Štúdia početnosti medveďa hnedého bude prístupná verejnosti

Štúdia početnosti medveďa hnedého bude prístupná verejnosti

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) potvrdzuje, že ihneď ako bude ukončené recenzné konanie výsledkov monitoringu veľkých šeliem na Slovensku, bude štúdia v plnom znení dostupná širokej verejnosti. V súčasnosti však Univerzita Karlova (UK) v Prahe vyhodnocuje zaslané recenzie a ŠOP SR čaká na odovzdanie finálnej verzie štúdie. 
 
Ako uvádza generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska: „Uvedomujeme si, že prebiehajúci výskum bol financovaný z verejných zdrojov, okrem toho nie sú v štúdii žiadne informácie, ktoré by bolo potrebné utajovať. Je preto samozrejmé, že po odovzdaní finálneho diela bude celá štúdia dostupná širokej verejnosti. Nejde o žiadne zámerné utajovanie skutočností, stále však nemáme k dispozícii definitívnu verziu dokumentu, z tohto dôvodu nie je možné neoficiálnu verziu zverejňovať.“
 
Predbežné a ešte neverifikované výsledky, ktoré v auguste minulého roku z dôvodu upokojenia verejnosti uverejnila UK Praha, naznačujú že veľkosť populácie medveďa na Slovensku je stabilná. Na základe štatistického modelovania zo získaných vzoriek DNA odborníci z univerzity dospeli k intervalu početnosti od 1 012 do 1 275 jedincov.


Foto: Univerzita Karlova Praha
 
Prírodovedecká fakulta UK Praha má lehotu na odovzdanie finálnej štúdie až v apríli budúceho roku. Zmluvu o dielo s UK Praha uzatvorilo bývalé vedenie ŠOP SR v rámci projektu „Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku“ v roku 2019. ŠOP SR aktuálne robí všetko preto, aby boli výsledky odovzdané v čo najkratšom čase.
 
Prebiehajúci výskum je považovaný za veľmi unikátny svojim širokým záberom. Cieľom štúdie nie je totiž len samotný odhad početnosti veľkosti populácie medveďa na území Slovenska, ale aj ďalších veľkých šeliem - rysa a vlka. Zároveň jednotlivé štúdie prinesú informácie o ich populačnej hustote v geografických celkoch, určenie stupňa hybridizácie vlka a tiež napríklad aj určenie zloženia ich potravy. Práve výsledky monitoringu formou analýzy DNA budú podkladom pre akékoľvek ďalšie rozhodovanie v danej oblasti.
 
Efektívnym opatrením na minimalizáciu počtu stretov človeka s našou najväčšou šelmou je kombinácia odstránenia príčin vzniku zmeny správania sa medveďov s identifikáciou a elimináciou medveďov s už nenávratne zmeneným správaním, ktoré ŠOP SR realizuje prostredníctvom činnosti Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Je tiež potrebné zdôrazniť, že medveď hnedý je chránený aj európskou legislatívou, pričom dôraz sa v európskom legislatívnom priestore kladie najmä na prevenciu, teda na vykonanie všetkých krokov, aby sa riziko stretu s medveďom minimalizovalo.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.sopsr.sk/web/?cl=25


Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...