Správa CHKO Ponitrie pripravuje projekt pre Košské mokrade

Správa CHKO Ponitrie pripravuje projekt pre Košské mokrade

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) víta nedávne rozhodnutie Okresného úradu v Trenčíne o zrušení povinnosti Hornonitrianskych baní zasypať Košskú a Laskársku mokraď v okrese Prievidza. Štátni ochranári prostredníctvom svojej Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie sa o zachovanie mokradí usilujú už dlhé roky a po ukončení banskej činnosti spracujú projekt na vyhlásenie mokradí za chránené územie.
 
V okolí obce Koš v okrese Prievidza vzniklo banskou činnosťou niekoľko mokradí. Hornonitrianskym baniam Prievidza (HBP) vyplývala po ukončení ťažby v zmysle banského zákona povinnosť poddolované územie rekultivovať na ornú pôdu a prinavrátiť ju do pôvodného stavu. Za štyridsať rokov sa však tieto mokrade stali vzácnym biotopom, v ktorom žije veľké množstvo vtákov a iných živočíchov a zaslúži si náležitú ochranu. V týchto dňoch vzácnosť územia potvrdil aj Okresný úrad so sídlom v Trenčíne, ktorý nevydal súhlas s realizáciou rekultivačných prác a mokrade zasypané nebudú.
 

Foto: Radimír Siklienka- Košské mokrade

Prvá predmetná mokraď tzv. Košská mokraď s výmerou viac ako 122 000 m2 predstavuje rozsiahly vodný útvar na rozhraní intravilánu a extravilánu obce Koš. Vznikla následkom hlbinnej ťažby hnedého uhlia v 7 ťažobnom poli v období rokov 1995-2013. Mokraď nemá v súčasnosti žiadny povrchový prítok, voda je doplňovaná len podzemným filtračným tokom a zrážkovou vodou. Druhá predmetná lokalita zahŕňa Laskársku mokraď s výmerou viac ako 350 000 m2, situovanú prevažne na poľnohospodárskych pozemkoch v extraviláne obcí Koš a Nováky. Mokraď je dotovaná vodou z geotermálneho vrtu, banskými vodami a súčasťou zaplavenej plochy je aj pôvodné koryto rieky Nitra.
 
ŠOP SR na predmetnom území uskutočnila viaceré výskumy fauny a flóry. Ako uvádza riaditeľ Správy CHKO Ponitrie Radimír Siklienka: „Územie uvedených mokradí je významnou migračnou a hniezdnou lokalitou mnohých vzácnych, ohrozených a chránených druhov, naviazaných na vodnú hladinu ako aj na sprievodné mokraďové spoločenstvá. V tejto lokalite bolo zistených viac ako 180 druhov vtákov a množstvo ďalších chránených a ohrozených druhov bezstavovcov, obojživelníkov, plazov a cicavcov. Aj z tohto dôvodu sme príslušnému okresnému úradu odporučili nevydať súhlas na zmenu mokrade a jej úpravu či zasypanie.“


Foto: Radomír Siklienka- Košské mokrade

Správa CHKO Ponitrie po ukončení banskej činnosti predloží na pripomienkovanie projekt na vyhlásenie mokradí, resp. ich časti, za chránené územie v príslušnej kategórii podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Ešte predtým bude však potrebné, aby po ukončení čerpania banských vôd z Bane Handlová bola doriešená dotácia mokradí povrchovou vodou. V súčasnosti sa pripravuje analýza technických riešení saturácie Laskárskej mokrade povrchovou vodou (náhrada za banskú vodu).
 
Uvedené mokrade s prírodnou vodnou plochou spĺňajú funkciu biocentra regionálneho významu. V urbanizovanej a poľnohospodárskej krajine zohrávajú úlohu významného útočiska pre živočíchy. Vzhľadom na podmáčanie substrátu majú tiež významnú vodozádržnú a filtračnú funkciu. Mokrade svojou mikroklímou prispievajú k zmierňovaniu klimatických extrémov na lokálnej úrovni. Zároveň sa jedná aj o významný krajinotvorný prvok.
 
Foto: Stanislav Harvančík- Košské mokrade- trsteniarik veľký s kukučkou, Stanislav Harvančík, beluša veľká a volavka 


Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

November

Počuli ste, že...