Envirorezort upozorňuje na nepravdivé informácie

Envirorezort upozorňuje na nepravdivé informácie

Ministerstvo životného prostredia eviduje nepravdivé tvrdenia ohľadom procesov zonácií. Pre ochranu našich najvzácnejších lokalít je podľa rezortu nevyhnutné, aby diskusia medzi všetkými zainteresovanými stranami prebiehala otvorene, pravdivo a konštruktívne. Ministerstvo životného prostredia považuje za nevyhnutné, aby sa pri hľadaní riešení všetky strany opierali o vecne podložené argumenty, príklady z praxe a jednoznačné fakty. Len týmto prístupom možno preklenúť dlhodobé spory a umožniť regiónom rozvoj postavený na úcte k prírodnému dedičstvu.


Foto: Vodná nádrž Starina v NP Poloniny. Zroj: F. Kulisev

Ministerstvo životného prostredia citlivo vníma šírenie nepravdivých informácií ohľadom dopadov zonácií na výdatnosť zdrojov pitnej vody, rizika lesných požiarov, premnoženia zveri či ďalších negatívnych dopadov na región. Pričom rezort podotýka, že na Slovensku sú národné parky, ktoré prešli zonáciou a predstavujú príklad, ako sa národný park môže stať pilierom nie len ochrany najvzácnejších lokalít, ale aj rozvoja regiónu.

Pitná voda a požiare

Zonácia národných parkov nemôže viesť k zníženiu výdatnosti zdrojov pitnej vody ani zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov – práve naopak. Správne nastavenou zonáciou sa zvyšuje vodozádržná funkcia lesa. Tým je posilňovaná výdatnosť zdrojov pitnej vody a zároveň znižované riziko vzniku lesných požiarov.

Potvrdzujú to aj skúsenosti z národných parkov Slovenský raj, Pieniny a Muránska planina, ktoré už majú dokončený proces zonácie. V Národnom parku Slovenský raj bol naposledy zaznamenaný veľký lesný požiar v roku 2000. Odvtedy sa v ňom vyskytlo iba niekoľko menších lesných požiarov spôsobených hlavne nedbanlivosťou turistov. Podobná situácia je aj v Národnom parku Pieniny, v ktorom nebol väčší lesný požiar zaznamenaný vôbec, vyskytovalo sa tu len niekoľko menších požiarov. Od platnosti zonácie tu boli zaznamenané len dva požiare spôsobené najmä nedbanlivosťou turistov. Na Muránskej planine bol naposledy lesný požiar v roku 2006, a to v lese, kde nebolo zakázané hospodáriť.

Lúky a pasienky

Cieľom ochrany prírody nie je obmedzovať tradičné hospodárenie na lúkach a poliach. Kosenie a pasenie sa vo všetkých dokumentoch ochrany prírody považujú za činnosti nevyhnutné pre zachovanie vzácnych lúčnych spoločenstiev. MŽP SR preto uvedené aktivity víta a nikdy nebude presadzovať akékoľvek obmedzenia, či dokonca zákazy v tejto oblasti.

Premnoženie zveri

Nie je pravdou, že následkom zonácie národných parkov bude premnoženie zveri a nárast škôd na lesoch a záhumeniciach spôsobených zverou. MŽP SR podotýka, že regulácia stavu poľovnej zveri je možná aj s ohľadom na ochranu prírody, pretože pomáha predchádzať neprimeranému poškodzovaniu mladých lesných porastov.

Vlastnícke práva

V súvislosti so zonáciou národných parkov MŽP SR podotýka, že zvyšovanie stupňa ochrany pri vyhlasovaní zonácie národných parkov sa týka iba pozemkov štátu. V prípade pozemkov v súkromnom vlastníctve je možné zvýšiť stupeň ochrany iba so súhlasom vlastníkov. To isté platí aj v prípade vyhlásenia bezzásahového územia, na ktoré je rovnako potrebný súhlas vlastníka pozemku, ktorému sú za obmedzenie hospodárenia na týchto pozemkoch vyplácané kompenzácie.

Zber lesných plodov

Vlastníci, užívatelia či obhospodarovatelia pozemkov nie sú v súčasnosti obmedzovaní pri zbere lesných plodov, nebudú ani po zonácii.


Tlačová správa Ministerstva životného prostredia SR

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...