Príčiny zmien správania bocianov v jarnom období (rozhovor)

Príčiny zmien správania bocianov v jarnom období (rozhovor)

Na niektorých miestach Slovenska boli v posledných dňoch medializované viaceré prípady „agresívneho“ správania bocianov bielych. O príčinách ako aj o možných spôsoboch prevencie či riešeniach konfliktných situácií sme sa rozprávali s hlavným koordinátorom sčítania bociana bieleho na Slovensku RNDr. Miroslavom Fulínom, CSc. Miroslav Fulín je zároveň aj tvorcom a odborným garantom Ekovýchovného programu Bocian, ktorého spoluorganizátorom je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Foto: Miroslav Fulín, Zdroj: Súkromný archív Miroslava Fulína

Stretli ste sa počas dlhoročného pozorovania bociana s podobnými prípadmi správania ?

Každoročne zaznamenávame ojedinelé prípady kedy bociany svojim správaním vyvolávajú pre verejnosť nepochopiteľné reakcie na momentálne situácie v blízkosti hniezda.  

Vieme pomenovať za akých okolností vzniká takéto správanie a aké sú najčastešie príčiny ?

Podľa mne doteraz odpozorovaných či verejnosťou tlmočených situácii k takémuto správaniu došlo zakaždým vtedy, keď bocian uvidel svoju siluetu v nablýskaných dverách tmavého auta, vo vchodových dverách do domu s výplňou dymového či zrkadliaceho skla, v oknách pivnice alebo domu smútku. Jeho reakcia na siluetu bociana je prirodzenou reakciou na protivníka (soka), ktorého chce súbojom zahnať zo svojho hniezdneho teritória. Správa sa tak každý živočích v čase reprodukcie, kedy si musí chrániť nielen hniezdo, partnerku, budúce potomstvo ale aj potravnú bázu, ktorú mu bezprostredné okolie hniezda poskytuje. Po vyliahnutí mláďat nastávajú pre bociana úplne iné starosti. Zanikajú hranice hniezdnych teritórií a ochabuje aj bojaschopnosť jedincov. 

Najnovší prípad z obce Černina opisuje situácie kedy takou aktivitou bociana došlo k značnej škode na vozidle alebo k rozbitiu skla na oknách domu smútku.

Zmyslom tohto teritoriálneho správania sa bociana je zahnať protivníka z hniezdneho teritória. Žiaľ tento svoj odraz v okne či dverách auta napriek útočným výpadom bocian stále vidí, a preto stupňuje svoju agresivitu i silu bodnutí až spôsobí nemalú škodu na zrkadliacom sa predmete.

Foto: Poškodené okno na prízemí obytnej budovy, Zdroj: Miroslav Fulín

Je podľa Vás pravdepodobné, že v budúcnosti bude takýchto prípadov pribúdať? Ako toto správanie ovplyvňuje ľudská činnosť? 

Súboje medzi bocianmi sú každoročným javom pri obsadzovaní hniezd, získavaní si partnera. Nevenovali sme im doteraz až takú pozornosť, pokiaľ sme radikálne nezmenili prostredie a  nezačali do prostredia, v ktorom bocian (a nielen bocian) žije, vnášať prvky vyvolávajúce takéto agresívne správanie. Je potrebné sa preto zamyslieť aj nad tým, či chceme mať v obci hniezdo s bocianmi alebo technické prvky, ktoré budú vyvolávať tieto problémové situácie.

Aké riešenia a preventívne opatrenia odporúčate? Ako môžeme znížiť pravdepodobnosť vzniku takýchto konfliktných situácií ?

Nechcem bagatelizovať dopad takéhoto správania sa bociana na majetku občanov, ale bol by som nerád keby sa kvôli takýmto ojedinelým situáciám dostal aj bocian na čiernu listinu našej spoločnosti. Prechodne preto odporúčam parkovať autá vo väčšej vzdialenosti od hniezda, prekrývať zaparkované autá matnou plachtou, a podobne aj okná, na ktorých sa tvorí odraz´, prekryť žalúziami. V prípade parkovania vo dvore nechať voľne pobehovať psa.   

Reportáž TV JOJ k škodám spôsobeným bocianom bielym v obci Černina (22.5.2023) - viac tu 


Foto: bocian biely, Zdroj: Miroslav Fulín

S Miroslavom Fulínom sa rozprávala Kristína Bocková z Odboru komunikácie a propagácie ŠOP SR

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...