ŠOP SR podporí záchranné zariadenia pre zranené živočíchy

ŠOP SR podporí záchranné zariadenia pre zranené živočíchy

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) navrhla novú koncepciu systematického riešenia fungovania záchranných zariadení pre zranené zákonom chránené živočíchy na Slovensku. Práve v tomto období ŠOP SR podpisuje s existujúcimi externými záchrannými zariadeniami na Slovensku nové zmluvy o spolupráci, ktoré zabezpečia ich efektívne fungovanie a vyššiu finančnú podporu.

V súvislosti s narastajúcim trendom neželaných zmien v životnom prostredí, ale aj väčšou osvetou obyvateľov, v posledných rokoch prudko vzrástol počet rehabilitovaných živočíchov. Ako dnes na tlačovom briefingu v Zázrivej uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska: „Situácia záchranných zariadení na Slovensku bola dlhodobo poddimenzovaná. Popri narastajúcich počtoch hendikepovaných živočíchov, prevádzkovateľom enormne stúpli aj náklady na samotnú prevádzku. Interné zariadenia sme preto začali materiálne a technicky posilňovať už v priebehu minulého roku, s externými aktuálne podpisujeme nové zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré im umožnia efektívne pokryť náklady spojené so záchranou jedincov hendikepovaných chránených druhov živočíchov.“


Foto: Tlačový briefing v Zázrivej. Zdroj: ŠOP SR a J. Jurík

Na základe analýzy situácie fungujúcich záchranných zariadení (chovných a rehabilitačných staníc) a v súčinnosti so zástupcami externých (neštátnych) záchranných zariadení, ŠOP SR navrhla koncepciu rozvoja záchranných zariadení pre hendikepované živočíchy na Slovensku. Ako uviedol riaditeľ Sekcie projektov ŠOP SR Michal Adamec: „Jedným z hlavných pilierov koncepcie je materiálna, personálna a finančná podpora existujúcich záchranných zariadení. Doterajší model financovania sa ukázal ako dlhodobo neudržateľný. Popri finančných zdrojoch zo štátneho rozpočtu, ŠOP SR v spolupráci so správami národných parkov a Ministerstvom životného prostredia SR hľadá alternatívy rozvoja a modernizácie záchranných zariadení prostredníctvom dotácií z mimorozpočtových zdrojov, napr. aj z Environmentálneho fondu prípadne z nových štrukturálnych fondov.“

Nové zmluvy o poskytovaní služieb pre externé záchranné zariadenia umožňujú prevádzkovateľom okrem nákladov potrebných na dennú starostlivosť o zranené živočíchy zohľadniť aj mzdové náklady. Ako dopĺňa riaditeľ Záchrannej stanice a Ekocentra v Zázrivej Metod Macek„Doteraz preplácané sumy zahŕňali iba náklady na krmivo a réžiu. Nové zmluvy so Štátnou ochranou prírody SR aktuálne navýšili preplácané náklady na 1 deň starostlivosti jedincov hendikepovaných živočíchov a ich súčasťou je aj možnosť preplatenia personálnych nákladov spojených so starostlivosťou o daného živočícha.“   


Foto: Tlačový briefing v Zázrivej. Zdroj: ŠOP SR a J. Jurík

Väčšinu poranení a iných poškodení chránených druhov živočíchov spôsobujú ľudské aktivity, či už úmyselné alebo neúmyselné. „V rámci prevádzkovaných záchranných zariadení v réžii ŠOP SR sa za posledné roky ročný priemer rehabilitovaných chránených živočíchov pohybuje okolo 2000 jedincov a z toho vypustených do voľnej prírody je vyše polovica z nich. Najväčší podiel rehabilitovaných živočíchov tvoria vtáky, potom cicavce, ojedinele sa rehabilitujú aj plazy a obojživelníky. Najkritickejším obdobím je jarné a letné obdobie (obdobie hniezdenia), kedy často dochádza k vypadnutiu mláďat z hniezd,“ dopĺňa riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR Marta Mútňanová.

Keďže aktuálne posilnenie záchranných staníc či už dovybavením a plánovaným personálnym posilnením interných záchranných staníc, alebo zvýšením financovania neštátnych záchranných staníc, sa podarilo zabezpečiť ešte pred začatím kritického obdobia, veríme, že v tomto roku a aj v budúcnosti bude starostlivosť o hendikepované živočíchy zabezpečovaná kvalitne a vo všetkých regiónoch Slovenska. 


Foto: Tlačový briefing v Zázrivej. Zdroj: ŠOP SR a J. Jurík

Doplňujúce informácie:

Organizácie ochrany prírody, t.j. Štátna ochrana prírody SR a správy národných parkov, v zmysle § 65a a § 65b zákona o ochrane prírody plnia funkciu chovnej a rehabilitačnej stanice, prijímajú oznámenia o nájdených hendikepovaných, uhynutých alebo náhodne odchytených, zranených alebo usmrtených chránených živočíchoch, určujú nakladanie s nimi a vedú o nich evidenciu. Zároveň uhrádzajú výdavky spojené so starostlivosťou o hendikepované chránené živočíchy, ak takúto starostlivosť zabezpečuje chovná alebo rehabilitačná stanica zriadená mimo organizácií ochrany prírody.

V súčasnosti zabezpečuje starostlivosť o hendikepované živočíchy 26 záchranných zariadení. Z toho 19 záchranných zariadení je plne v réžii organizácií ochrany prírody a 7 patrí externým/súkromným záchranným zariadeniam. ŠOP SR v zmysle tejto koncepcie zabezpečuje uhrádzanie výdavkov spojených so zabezpečením starostlivosti o hendikepované živočíchy na základe zmluvných vzťahov.


Foto: Tlačový briefing v Zázrivej. Zdroj: ŠOP SR 

Foto: Tlačový briefing v Zázrivej, vypustenie sokola myšiara Zdroj: Jozef Jurík

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...