Lesníci správ národných parkov si v teréne vymieňali skúsenosti

Lesníci správ národných parkov si v teréne vymieňali skúsenosti

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v spolupráci so Správou Tatranského národného parku (TANAP) zorganizovala odborný seminár spojený s exkurziou na tému „Manažment lesných ekosystémov na princípoch ochrany prírody“. Cieľom stretnutia bolo posilnenie spolupráce medzi lesníkmi z národných parkov na Slovensku a výmena ich vzájomných skúseností.
 
ŠOP SR identifikovala potrebu zorganizovať vzájomné stretnutie lesníkov, ktorí sa v národných parkoch zjednotili po nedávnej reforme. Na území TANAP-u sme mali možnosť vidieť a spoločne diskutovať o spôsoboch ochrany prírody a výsledkoch manažmentu na niekoľkých druhoch lesných spoločenstiev,“ uvádza lesník a spoluorganizátor stretnutia ŠOP SR Eduard Apfel.
 

V rámci nášho územia sme zvolili tri lokality, na ktorých boli uplatňované rôzne typy cieleného manažmentu lesných porastov na princípoch prírode blízkeho hospodárenia, prioritne zameraného na požiadavky zlepšenia stavu chránených druhov a biotopov. Prvú lokalitu v Tichej doline tvorili jarabinové smrečiny, kde bolo cieľom poukázať na význam jarabiny pri vývoji lesných porastov vrátane ukážky bezzásahového územia. Jarabina ovplyvňuje vývoj smrečín, pretože usmerňuje výškovo a hrúbkovo diferenciáciu porastov,“ približuje vybrané lokality Slavomír Celer zo Správy TANAP-u. 
 
Druhú navštívenú lokalitu nad Danielovým domom tvorili zmiešané smrekovcovo- smrekové lesy, kde sa tatranskí lesníci snažia skĺbiť ochranu lesných porastov s ochranou hlucháňa hôrneho. Na tretej lokalite neďaleko Kežmarských Žľabov mali zúčastnení možnosť pozorovať špecifiká ochrany lesných biotopov, ktoré sa vyskytujú na podmáčaných miestach.   
 
„Vybrané lokality a diferencovaný prístup k starostlivosti o les svedčia o dobrých dlhoročných skúsenostiach tatranských lesníkov. Vzájomná diskusia a spolupráca lesníkov v národných parkoch je pre ochranu prírody na Slovensku kľúčová,“ uzatvára stretnutie riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko. Podobné stretnutia lesníkov v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR sú plánované aj v ďalších národných parkoch Slovenska.
 

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR v spolupráci so Správou Tatranského národného parku
Foto: ŠOP SR

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...