Svetový deň divej prírody: Dohovor CITES oslavuje 50 rokov

Svetový deň divej prírody: Dohovor CITES oslavuje 50 rokov

3. marca si každoročne pripomíname Svetový deň divej prírody, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné udalosti zdôrazňujúce význam a potrebu ochrany voľne žijúcich živočíchov a rastlín. V rovnaký deň v roku 1973 bol vo Washingtone podpísaný Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, známy ako CITES. Tento rok oslavuje dohovor CITES svoje 50. narodeniny.Stiahnite si baner dohovoru CITES tu

SVETOVÝ DEŇ DIVEJ PRÍRODY: BUDUJME PARTNERSTVÁ PRE OCHRANU DIVEJ PRÍRODY

Toto výročie je dôležitým míľnikom, kedy si pripomíname množstvo práce a aktivít, ktorú CITES počas svojej existencie vykonáva s cieľom zabezpečiť udržateľnosť ohrozených druhov. Keďže CITES stojí na križovatke obchodu a ochrany prírody, jeho úlohou je budovať partnerstvá a urovnávať rozdiely medzi zainteresovanými skupinami.

Tento rok preto Svetový deň divej prírody (WWD) pripomína prínos a potrebu spolupráce s inými dohovormi, agentúrami OSN a ďalšími medzinárodnými organizáciami v prospech plnenia širších cieľov OSN (napr. Ciele trvalo udržateľného rozvoja a Rámec pre biodiverzitu po roku 2020, ktorý bol prijatý v decembri  na konferencii CBD COP15 v Montreale). 

Úspechy dohovoru CITES ako aj úspech všetkých aktivít v oblasti ochrany prírody závisia od SPOLUPRÁCE. Žiadna vláda ani organizácia vrátane Organizácie Spojených národov nedokáže riešiť túto komplexnú problematiku samostatne, bez výmeny skúseností a odborných znalostí. Téma tohto ročníka preto znie "Partnerstvá pre ochranu divokej prírody"

Samotná spolupráca je dôležitá na všetkých úrovniach, začínajúc od lokálnej medzi malými komunitami, cez regionálnu a národnú, až po medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany prírody. 

Generálny tajomník OSN António Guterres uviedol: "Pri príležitosti Svetového dňa divej prírody by sme sa mali zamyslieť nad našou zodpovednosťou za ochranu veľkolepej rozmanitosti života na našej planéte. A uvedomiť si, že sme zlyhali. Ľudská činnosť ničí kedysi prekvitajúce lesy, džungle, poľnohospodársku pôdu, oceány, rieky, moria a jazerá. Milión druhov sa ocitlo na pokraji vyhynutia v dôsledku ničenia biotopov, znečistenia fosílnymi palivami a zhoršujúcej sa klimatickej krízy. Túto vojnu proti prírode musíme ukončiť! Dobrou správou je, že máme nástroje a znalosti a poznáme riešenia. Ako zdôrazňuje tohtoročná téma - "Partnerstvá pre ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín" - musíme spolupracovať s vládami, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom, aby sa záväzky premenili na činy."

AKO SA ZAPOJIŤ DO SVETOVÉHO DŇA DIVEJ PRÍRODY

Zapojte svojich priateľov a rodinu a pošlite svoje video s krátkym videoklipom so želaním CITES k narodeninám na e-mailom na adresu wildlifeday@un.org alebo do našej schránky na Instagrame Oslavy Svetového dňa divokej prírody sa môžete zúčastniť.

Viac podujatí nájdete na stránke: https://wildlifeday.org/en/getting-involvedStiahnite si oficiálny baner tu
Stiahnite si oficiálne logo Medzinárodného dňa

DOHOVOR CITES OSLAVUJE 50 ROKOV - POSTAVENIE ORGÁNOV CITES NA SLOVENSKU


Tento rok si pripomíname 50. výročie Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi, ktorý prostredníctvom regulácie a monitoringu obchodu, pomohol ochrániť tisíce rastlín a živočíchov. 

Výkonným orgánom, ktorý na Slovensku koordinuje presadzovanie dohovoru CITES je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Ďalšími orgánmi štátnej správy, ktoré sa zaoberajú presadzovaním dohovoru CITES sú okresné úrady a Slovenská inšpekcia životného prostredia. Tieto vykonávajú dozor, kontrolu, majú na starosti sankcie, nápravné opatrenia a v neposlednej rade aj odoberanie nelegálne držaných exemplárov.
 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky plní v súvislosti s dohovorom CITES úlohy vedeckého orgánu. Zásadnou úlohou ŠOP SR je teda posúdenie, či vývoz alebo dovoz exemplárov nebude mať škodlivý vplyv na zachovanie druhu, alebo na rozsah územia, na ktorom sa príslušná populácia daného druhu vyskytuje.

Vedecký orgán sa vyjadruje aj k žiadostiam o vydanie výnimky z komerčných činností, súhlasu na premiestnenie živých exemplárov, k návrhu na určenie záchytného strediska, k nakladaniu so zhabanými exemplármi. Jeho úlohou je aj spravovanie evidencie o exemplároch, identifikácia exemplárov, spolupráca s vedeckými orgánmi iných štátov, medzinárodnými organizáciami, vedeckými inštitúciami, určovanie spoločenskej hodnoty a hodnoty exemplárov pre colné orgány. 

Ako uvádza vedúca vedeckého orgánu SR Lucia Matejovičová: „V súčasnosti je v prílohách dohovoru CITES zahrnutých niečo cez 38 700 druhov, približne 5950 druhov živočíchov a 32 800 druhov rastlín. Je dôležité si uvedomiť, že dohovor CITES sa zameriava nie len na reguláciu a obmedzenie obchodu so živými exemplármi ohrozených druhov získaných z voľnej prírody alebo odchovaných v zajatí, ale rovnako aj na mŕtve exempláre, ich orgány a výrobky z nich. Tieto tzv. neživé exempláre sú často predmetom veľkého komerčného záujmu. Ide napríklad obchod so slonovinou a výrobkov z nej, obchod s nosorožími rohmi či tigrími produktmi.“


V súčasnej praxi sa vedecký orgán najčastejšie vyjadruje na žiadosť ministerstva k vydávaniu výnimiek z komerčnej činnosti – pre exempláre papagájov z prílohy A, suchozemských korytnačiekpernatých dravcov a sov – sokol sťahovavý, sokol rároh, plamienka driemavá. V prípade dovozov sú to najčastejšie lovecké trofeje. Ďalej vedecký orgán poskytuje súčinnosť colným orgánom pri identifikácii neživých exemplárov pri dovoze – napr. výrobky z kože plazov, mušle.

Pre niektoré CITES druhy platí všeobecný zákaz dovozu na územie Európskej únie. Členský štát môže zároveň zakázať držbu niektorých druhov zaradených v prílohách dohovoru CITES. Na území Slovenskej republiky ide napríklad o zákaz držby niektorých mačkovitých šeliem, medveďov, primátov a korytnačky maľovanej, až na niektoré výnimky chovných zariadení (napr. zoologické záhrady).

POVINNOSTI DRŽITEĽA EXEMPLÁRA CITES
 
Vo všeobecnosti je držiteľ exemplára povinný vedieť preukázať jeho pôvod a spôsob nadobudnutia. Taktiež má povinnosť vybrané exempláre nezameniteľne označiť, viesť evidenciu a oznamovať všetky zmeny v držbe v zákonných lehotách. „Aj napriek všetkým cieľom a snahám dohovoru CITES dochádza každoročne k veľkému výskytu nelegálneho obchodu s mnohými druhmi. V poslednom čase sa dohovor zameriava na obmedzovanie obchodu s tropickými drevinami a morskými živočíchmi,“ dodáva Lucia Matejovičová.
  
ŠOP SR vyzýva občanov, aby sa v prípade nejasností ohľadom dovozu, vývozu, držby a zaradenia exemplárov druhov, ktoré by mohli podliehať ustanoveniam dohovoru CITES a nariadení EÚ, vždy vopred informovali. Informáciu, či je daný druh živočícha alebo rastliny zaradený v prílohách dohovoru CITES je možné nájsť zadaním latinského druhového mena do vyhľadávača na webovej stránke www.speciesplus.net. Svoje otázky v súvislosti s dohovorom CITES môžete tiež priamo smerovať na pracovníkov vedeckého orgánu na Slovensku cites@sopsr.sk

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

  • Viac informácií k tohtoročnému Svetovému dňu divej prírody a materiály na stiahnutie v slovenčine nájdete - https://www.sopsr.sk/web/?cl=20
  • Informačná brožúra pre cestovateľov „Ohrozený druh - vhodný suvenír do zahraničia?“ nájdete TU.
  • Oficiálna stránka Svetového dňa divokej prírody- https://www.wildlifeday.org/en
  • Informácie o dohovore CITES a legislatívu SR nájdete -https://www.cites.sk/
  • Oficiálna internetová stránka Dohovoru CITES - https://cites.org/eng
 
K nelegálnemu obchodu so slonovinou na Slovensku sa vyadruje aj Slovenská inšpekcia životného prostredia - https://www.sizp.sk/novinky/sizp-opakovane-riesi-pripady-nelegalneho-predaja-slonoviny

 Pre deti je pripravená aj tematická omaľovánka na stiahnutie tu:


Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie v spolupráci s Odborom medzinárodnej spolupráce Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...