Svetový deň zvierat - World animal day

Svetový deň zvierat - World animal day

Dnes je Svetový deň zvierat. Štátna ochrana prírody SR eviduje na Slovensku vyše 200 druhov kriticky ohrozených druhov živočíchov.  
 
Na Slovensku je chránených vyše 900 druhov voľne žijúcich živočíchov, pričom takmer 200 druhov patrí medzi kriticky ohrozené druhy. Dnes si pripomíname Svetový deň zvierat, ktorý má za cieľ upozorniť na kritickú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Dnešný deň je príležitosť si pripomenúť náš vzťah k zvieratám okolo nás a uvedomiť si ich význam pre zdravý a funkčný ekosystém našej planéty.
 
Na svete existuje 8 miliónov živočíšnych a rastlinných druhov a až miliónu z nich hrozí vyhynutie. Dôvodom je najmä strata a degradácia biotopov, ale aj znečistenie, zmena klímy či invázne nepôvodné druhy. Pre zachovanie zdravých ekosystémov a ľudského života je kľúčová biodiverzita (rozmanitosť foriem života na Zemi).
 

Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) vypracovala Európsky červený zoznam ohrozených druhov, podľa ktorého hrozí vyhynutie najmenej 1 677 z 15 060 európskych druhov, ktoré boli predmetom skúmania. Spomedzi týchto druhov sú najviac ohrozené slimáky, lastúrniky a ryby. Medzi najohrozenejšie európske cicavce v súčasnosti patrí líška polárna, norok európsky, tuleň mníšsky, veľryba čiernamedveď ľadový. Často však zabúdame na menšie živočíchy, ktoré majú nezastupiteľnú funkciu v prírode napr. opeľovače. Až jednému z 10 druhov európskych včiel a motýľov hrozí vyhynutie.
 
Na Slovensku je chránených vyše 900 druhov voľne žijúcich živočíchov, z čoho takmer 230 druhov je európskeho významu, ktoré sú osobitne chránené v celej Európskej únii. Sú to druhy, ktorým hrozí vyhynutie, alebo sú v blízkej budúcnosti ohrozené v rámci Európskeho spoločenstva. Najohrozenejšie druhy živočíchov sú uvedené v tzv. červených zoznamoch. Podľa posledne aktualizovaného kopmpletného Červeného zoznamu, vydaného ŠOP SR v roku 2001, napríklad Červený zoznam cicavcov na Slovensku obsahuje celkom 68 druhov vrátane dvoch vyhynutých a to plch záhradný a norok európsky. V kategórii kriticky ohrozené cicavce je zaradený netopier sťahovavý a kamzík vrchovský tatranský. Medzi ohrozené druhy cicavcov patrí napríklad los mokraďový, rys ostrovid, svišť vrchovský, ale aj syseľ pasienkový.

Červený zoznam vtákov Slovenska z tejto publikácie obsahuje spolu až 121 druhov, z ktorých 7 patrí do kategórie kriticky ohrozené. Patrí sem napríklad drop veľký, sokol rároh, skaliar pestrý či strakoš červenohlavý. Úpravy vodných tokov, výstavba priehrad, ale aj nadmerný rybolov zapríčinili, že do červeného zoznamu na našom území bolo zaradených až 45 druhov rýb a 4 druhy mihúľ. Medzi kriticky ohrozené druhy na Slovensku patrí aj 73 druhov pavúkov, 23 druhov blanokrídlovcov, 21 druhov motýľov či 15 druhov chrobákov.
 
Pokračujúca strata druhov, biotopov a celých ekosystémov ohrozuje existenciu života na Zemi vrátane nás, ľudí. Svetový deň zvierat uznáva jedinečný vzťah ľudstva k živočíšnej ríši a prostredníctvom neho máme príležitosť zamyslieť sa nad potrebou ochrany prírody okolo nás.

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...