Environmentálna výchova v CHKO Moravský kras a CHKO Bílé Karpaty

Environmentálna výchova v CHKO Moravský kras a CHKO Bílé Karpaty

INŠPIRÁCIA - Environmentálna výchova v CHKO Moravský kras a CHKO Bílé Karpaty 
 
Naši kolegovia a pracovníci environmentálnej výchovy mali možnosť načerpať množstvo inšpirácií a nápadov návštevou a ukážkami aktivít českých Ekocentier v Správe CHKO Moravský kras a Správe CHKO Bílé Karpaty. Tematické zameranie exkurzie bolo smerované na sieť Natura 2000, dobrú prax v environmentálnej výchove a vzdelávaní, možné spôsoby interpretácie prírodných hodnôt, komunikáciu v ochrane prírody a krajiny a ekosystémových služieb s rôznymi cieľovými skupinami, vrátane verejnosti. 

Medzi hlavné ciele exkuzie patrili:

  • porozumieť základom strategickej práce s návštevníckou verejnosťou, s miestnymi subjektami – ako sa v českých chránených územiach robia Koncepcie práce s návštevníckou verejnosťou
  • spoznať koncept Domu přírody, Informačného strediska – vrátane financovania, riadenia, programovania
  • spoznať príklady aktivít, ktoré motivujú miestnych obyvateľov/užívateľov k spolupráci pri ochrane a manažmente území, tiež druhovej ochrane,
  • zažiť rôzne typy envirovýchovných aktivít (ukážky indoor a outdoor expozícií prechádzka náučným chodníkom, návšteva chráneného územia spolu so sprievodcom, ukážky si propagačných a osvetových materiálov, návšteva, prípadne pobyt v ekocentre).


 Exkurzia v Dome přírody Moravského krasu, Foto: ŠOP SR a Dům přírody Moravského krasu 

Exkurzia začala v Moravskom krase návštevou miestneho ekocentra. Ekocentrum Dům přírody Moravského krasu je moderné návštevnícke stredisko, ktoré sa nachádza v srdci Moravského krasu, neďaleko od Brna. Stredisko je východiskovým bodom pre návštevu Punkevní jaskyne ako aj svetoznámej priepasti Macocha.

Interaktívna expozícia netradičniu formou zoznamuje návštevníka s príbehami tunajšej krasovej krajiny. Medzi zaujímavé ponuky náučno- zážitkových programov pre školy patrí napríklad Program "Deň s netopierom", "Malý arborista", "Skrytá krása kameňov", "Svet pravekých lovcov". "Hravá paleontológia" či "Tajný život zvierat".

Viac informácií o Dome přírody ako aj jeho virtuálnu prehliadu nájdete na https://www.dumprirody.cz/moravsky-kras/Ďalším centrom ekologickej výchovy, ktoré naši kolegovia navštívili, bola skautská základňa Kaprálův mlýn. Centrum sa venuje ekológii a udržateľnému životu. Ponúka rozmanitú škálu služieb rôzneho typu vrátane ubytovania. Toto stredisko ekologickej výchovy má v portfóliu množstvo vzdelávacích a zážitkových ekovýchovných aktivít a školení pre školy a širokú verejnosť všetkých vekových kategórií. Súčasťou návštevy bola aj exkurzia so strážou prírody v NPR Vývěry Punkvy a v PR Údolí říčky.

Zaujímavá je tiež samotná budova centra, ktorá je modelovou ekologicky šetrnou stavbou s nízkoenergetickou prevádzkou. Centrum je finančne sebestačné, nezávislé od grantov a dotácií. Je skromné, no funkčne vybudované a funguje aj vďaka nasadeniu dobrovoľníkov. Viac informácii o ponuke tohto zariadenia nájdete na https://www.kapraluvmlyn.cz/
 

Exkurzia Kaprálův mlýn, Foto: Daphne a Kaprálův mlýn

Poslednou zastávkou bola návšteva Ekocentra Karpaty v Správe CHKO Bílé Karpaty. Centrum poskytuje zázemie pre kurzy a verejné prednášky zamerané na envirovýchovu ako pre domácich obyvateľov ako aj pre návštevníkov regiónu z obidvoch strán hranice. Medzi ponúkanými kurzami pre školy nájdete napríklad "Život na rieke Morava", "Ekoznačky", "Lesný hospodár", "Neni žaba ako žaba", "Pobytové znaky" ako aj "Liečenie prírodou". Veľmi bohatá je tiež ponuka celodenných exkurzií na témy ako napr. "Expedícia orchidea", "Tajomstvo lúk", "Moravská Amazonka", "Lužný les" či "Karpaty na dlani". Naši kolegovia mali možnosť navštíviť motylárium, kde im pracovníci Ekocentra predstavili aktuálne prebiehajúci projektu LIFE Apollo.

Viac zaujímavých informácií nájdete na webstránke http://www.ekocentrumkarpaty.eu/
 
Inšpiráciu sme mohli zbierať aj vďaka projektu Príroda pre všetkých, ktorý je podporený EÚ v rámci LIFE Programme a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstvo životného prostredia SR. Na organizácii podujatia sa podielal aj partner projektu DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie. V rámci projektu sa exkurzia realizovala pre 30 pracovníkov ŠOP SR.

Exkurzia v Ekocentre Karpaty v Správe CHKO Bílé Karpaty, Foto: ŠOP SR

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...