Vianočný darček pre dropa veľkého od hlavného mesta Bratislava

Vianočný darček pre dropa veľkého od hlavného mesta Bratislava


Hlavné mesto Bratislava na zasadnutí Mestského zastupiteľstva schválilo zmluvu, ktorá zabezpečí dlhodobé hospodárenie na pozemkoch vo vlastníctve mesta s ohľadom na prírodné hodnoty v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia (CHVÚ) a umožní v nich obnovu biotopov dropa veľkého, sokola kobcovitého, ale aj ďalších vzácnych druhov. Prijatie tejto zmluvy umožní zároveň systémové riešenie ďalších dlhodobých problémov v území, a to vytvorenie priestoru na trávenie voľného času v prírode v okolí CHVÚ pre obyvateľov mestských častí Jarovce, Rusovce a Čunovo a vytvorenie trasy medzi trojmedzím a mestskými časťami. Zlepší sa tak dostupnosť ikonického bodu trojmedzia pre turistov a cyklistov obchádzajúc územia citlivé z pohľadu ochrany prírody.

Chránené vtáčie územie Sysľovské polia je unikátne nielen svojím jedinečným umiestnením na trojmedznom bode Slovenska, ale aj tým, že ide o územie, kde ako na jedinom mieste na Slovensku prežívajú naše najohrozenejšie druhy – sokol kobcovitý a drop veľký. Drop je najťažší lietajúci druh vôbec, pôvodne bol symbolom celého Podunajska. V dôsledku zmien pred r. 1989, kedy sa pri obhospodarovaní pôdy preferovalo vytváranie obrovských súvislých plôch osiatych jednou plodinou, sa jeho výskyt na Slovensku zredukoval len na územie slovensko-rakúsko-maďarského pohraničia, pričom na Slovensku hniezdia posledné žijúce jedince. V zimnom období tu však prilieta prečkať zimu takmer celá Západopanónska populácia z Rakúska, Maďarska. Táto cezhraničná populácia je jedna z dvoch na svete, spolu s menšou pri Berlíne, v ktorých počet neklesá. Všade inde na svete dropy ubúdajú. To, ako sa podarí uchrániť hniezdiace a zimujúce dropy pri Bratislave, tak má priamy dopad na úspešnosť prežívania a ochrany tohto ohrozeného druhu v celom areáli výskytu tohto druhu v Európe.


Foto: Branislav Molnár- drop veľký

Cieľom novoprijatej zmluvy o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely je zabezpečiť dlhodobé hospodárenie na pozemkoch vo vlastníctve mesta s ohľadom na vzácnosť tohto územia. Intenzívne poľnohospodársky využívané polia sa premenia na pôvodné pestré trávne panónske porasty a ich údržba bude prebiehať podľa vládou schváleného Programu starostlivosti o chránené vtáčie územie Sysľovské polia.

Táto zmluva nadviaže na Memorandum o spolupráci v trojmedznom území, ktoré už desaťročia realizujú subjekty v susednom Rakúsku Maďarsku a Slovenska. Vďaka schválenej zmluve sa napraví situácia, keď nerozhodovalo mesto o vlastnej pôde samostatne, ale pôda bola prenajatá prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu. Po novom sa budú na prenajatej ploche vysádzať predovšetkým bylinné, trávne a kvetnaté lúčne zmesi.

Nový prístup prispeje k dlhodobo udržateľnej ochrane prírodných hodnôt v trojmedzí rozšíri možnosti na financovanie výstavby infraštruktúry, ale aj oddychových miest pre obyvateľov priľahlých mestských častí a umožní vytvorenie cyklotrasy na trojmedzie. S takýmto komplexným návrhom riešenia problematiky chráneného územia uspelo Hlavné mesto, ktoré má projektovo kryté prostriedky na riešenie cyklotrasy medzi Rusovcami, Jarovcami a Čunovom až na trojmedzie a rovnako na vytvorenie odpočinkových miest na trávenie voľného času. Toto všetko je súčasťou balíka aktivít projektu LIFE „Dlhodobá ochrana dropa veľkého a sokola kobcovitého v hraničnom regióne Maďarska a Slovenska“, ktorého je hlavné mesto partnerom.

Foto: Stanislav Harvančík - drop veľký

S obnovou biotopov začne Hlavné mesto už v budúcom roku približne na rozlohe 50 hektárov a do konca roka 2026 je naplánovaná obnova na viacerých častiach územia o rozlohe ďalších 50 hektárov. Cieľom je, aby bolo chránené územie Sysľovské polia riešené komplexne, teda aj s vytvorením adekvátnym vhodných podmienok pre obyvateľov priľahlých mestských častí a návštevníkov územia. Na piatich vybraných pozemkoch Hlavného mesta o rozlohe celkovo 2,4 hektára nachádzajúcich sa pri vonkajšej hranici chráneného vtáčieho územia plánujeme v najbližších dvoch rokoch vytvoriť pestrú ponuku možností pre trávenie voľného času v prírodnom prostredí.

Čo konkrétne projekt prinesie pre okolitých obyvateľov?
V blízkosti trojmedzného bodu plánujeme v rámci projektu postaviť vežu pre pozorovanie vtáctva a ďalšiu drobnú rekreačnú infraštruktúru podľa preferencií obyvateľov. Takáto rozloha poskytuje dostatok možností, aby sa dala využiť napríklad pre oddychový pobyt s posedením a lavičkami, ihrisko pre deti, výbeh pre psov, či iné vhodné návrhy. Momentálne komunikujeme so starostami mestských častí a uvítame taktiež návrhy priamo od miestnych obyvateľov, či záujmových združení, ktoré by chceli priložiť ruku k spoločnému dielu.

Pre cyklistov aktuálne pripravujeme návrh cyklotrás, ktoré vytvoria logické prepojenie všetkých významných prvkov v okolí od trojmedzného bodu, cez mestské časti Čunovo, Rusovce, Jarovce až po napojenie sa na medzinárodné trasy v okolí obcí Kitsee a Deutsch Jahrndorf. Na túto trasu sa bude dať napojiť aj od Čunova, kde práve prebieha výstavba ekocentra. Štúdia s návrhom trasovania okruhu cyklotrás je v súčasnosti pripravovaná Hlavným mestom a bude dokončená v marci 2023. Na štúdiu nadviaže príprava projektovej dokumentácie pre cyklotrasy.

Doplňujúce informácie:
• Projekt LIFE STEPPE ON BORDER – Zabezpečenie dlhodobej ochrany dropa veľkého a sokola kobcovitého v pohraničí Slovenska a Maďarska (LIFE20 NAT/SK/001077) finančne podporila Európska únia v rámci program LIFE. Implementáciu projektu finančne podporuje aj maďarské Ministerstvo pôdohospodárstva a Ministerstvo životného prostredia SR, ako spolufinancovatelia.

• Ako vyplýva z názvu projektu, okrem dropa veľkého sú aktivity cielené aj na zlepšenie podmienok ďalšieho druhu, ktorý sa vyskytuje jedine v CHVÚ Sysľovské polia, sokola kobcovitého.

• Celý projekt vo všeobecnosti je riadený občianskym združením Ochrana dravcov na Slovensku, ktoré je v pozícii koordinujúceho partnera (príjemcu). Partnermi (pridruženými príjemcami) zo Slovenska sú Hlavné mesto SR Bratislava, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Maďarskí partneri sú zastúpení národným parkom Fertő-Hanság, MME/BirdLife Maďarsko a mestom Várbalog.

Viac o projekte na https://steppelife.eu/sk/


Tlačovú správu pripravila Mgr. Veronika Koníková, projektová manažérka LIFE STEPPE ON BORDER, Hlavné mesto Bratislava
Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...