Manažment lesov prostredníctvom prírode blízkeho hospodárenia

Manažment lesov prostredníctvom prírode blízkeho hospodárenia




Národný park Slovenský raj v spolupráci s občianskym združením Pro Silva Slovakia zorganizovali ďalšie kolo odborného seminára zameraného na nový koncept manažmentu lesov národného parku, osobitne v zónach aktívnych zásahov (B a C zóna) so špecifickými cieľmi ochrany prírody.

Pod korunami mohutných jedlí spoločne diskutovali zástupcovia správy ochrany prírody (MŽP SR, ŠOP SR, národné parky), lesného hospodárstva (NLC) a okresných úradov.

Seminár sa skladal z prednáškovej a terénnej časti.

Prednášky:

1. Ing. Tomáš Dražil, PhD., Správa NP Slovenský raj: Ciele a vízie obhospodarovania lesov Správy NP Slovenský raj.

2. Ing. Michal Tomčík, Správa NP Slovenský raj: Implementácia postupov prírode blízkeho hospodárenia v NP Slovenský raj

3. Prof. Ing. Stanislav Kucbel, PhD., prof. Ing. Marek Fabrika, PhD., Lesnícka fakulta TU Zvolen: Prírode blízke hospodárenie ako nástroj prebudovy porastov a možnosti jeho optimalizácie pomocou rastového simulátora.



Účastníci seminára mali možnosť načerpať informácie z prednášok prof. Fabriku a prof. Kucbela z Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, ktorých témou bolo prebudovanie človekom pozmenených lesných ekosystémov a možnosť využitia umelej inteligencie v rozhodovacom procese. Diskutéri sa nevyhli ani problematike manažmentu poľovnej zveri v národných parkoch, vplyvu turizmu na správu územia a stav biotopov po predošlom manažmente krajiny.

Aplikácia poznatkov prírode blízkeho obhospodarovania lesov sa tak aj prostredníctvom takýchto odborných školení dostane do každodennej lesníckej praxe nielen v Slovenskom raji. Tento staro nový koncept manažmentu lesov so špecifickými cieľmi ochrany prírody významne prispieva k záväzkom Slovenskej republiky týkajúcich sa zmien klímy a zlepšovaniu stavu druhov a biotopov. Zásadne tak prispieva aj k zadržaniu vody v krajine, zvyšovaniu biodiverzity a výrazne zvyšuje hodnotu ekosystémov a ich služieb pre verejnosť.

Veľká vďaka patrí organizátorom, ktorí svojimi myšlienkami a činmi prispievajú ku kreovaniu moderných národných parkov.

 Viac informácií o priebehu školení nájdete tu





Aktualitu pripravil Ing. Miroslav Bača, koordinátor monitoringu a mapovania druhov ŠOP SR v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie ŠOP SR



Všetky správy

December

Počuli ste, že...