Otvorenie Náučného chodníka Kurinecká dubina

Otvorenie Náučného chodníka Kurinecká dubina

Pri Rimavskej Sobote sme otvárali Náučný chodník Kurinecká dubina. Náučný chodník je výsledkom úzkej spolupráce medzi mestom Rimavská Sobota a Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Cerová vrchovina. Návštevníkom priblíži turisticky zaujímavú lokalitu v blízkosti vodnej nádrže Kurinec a poukáže na prírodné a historické hodnoty územia. Dôležitým cieľom zriadenia náučného chodníka je usmerniť pohyb návštevníkov v Prírodnej rezervácii Kurinecká dubina a jej ochrannom pásme.

Kurinecká dubina je zákonom chránená už od roku 1952 a od roku 2003 je prírodnou rezerváciou. V území platí 5. a v príslušnom ochrannom pásme 3. stupeň ochrany. Pôvodne bolo územie vyhlásené za chránené z dôvodu ochrany hniezdísk krakle belasej. V súčasnosti je predmetom ochrany územia porast starých dubov, ktoré sú domovom pre mnohé chránené druhy vtáctva, hmyzu, pre netopiere a iné drobné druhy cicavcov. Staré stromy sú významné z hľadiska zvyšovania biodiverzity v krajine.

Chodník slávnostne začiatkom septembra otvoril primátor mesta Rimavská Sobota Jozef Šimko spolu s riaditeľkou Správy CHKO Cerová vrchovina Evou Belanovou prestrihnutím symbolickej pásky na novybudovadom drevenom mostíku nad potokom Ľukva. Návštevníci majú možnosť vybrať si medzi menším trojkilometrovým okruhom pre deti a veľkým, päťkilometrovým, pre dospelých. 


Náučný chodník má charakter okruhu s celkovou dĺžkou 4,55 km, východiskovým a cieľovým bodom je autobusová zastávka v rekreačnej oblasti Kurinec. Pre rodiny s menšími deťmi a seniorov je pripravená aj kratšia alternatíva, dlhá približne 2,6 km. Chodník návštevníkov prevedie aj cez lokalitu, na ktorej sa v minulosti nachádzal pasienkový les, ktorého svedkami sú už len impozantné duby letné. Obvody týchto jedinečných 200 a viac rokov starých stromov nezriedka presahujú 5 m.

Trasa chodníka prechádza popri toku Ľukvy, cez ktorú sa návštevníci dostanú novovybudovanou lávkou k Prírodnej rezervácii Kurinecká dubina a vodnej nádrži Kurinec. Súčasťou náučného chodníka je 10 stanovíšť vybavených informačnými tabuľami s textami v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku.

„Náučný chodník Kurinecká dubina začína hneď za autobusovou zastávkou v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda, následne pokračuje po spevnenej ceste smerom na Dúžavu a pri starej hruške na lúčke vedľa potoka Ľukva, odbáča do lesa cez novú lávku. Trasa sa potom vracia smerom k nádrži a prechádza prírodnou rezerváciou. Potom sa delí na tzv. detský a veľký okruh. Kratšia trasa sa vracia späť k lávke cez potok Ľukva po hranici prírodnej rezervácie a dlhší okruh sa k lávke vracia trasou s miernym stúpaním ku lesnej ceste, ktorá vedie po hrebeni a schádza z nej k lávke kúsok pred križovaním lesnej a poľnej cesty nad Dúžavou,“  vyvetľuje dendrologička Správy CHKO Cerová vrchovina Veronika Rízová. 

Návštevníci získajú zaujímavé informácie nielen o rastlinných a živočíšnych druhoch, ktoré sa tu vyskytujú, ale aj o význame prírodnej rezervácie, o pôvode pasienkových lesov, o dopade klimatickej krízy na okolitú krajinu, o spôsobe hospodárenia v mestských lesoch, a o osude posádky amerického bombardéra, ktorý tu spadol počas druhej svetovej vojny.Panoramatická vyhliadka
, ktorá je súčasťou náučného chodníka, ponúka pohľad na Klenovský vepor či Fabovu hoľu a v prípade priaznivých podmienok aj na Poľanu či Ďumbier. Zriadenie náučného chodníka jednoznačne prispieva k posilneniu výchovno-vzdelávacieho aspektu ochrany prírody. Nemenej dôležitý je však aj jeho príspevok k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu v okrese Rimavská Sobota. Vhodne dopĺňa ponuku aktivít v regióne a tým posilňuje potenciál pre predĺženie pobytu návštevníkov.

Pomoc pri realizácii projektu poskytli: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Technické služby mesta Rimavská Sobota, Robert Piatrik z Droners team z Rimavskej Soboty, odborník na históriu vojenského letectva a spoluautor knihy „Konečná zastávka: Slovensko!“ Peter Kaššák a značkári Klubu slovenských turistov v Rimavskej Sobote.

Projekt Náučného chodníka Kurinecká dubina bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých regiónov.


___________________________________________________________________________
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov.

Tlačová správa vznikla za spolupráce Mesta Rimavská Sobota a Správy CHKO Cerová vrchovina.
Foto: Kristína Bocková, Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR
Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...