V Nitre prebiehal odchyt inváznych nutrií riečnych

V Nitre prebiehal odchyt inváznych nutrií riečnych

Koncom novembra Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie koordinovala odchyt nutrie riečnej. V spolupráci s partnerskými organizáciami bolo v meste ako aj v okolí Nitry odchytených viac ako 30 jedincov tohto invázneho druhu živočícha.

Ako uvádza riaditeľ Správy CHKO Ponitrie Radimír Siklienka: „Cieľom akcie bolo overiť metodiku odchytu tohoto druhu do živolovných pascí, eliminácia početnej populácie nutrie v intraviláne mesta Nitra a monitoring ich zdravotného stavu. Veľmi dôležité bude zamerať sa na osvetu ohľadom nevhodnosti prikrmovania nielen nutrie, ale aj ďalších voľne žijúcich živočíchov.“

Nutria sa úspešne adaptovala na život v prostredí močiarov, vodných nádrží, rybníkov a riek, predovšetkým v centrálnej časti Žitného ostrova. Najväčšie škody spôsobuje najmä na Podunajsku a Záhorí. Pre človeka predstavuje zvýšené riziko prenosu črevných parazitov či bakteriálneho ochorenia.

nutria riečna (Myocastor coypus), Foto: Stanislav Harvančík, ŠOP SR

Nutria riečna je invázny druh živočícha, ktorý predstavuje ohrozenie biodiverzity a spôsobuje straty hospodárskym a bezpečnostným záujmom človeka. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ (č. 1143/2014, čl. 7) sa invázne nepôvodné druhy vzbudzujúce obavy EÚ nesmú úmyselne držať, rozmnožovať, chovať a ani púšťať do voľnej prírody.

V zmysle našej národnej legislatívy (Zákon č. 150/2019 Z.z.) má zároveň každý vlastník, resp. správca alebo užívateľ pozemku povinnosť tieto invázne druhy odstraňovať. Ak ide o nepôvodné invázne druhy zveritieto povinnosti zabezpečuje užívateľ poľovného revíru. Pri nedodržaní uvedených opatrení je možné stanoviť pokutu až do výšky 900 eur, pri fyzických osobách – podnikateľoch alebo právnických osobách je to až do výšky 15 000 eur.

Správa CHKO Ponitrie ŠOP SR pri novembrovom odchyte úzko spolupracovala s mestom Nitra, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Správou povodia dolnej Nitry ako aj Obvodnou poľovníckou komorou v Nitre.

Niekoľko jedincov odchytených nutrii bolo poslaných na vyšetrenie do špecializovaného veterinárneho laboratória z dôvodu zistenia možných zdravotných rizík. Pri monitoringu a odchyte nutrii asistovali dobrovoľníci z radov študentov UKF v Nitre, Fakulty prírodných viedÚstavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity.odchyt nutria riečna (Myocastor coypus), Foto: Stanislav Harvančík, ŠOP SR

Správa CHKO Ponitrie plánuje zvolať stretnutie spolupracujúcich organizácií za účelom vyhodnotenia výsledkov s návrhom opatrení ohľadom ich využitia v ďalšej praxi. Súčasťou opatrení bude aj príprava informačnej kampane zameranej na osvetu ohľadom nevhodnosti prikrmovania voľne žijúcich inváznych živočíchov.

Ako dopĺňa Radimír Siklienka: „Osvetovú kampaň by sme chceli realizovať v spolupráci s mestom Nitra a študentmi vysokých škôl, ktorí s nami spolupracovali. Zákaz takéhoto prikrmovania zatiaľ nemá oporu v našej legislatíve. Pokiaľ nepresvedčíme verejnosť o nevhodnosti prikrmovania, resp. nezmení sa príslušná legislatíva, predpokladáme, že sa nám nepodarí populáciu tohto druhu v meste úplne eliminovať.“

Problém s výskytom nutrií riečnych evidujeme aj v iných mestách na Slovensku. „Je potrebné pristúpiť ku komplexnému systematickému riešeniu problému regulácie výskytu nutrie riečnej na celoslovenskej úrovni. Manažment nutrie riečnej by mal riešiť manažmentový akčný plán, zahrňujúci adresné opatrenia, harmonogram ich plnení, vrátane určenia zodpovedných subjektov a v neposlednom rade aj finančné zabezpečenie plnenia opatrení. V súčasnosti v zmysle platnej legislatívy nie je zakázané prikrmovanie inváznych druhov živočíchov, ktoré sú zverou a medzi ktoré zaraďujeme aj nutriu riečnu. Z tohto dôvodu by tento problém mala vyriešiť novela zákona č. 150/2019 Z.z. pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR,“ uvádza zoologička ŠOP SR Andrea Lešová.

Aj v tejto súvislosti ŠOP SR neodporúča kontakt s predmetným druhom živočícha a zároveň upozorňujeme na nevhodnosť prípadného kŕmenia alebo akúkoľvek starostlivosť o uvedený invázny druh.


nutria riečna (Myocastor coypus), Foto: Stanislav Harvančík, ŠOP SR

Doplňujúce informácie:
Viac o problematike inváznych druhov nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody SR : 


Legislatíva k problematike inváznych druhov :

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...