Opatrenia na riešenie problémových jedincov medveďa hnedého

Opatrenia na riešenie problémových jedincov medveďa hnedého

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) reaguje na súčasnú situáciu a obavy verejnosti v súvislosti s problematikou medveďa hnedého na Slovensku. Bezpečnosť obyvateľov v podhorských oblastiach s výskytom tejto karpatskej šelmy je na prvom mieste a efektívna eliminácia problémových jedincov ostáva prioritou. ŠOP SR posilňuje Zásahový tím pre medveďa hnedého.
 
ŠOP SR dlhodobo upozorňuje na pretrvávajúce príčiny zmeny správania medveďa hnedého na Slovensku. Medvede dnes dostávajú potravné zdroje nad rámec toho, čo im ponúka príroda. Častým dôvodom stretu s medveďom sú krmoviská a vnadiská, vysoko energetická kukurica, pestovaná v podhorských oblastiach v blízkosti ľudských obydlí, či potrava získaná z nezabezpečených kontajnerov na komunálny odpad. Samotná kukurica je častokrát pestovaná len za účelom získania biomasy a to aj v oblastiach, kde sa v minulosti nepestovala. Zvyšuje to úživnosť prostredia nielen pre veľké šelmy, ale aj pre kopytníky, ktoré spôsobujú poľnohospodárom obrovské škody.

Popri spomínanej umelo zvýšenej úživnosti prostredia je dôležité si uvedomiť aj súčasný trend zmeny krajinnej štruktúry na Slovensku. Ide totiž o jeden z najväčších problémov stretov medveďov v blízkosti ľudských sídel. Zmena v spôsobe života obyvateľov nielen v podhorských oblastiach, ubúdajúce hospodárstvo, vytrácajúca sa pastva spôsobuje zarastanie poľnohospodárskej pôdy a krajiny, vznik remízok. Tieto zmeny v krajinnej štruktúre prispievajú k vzniku optimálnych podmienok pre život medveďa. Medveď v takomto prostredí nie je rušený a cíti sa tu dobre. Opustené staré sady ponúkajú nový zdroj potravy a nerušené vznikajúce húštiny priestor pre odpočinok. 

Na druhej strane sledujeme v súčasnosti trend nárastu turistickej návštevnosti v národných parkov a chránených krajinných oblastiach, ktoré sú prirodzeným biotopom pre naše veľké šelmy. Postupujúca výstavba v týchto oblastiach, nárast turistov ako aj vysoká lesohospodárska činnosť medvede vyrušujú a sťahujú sa prirodzene do podhoria.Medveď hnedý je v legislatíve Európskej únie, na základe Smernice o biotopoch, zaradený medzi prísne chránené živočíšne druhy. Pri predvstupových rokovaniach do Európskej únie nebol pri tomto druhu požadovaný zo strany Slovenska regulačný odlov ako to bolo napríklad u vlka. Z tohto dôvodu nie je na území Slovenska možné realizovať regulačný lov medveďa hnedého. Usmrtenie uvedeného chráneného druhu je možné len v prípade, ak sú splnené presne stanovené požiadavky, ktoré boli potvrdené aj nálezmi Ústavného súdu SR z roku 2018. Rozhodnutia na udelenie výnimky na usmrtenie jedincov medveďa hnedého boli súdom zrušené z dôvodu nejednoznačnej identifikácie problémového jedinca.

Štatistiky jasne dokazujú, že počet útokov medveďa na človeka nesúvisí s počtom odlovených medveďov. Jediným efektívnym riešením je kombinácia odstránenia príčin vzniku zmeny správania sa medveďov s identifikáciou a elimináciou medveďov s už nenávratne zmeneným správaním. ŠOP SR pre tento účel zriadila Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý má zákonné možnosti vylúčiť konkrétnych problémových jedincov medveďa hnedého z populácie usmrtením.
 
Tak ako minister životného prostredia avizoval posilnenie Zásahového tímu pre medveďa hnedého partnermi ako jedno zo systémových riešení súčasnej situácie, najmä z podhorských regiónov Slovenska, ŠOP SR aktuálne posilňuje Zásahový tím prostredníctvom externých profesionálov z regiónov. Predovšetkým z radov miestnych poľovníkov je v súčasnosti vybraných 11 osôb, s ktorými budú v najbližších dňoch uzatvárané zmluvy. V rámci takejto spolupráce sa aj v oblasti Poľany v blízkej dobe plánuje eliminácia dlhšie monitorovaných problémových jedincov. Aj v tomto prípade pôjde o úzku súčinnosť so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého ŠOP SR.

Región Podpoľania navštívi generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska v najbližšom období, kedy prijal pozvanie na zasadnutie Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana. Stretnutia sa zúčastnia aj zástupcovia všetkých zainteresovaných subjektov - vrátane samospráv, poľnohospodárskych družstiev, vlastníkov a užívateľov pozemkov, poľovníckych združení, úradov ako aj vedeckých inštitúcií.
 


Graf je možné stiahnuť tu


Doplňujúce údaje:
  • ŠOP SR je v zmysle § 65a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Usmrtením konkrétneho problémového jedinca medveďa hnedého sa predchádza vzniku nebezpečných stretov človeka s touto šelmou, pri ktorých je preukázateľné riziko ohrozenia zdravia a života ľudí.
 
  • Zásahový tím ŠOP SR zabezpečuje starostlivosť o populáciu chráneného živočícha medveďa hnedého, pod čím sa rozumie aj vylúčenie konkrétnych (určených) problémových jedincov medveďa hnedého z populácie usmrtením (eutanázia).
 
 
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...