Pri Sučanoch bol odstránený medveď za spolupráce poľovníkov

Pri Sučanoch bol odstránený medveď za spolupráce poľovníkov

Počas uplynulých dní došlo k niekoľkým usmrteniam medveďa hnedého. Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) odstránil problémové jedince pri obciach Sučany a Očová, pričom v Sučanoch sa na základe dohody o spolupráci podieľalo na eliminácii miestne poľovné združenie. Počas víkendu bolo tiež zaznamenané usmrtenie medveďa pri obci Čerín a na ceste pri obci Turčiansky Michal bol identifikovaný uhynutý samec, ktorý útočil na neďalekej farme Veles - Háj.
 
V sobotu 9. septembra bol v ranných hodinách usmrtený problémový medveď pri obci Sučany, v okrese Martin. Ide o prvý ochranný odstrel v tomto roku, ktorý na základe dohody o spolupráci, uskutočnilo v súčinnosti so Zásahovým tímom ŠOP SR miestne poľovnícke združenie (PZ).  Ako uvádza vedúci Zásahového tímu Západ Marek Veverica: „Pohyb tohto synantropného jedinca sme monitorovali od júna. Viac ako160 kg ťažký samec spôsoboval opakovane škody predovšetkým na hospodárskych zvieratách, ovocných stromoch a kríkoch. Ochranný odstrel vykonal na lokalite Gazdovo člen PZ Jarolím Sučany, ktorý nás privolal na miesto. Verím, že v započatej spolupráci s miestnymi poľovnými združeniami budeme v záujme zabezpečenia bezpečnosti obyvateľov aj naďalej pokračovať.“
 
Zásahový tím ŠOP SR Západ v sobotu zároveň obdržal hlásenie od Polície SR o usmrtení medveďa hnedého na ceste I. triedy v smere z Mošoviec na Diviaky pri obci Turčiansky Michal, v okrese Turčianske Teplice. Zásahový tím ŠOP SR vykonal podrobnú obhliadku uhynutého trojročného samca za účasti zástupcu miestnej poľovníckej spoločnosti Žiarec – Háj. Na základe porovnaní s fotodokumentáciou, ako aj nameraných hodnôt (dĺžka zadnej stopy) a vizuálnych pozorovaní, ide o jedinca, ktorý dňa 7. júla tohto roku napadol mladého farmára na Farme Veles - Háj. Zrážka s automobilom bola približne vo vzdialenosti 1,5 km od tejto farmy. Túto skutočnosť pri spracovaní kožušiny potvrdil aj preparátor, ktorý našiel zahojené rany na dvoch miestach po vpichnutí ostrým predmetom.
 
Počas víkendu bol odstránený problémový medveď aj na lokalite Kalinovec pri obci Očová, v okrese Zvolen. Ako uvádza vedúci Zásahového tímu Juh Jaroslav Slašťan: „Mladý samec v treťom roku života s váhou takmer 80 kg túto lokalitu pravidelne navštevoval aj v denných hodinách, navykol si na blízkosť ľudí a nereagoval na plašenie svetelnými a zvukovými zariadeniami. Svojim správaním bezprostredne ohrozoval zdravie a bezpečnosť miestnych obyvateľov.“


 
V územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana bol počas víkendu Zásahový tím ŠOP SR Juh privolaný aj k prípadu usmrteného medveďa v katastrálnom území Čerín. Privolaný veterinár potvrdil smrť spôsobenú strelnou zbraňou a prípad je v procese šetrenia Políciou Slovenskej republiky.
 
ŠOP SR v tejto súvislosti upozorňuje, že jediným efektívnym riešením problémových medveďov na Slovensku je kombinácia odstránenia príčin vzniku zmeny správania sa medveďov spolu s identifikáciou a elimináciou medveďov s už nenávratne zmeneným správaním, ktoré ŠOP SR realizuje práve prostredníctvom činnosti Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Z dôvodu vyššej efektivity eliminácie problémových medveďov ŠOP SR oslovuje miestne poľovné združenia k vzájomnej spolupráci a zároveň personálne posilňuje samotný Zásahový tím.
 
Doplňujúce údaje:
 
  • ŠOP SR je v zmysle § 65a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Usmrtením konkrétneho problémového jedinca sa predchádza vzniku nebezpečných stretov človeka s medveďom, pri ktorých je preukázateľné riziko ohrozenia zdravia a života ľudí.
 
  • Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR zabezpečuje celoslovensky starostlivosť o populáciu chráneného živočícha medveďa hnedého (Ursus arctos), pod čím sa rozumie aj vylúčenie konkrétnych (určených) problémových jedincov medveďa hnedého z populácie usmrtením (eutanázia).
 
                            
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...