DEŇ ZEME - NAJKRAJŠIE MOMENTY

DEŇ ZEME - NAJKRAJŠIE MOMENTYTohtoročný Deň ZEME niesol odkaz "Investujme do planéty" a aj my na Štátnej ochrane prírody SR sme investovali svoj čas, skúsenosti a energiu. Na všetkých našich správach sa počas uplynulých dní usilovne upratovalo, zbierali sa smeti v chránených územiach, zapájali sme dobrovoľníkov, školy a škôlky, sieťovali sme partnerské organizácie a prednášali na mnohých školách a podujatiach.

Z týchto vzácnych okamihov vám prinášame krátky foto výber. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás podporili a zapojili ste sa do čistenia. Spoločne vždy dokážeme viac. 


RIADITEĽSTVO ŠOP SR BANSKÁ BYSTRICA

Zamestnanci Riaditeľstva ŠOP SR sa pri príležitosti DŇA ZEME pravidelne zapájajú do čistenia okolia Mesta Banská Bystrica, pričom tento rok odstraňovali nelegálnu skládku odpadu v Rakytovskej doline. Spoločné čistenie organizovala spoločnosť DETOX s.r.o. v spolupráci s mestom Banská Bystrica, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky a ďalšími organizáciami z mesta pod Urpínom.

Spoločne sme napriek ťažšiemu terénu vyzbierali dva veľké kontajnery, vyčistili sme cca 1 km a z Rakytovského potoka sme vyzbierali 3960 kg odpadov a aj vďaka pomoci ťažkej techniky sme vytiahli viac ako 80 pneumatík. 
SPRÁVA CHKO HORNÁ ORAVA

Na Orave sa upratovalo celý týždeň a do aktivít bolo zapojených množstvo škôl, škôlok a organizácií, ktoré spolu so zamestnancami Správy CHKO Horná Orava vyčistili okolie Oravskej priehrady.  Na brehoch priehrady a v území NATURA 2000 počas celého týždňa pridalo ruku k dielu množstvo organizácií, ktorým posielame veľké ĎAKUJEM: 

Ďakujeme Dom kultúry v Námestove a Mesto Námestovo za podporu, priestor pre sprievodný program ako aj za pomoc s likvidáciou odpadu a za pomôcky. Ďakujeme tiež SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik za pomoc pri čistení a zvoz odpadu a tiež jeho likvidáciu a LESOM Slovenskej republiky zapomoc pri čistení a podporu.

Obrovské ďakujem tiež patrí: Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Námestovo, Základná škola Komenského, Základná škola Slnečná, Súkromná materská škola a detské jasle ŽABKA, Súkromná materská škola a jasle Rozprávkovo, Spojená škola internátna Námestovo, Materská škola Bernoláková Námestovo, Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove, Stredná odborná škola technická Námestovo, MŠ Slnečná Brehy Námestovo, MŠ Komenského Námestovo ako aj ZŠ s MŠ Bobrov.

Ďakujeme tiež Komunitné centrum Námestovo, Centrum voľného času Trstená, COOP Jednota Námestovo, Obec Bobrov, MO SRZ Námestovo, Príroda pre všetkých. Tiež ďakujeme iniciatíve Upracme Slovensko za veľkú podporu!

Foto: Správa CHKO Horná Orava ŠOP SR

Správa CHKO VIHORLAT


V spolupráci s žiakmi zo Základnej školy v Jovse a žiakmi z VI. ZŠ v Michalovciach na Okružnej 17, spojili zamestnanci Správy CHKO Vihorlat sily a upratovali okolie NPR Jovsianska hrabina. Časť rezervácie sa nachádza pri hlavnej ceste a každoročne po zime ju zdobí množstvo odpadkov. Ďakujeme všetkým študentom a pedagógom, ktorí pomáhali pri čistení a vyzbierali 13 vriec odpadu a niekoľko pneumatík


Foto: Správa CHKO Vihorlat ŠOP SR

Správa CHKO POĽANA

Správa CHKO Poľana - Biosferická rezervácia realizovala ku Dňu Zeme celodenný zážitkový program so žiakmi Základnej školy v Detve zameraný na zmyslové poznávanie prírody, tvorivé aktivity a súťaže. Zároveň participovala stánkom plným zaujímavých ekovýchovných aktivít na Lesníckych dňoch vo Zvolene.

Na Lesníckych dňoch zamestnanci Správy učili deti o harmónii človeka s prírodou prostredníctvom UNESCO Programu Človeka a biosféra. Deti tak mohli hravo putovať cez biosférické rezervácie na Slovensku: BR Poľana, BR Slovenský kras, BR Tatry a BR Východné Karpaty.  Deti si prostredníctvom pohybového kvízu overili vedomosti o liečivých rastlinách, stromoch ale aj ďalších tajomstvách prírody, vytvorili príbeh semienka lipy či zahrali pexeso z Biosférickej rezervácie Poľana.

Foto: Správa CHKO Poľana ŠOP SR

SPRÁVA CHKO CEROVÁ VRCHOVINA

Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s miestnym Osvetovým strediskom vzdelávala a tvorila v Materskej škole Hatvániho v Rimavskej Sobote s programom Vláčik – Separáčik, kde hravou formou deti učili o znečistení životného prostredia, rozoznávaní druhov odpadu a jeho využívaní a recyklácii. Ďalšie školy v meste boli prostredníctvom zamestnancov Správy zapojené do aktivít Rozmanitá príroda, ktoré sú venované ochrane a ohrozeniu prírody.Foto: Správa CHKO Cerová vrchovina ŠOP SR

SPRÁVA CHKO LATORICA

Správa Chránená krajinná oblasť Latorica pri príležitosti Dňa Zeme v Trebišove predstavila počas sprievodných podujatí v rámci svojho infostánku s tvorivými dielňami tému Natura 2000 v rámci svojho infostánku s tvorivými dielňami.

Zároveň v piatok 21.4. Správa CHKO Latorica v spolupráci s BROZ v rámci projektu LIFE Sub-pannonic zrealizovala brigádu na čistenie odpadkov v NPR Kašvár. Brigády sa zúčastnili aj obyvatelia obce Ladmovce, za čo im patrí naša vďaka. Tiež sa chceme poďakovať starostovi obce Ladmovce, ktorý zabezpečil vozidlá na odvoz vyzbieraného odpadu do pristaveného kontajnera. Na vyčistenej ploche sa plánuje pasenie oviec a kôz, ktoré by malo začať už v tomto roku. Pevne veríme, že vďaka paseniu sa podarí udržať biotopy xerotermnej vápnomilnej vegetácie.Foto: Správa CHKO Latorica ŠOP SR

Medzi ďalšími aktivitami našich správ boli napríklad: 

✅ Správa Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy pripravila aktivity pre materské školy na tému Osmijankov žuvačkový ježko a pre žiakov program Spoločenstvo lesa, kde sa zoznámili s problematikou veľkých šeliem.
✅ Správa Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove si v rámci osláv pripravila ekohry so stanovišťami na ochranu prírody v materskej škôlke v Prešove.
✅ Podzemný svet a jeho ohrozenie je témou besied Správa slovenských jaskýň, ktoré počas týchto dní prebiehali na základných a stredných školách v Liptovskom Mikuláši. Spoločne so žiakmi správa realizovala čistenie potoka neďaleko Liptovskej Štiavnice a následne aj terénnu exkurziu v jaskyni a na Jasovskej skale.
✅ Správa CHKO Východné Karpaty oslávila Deň Zeme v areáli Základnej školy v meste Humenné, kde sa žiaci zapojilido aktivít pripravených na rôznych stanovištiach s vedomostnými úlohami na témy: Odpady, Strom ako biotop, Poznávanie prírody, Život na jednej planéte či význam vody pre život človeka.
✅ Správa CHKO Biele Karpaty realizovala zaujímavé ekovýchovné aktivity na Základnej škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach.

EŠTE RAZ ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA ZAPOJILI. 
Príspevok spracoval Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR
Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...