program je možné stiahnuť si na nasledovnom linku.
Odborný seminár ukončil jesennú sériu školení o inváznych rastlinách určených pre zástupcov samospráv. V rámci nich ŠOP SR zorganizovala pre zástupcov obcí a miest 8 seminárov v každom samosprávnom kraji, pričom spolu sa na školeniach zúčastnilo približne 700 účastníkov .
 
Ako uvádza vedúca oddelenie botaniky ŠOP SR Martina Gubková Mihaliková:Séria školení samospráv ako aj odborných zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s agendou inváznych rastlín, iniciovala ŠOP SR so zámerom napĺňať strategický cieľ zvyšovania povedomia laickej a odbornej verejnosti o inváznych druhoch. Ten je stanovený v Akčnom pláne na riešenie problematiky prienikových ciest neúmyselnej introdukcie a neúmyselného šírenia inváznych nepôvodných druhov na územie Slovenskej republiky a na územie EÚ cez územie Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda SR v júni 2022.“ Zástupcovia samospráv mali možnosť vypočuť si prezentácie od zamestnancov ŠOP SR, Slovenskej inšpekcie životného prostredia ako aj okresného úradu ŽP v Košiciach a subjektov, ktoré majú praktické skúsenosti s odstraňovaním inváznych druhov. Semináre sa tiež venovali informáciám o spôsoboch odstraňovania inváznych rastlín, legislatívnym súvislostiam a v neposlednom rade aj povinnostiam samospráv ako aj vlastníkov pozemkov v oblasti inváznych druhov.
 
Prezentácie zo seminárov pre obce sú verejnosti prístupné na stránke ŠOP SR, odkiaľ je možné si ich stiahnuť. Link nájdete tu - https://invaznedruhy.sopsr.sk/prezentacie-zo-skoleni/
 
ŠOP SR realizovala  semináre  v rámci projektu „Vypracovanie akčného plánu pre invázne druhy rastlín a implementácia opatrení akčného plánu na riešenie problematiky prienikových ciest – prvá etapa“, ITMS2014+: 310011CQC3)“, ktorý je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014- 2020. 
 

Viac o problematike inváznych druhov a spôsoboch odstraňovania nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody SR - https://invaznedruhy.sopsr.sk/. Stránka obsahuje aj systém rýchleho varovania, prostredníctvom ktorého je možné nahlasovať výskyt niektorých inváznych druhov.
 
 
 
 
 
 
 
Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...