Na Poľane čistili zárasty v miestach s výskytom medveďa hnedého

Na Poľane čistili zárasty v miestach s výskytom medveďa hnedého

Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana intenzívne v tomto období pracuje na čistení zárastov v podhorských lokalitách. Ide o výkon preventívnych opatrení v miestach so zvýšeným výskytom medveďa hnedého. Tím lesníkov zo Správy CHKO Poľana, vychádzajúc zo svojej odbornosti a dlhoročnej praxe, pripravil presný výber lokalít. Cieľom je zabezpečenie optimálnych podmienok manažmentu krajiny so zachovaním rôznorodosti biotopov a zachovaním hniezdnych možností avifauny Poľany. Postupne sú tak  odstraňované vybrané dreviny a plochy náletových drevín a krovitých porastov. Práce začali už koncom minulého roku, no ochranári v nich pokračujú aj v týchto dňoch. 

Opatrenia budú slúžiť na ochranu človeka a zachovanie krajinného rázu. Zároveň sa zvýši diverzita trvalo trávnatých plôch lúk a pasienkov. Vybrané lokality s výskytom mokradí a tradične udržiavaných lúk nadobudnú opäť svoj rozmer

Zárasty v krajine, Foto: Miriam Turayová, Správa CHKO Poľana ŠOP SR

Presvetlením priestoru sa rozšíri  areál pre prirodzený výskyt druhov viazaných na lúky. Vyčistené plochy poskytnú priestor pôvodným travinnobylinným spoločenstvám s bohatstvom chránených druhov fauny a flóry národného aj európskeho významu. Udržateľnosť zásahu je plánovaná tak, aby bolo možné zabezpečiť následné pasenie a kosenie. 

Práve mimohniezdne obdobie od začiatku septembra do polovice marca je ideálnym časom na realizáciu takéhoto manažmentu. Na zväčšenej výmere cenných podhorských lúk zostanú stáť pôsobivé solitéry stromov, ktoré ocenia najmä vtáky hniezdiace v otvorenej krajine, ako vzácny škovránok stromový.

Prvou z lokalít, kde prebehlo prečistenie porastov, bola lokalita Detva – Stavanisko. Dreviny sú následne odstraňované v ďalších vybraných lokalitách so zvýšeným výskytom medveďa a to v katastrálnom území Detva ako aj v lokalitách v k.ú. obce Dúbravy. Všetky práce prebehnú pod dohľadom zamestnancov Správy CHKO Poľana.


Zárasty v krajine, Foto: Mirim Turayová, Správa CHKO Poľana ŠOP SR

Tlačovú správu pripravila Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana ŠOP SR

 

Všetky správy

December

Počuli ste, že...