Stráž prírody kontrolovala NPR Súľovské skaly

Stráž prírody kontrolovala NPR Súľovské skaly

S jarným počasím sa okrem prírody prebúdzajú aj jej návštevníci a ich počet je nezriedka nad úrovňou únosnosti chráneného územia. Stráž prírody ŠOP SR preto vykonáva okrem priebežných kontrol aj cielené kontroly väčšieho rozsahu zamerané na podmienky a pravidlá konkrétneho územia. Počas uplynulých dní bolo kontrolované chránené územie Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Súľovské skaly.

Územie NPR Súľovské skaly sa nachádza v Správe CHKO Strážovské vrchy a patrí k najstarším národným prírodným rezerváciám na Slovensku. Lokalita je významná pre výskyt reliktných borín a pestrých teplomilných i horských druhov rastlín a živočíchov. Platí tu preto 5. stupeň ochrany prírody s príslušnými obmedzeniami, ktoré majú prispieť k čo najmenšiemu dopadu turistického ruchu na toto veľmi vzácne prostredie.

Význam tohto územia z pohľadu ochrany prírody a biodiverzity podčiarkuje aj jeho zaradenie do chráneného vtáčieho územia a územia európskeho významu. Aj napriek tomu, však návštevníci Súľovských skál nedodržujú platné zásady správania sa v chránenom území. Len počas uplynulej nedele bolo v tomto území Strážou prírody ŠOP SR odhalených viac ako 40 porušení zákona o ochrane prírody a krajiny, z ktorých 19 bolo vyriešených priamo na mieste, pri 9tich prípadoch sa vykonáva ďalšie zisťovanie, pričom ďalšie 3 boli odstúpené Slovenskej inšpekcii životného prostredia na prejednanie prostredníctvom nového informačného systému Stráže prírody.

Medzi najčastejšie porušenia zákona patrilo parkovanie vozidiel mimo na to určených miest a pohyb osôb mimo turistického alebo náučného chodníka hlboko v chránenom území. Strážcovia ďalej odhalili let dronom v malej výške, zakladanie ohňa a horolezeckú činnosť na miestach, kde je takáto aktivita zakázaná. Vzhľadom k rozsahu zistených porušení je predpoklad opakovania rozsiahlejšej kontroly aj v mesiaci máj.

Stráž prírody ŠOP SR preto vyzýva návštevníkov chránených území, aby sa nedali pomýliť činnosťou iných osôb a opakovali porušenia zákona, ale aby sa presvedčili či je zamýšľaná činnosť v konkrétnom území povolená. Ideálny spôsob ako predísť kontrolám Stráže prírody ŠOP SR je oboznámiť sa s pravidlami platnými v danom území, rešpektovať ich a vyhnúť sa zakázaným činnostiam poškodzujúcim chránené územia.

Ďakujeme za ohľaduplnosť.


Aktualitu spracoval Odbor komunikácie a propagácie v spolupráci so Strážou prírody ŠOP SR
Foto: Matej Deckár, Dobrovoľná Stráž prírody ŠOP SR

 

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...