Hydrobiológovia ŠOP SR sa zúčastnili seminára o inváznych druhoch rýb

Hydrobiológovia ŠOP SR sa zúčastnili seminára o inváznych druhoch rýb

Dňa 21. novembra 2023  sa konal v priestoroch Strednej odbornej školy v Ivanke pri Dunaji, odborný seminár s názvom „ŠÍRENIE INVÁZNYCH DRUHOV RÝB a ich vplyv na populácie pôvodných druhov - mýty a fakty“. Podujatie s medzinárodnou účasťou expertov z Česka, Poľska, Maďarska a SR, zorganizovali Slovenská ichtyologická spoločnosť  a združenie VODA a RYBY – Spoločnosť pre ochranu vodných biotopov Slovenska, n.o.

Ako už z názvu vyplýva, seminár bol zameraný, na problematiku inváznych druhov rýb a ich vplyvu na pôvodné druhy. Okrem legislatívnych otázok sa seminár zaoberal aktuálnymi poznatkami z výskumu inváznych druhov rýb a v neposlednom rade aj praktickými problémami  súvisiacimi s ich šírením, dopadmi na akvakultúru, ochranu prírody či biodiverzitu.

Príspevok ŠOP SR sa týkal predstavenia legislatívy zameranej na reguláciu výskytu nepôvodných a inváznych druhov a celkovo problematiky inváznych druhov z pohľadu ochrany prírody. Hydrobiológ Juraj Hajdú počas prednášky predstavil jednotlivé predpisy a zoznamy druhov jednak vzbudzujúcich obavy EÚ ako aj národný zoznam inváznych druhov, povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov vo vzťahu k výsyktu inváznych druhov, ako aj podmienky a postupy legálneho odstraňovania inváznych druhov v podmienkach SR, či niektoré odporúčania pre ich efektívnu eradikáciu alebo prípadné zhodnotenie aj pre účely ochrany prírody.

Prednášku "Invázne druhy z pohľadu ochrany prírody" si môžete stiahnuť na tomto linku.
Počas seminára zaznelo celkom 10 príspevkov prezentovaných odborníkmi z rôznych inštitúcií z Českej republiky (Česká akademie věd, IVB Brno, Český rybársky zväz), Maďarska (Maďarská univerzita poľnohospodárska a prírodných vied, Gödöllő), Poľska (Gospodarstwo Rybackie, Mazanów) a viacerých inštitúcií z domova (napr. MŽP SR, PRIF UK, SRZ, SOŠ Ivanka pri Dunaji, ŠOP SR, Prešovská univerzita).

V neposlednom rade bola riešená i otázka možností ich eliminácie, resp. eradikácie, ako aj s tým súvisiace problémy. Počas plodnej diskusie, ktorá nasledovala po jednotlivých príspevkoch boli sformulované viaceré návrhy na riešenie aktuálnych otázok súvisiacich s manažmentom inváznych druhov rýb i mnohé cenné odporúčania vyplývajúce z praktických skúseností prezentujúcich.

Viac informácií o inváznych druhoch rastlín a živočíchov nájdete aj na stránke ŠOP SR https://invaznedruhy.sopsr.sk/

 Článok spracoval Mgr. Juraj Hajdú, PhD., hydrobiológ ŠOP SR

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...