Podpis Memoranda o spolupráci na Prírodovedeckej fakulte UK

Podpis Memoranda o spolupráci na Prírodovedeckej fakulte UK

Generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) Dušan Karaska podpísal na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Memorandum o vzájomnej spolupráci. Spolu s dekanom Petrom Fedorom potvrdili záujem obidvoch inštitúcií o prehlbovanie cieľavedomej spolupráce v oblasti výskumu, odborného vzdelávania a iných vedecko-výskumných aktivít súvisiacich predovšetkým s ochranou a využívaním prírody a krajiny.
 
Memorandum o spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave nadväzuje na už podpísané dohody s Technickou univerzitou vo Zvolene, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici ako aj s Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre. Ako uvádza generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska: „Otvárame priestor pre nové formy spolupráce ŠOP SR so študentmi vysokých škôl ako aj s ich odbornými a pedagogickými pracovníkmi. Spolupráca bude prebiehať najmä v oblasti výskumu, spoločnej vzdelávacej činnosti či mimoškolských vzdelávacích a envirovýchovných aktivít, napríklad v podobe terénnych cvičení a exkurzií. Rovnako je pre nás dôležité získanie kvalitných prírodovedne vzdelaných geológov, botanikov, či zoológov, ktorých naša organizácia potrebuje k svojej práci a ktorých je v súčasnosti na trhu práce nedostatok.“


Foto zľava: prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc. (dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave), Dušan Karaska (generálny riaditeľ ŠOP SR), Miroslava Plassmann (riaditeľka WWF Slovensko) 

Na univerzitnej pôde v Bratislave zároveň podpísala Prírodovedecká fakulta ako aj ŠOP SR Memorandum o spolupráci s organizáciou WWF Slovensko. Všetky tri inštitúcie aktuálne spolupracujú na medzinárodnom projekte LIFE-IP NATURA 2000 SVK Príroda pre všetkých. Partneri tak deklarovali potrebu prepojenia vedy, vzdelávania a praktickej ochrany prírody aj nad rámec spoločného projektu. Prepojenie vedecko-výskumnej inštitúcie, štátneho subjektu a mimovládnej organizácie tak tvorí významný krok smerom ku komplexnému uchopeniu reálnych potrieb výkonu ochrany prírody.
 
Vzájomná spolupráca ŠOP SR s Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava ako aj s organizáciou WWF Slovensko je plánovaná predovšetkým v oblasti výskumu a monitoringu, vzdelávacej činnosti a v enviroedukačných aktivitách. Dôležitou súčasťou tejto spolupráce je tiež spoločný postup a partnerstvo pri získavaní finančných prostriedkov na vedecko-výskumnú a vzdelávaciu činnosť prostredníctvom grantov, projektov a iných zdrojov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny.
 
 

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...