Informácia k výberovým konaniam na pozície Riaditeľov Správ CHKO

Informácia k výberovým konaniam na pozície Riaditeľov Správ CHKO

Atualizácia oznámenia o výsledkoch výberového konania:

Výsledky výberového konania na pozíciu riaditeľa Správy CHKO Strážovské vrchy:

Vo výberovom konaní neuspel žiadny z prihlásených uchádzačov. Výberové konanie nebolo úspešné.

 Výsledky výberového konania na pozíciu riaditeľa Správy CHKO Východné Karpaty:

Vo výberovom konaní boli úspešní obidvaja uchádzači. Výsledné poradie uchádzačov na základe hodnotenia výberovej komisie:

1. Juraj Platko
2. Anna Macková


Oznámenie o vypísaní výberových konaní:

Štátna ochrana prírody SR v apríli tohto roka vypísala nové výberové konania na pozície Riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy a  Riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty

Dňa 3.6. sa uskutočnia výberové konania a následne verejné vypočutia kandidátov. Pôjde o prezentovanie koncepcií a motivácie uchádzačov, ktorí postúpia do druhej časti.  Verejné vypočutie bude streamované online formou. Online prenos bude prebiehať cez facebookový profil Štátnej ochrany prírody SR. Do 2. časti výberového konania sa môže zapojiť aj verejnosť položením svojich otázok jednotlivým uchádzačom, a to priamo v čase konania verejného vypočutia. Otázky bude možné posielať prostredníctvom komentárov na facebooku Štátnej ochrany prírody SR. Výberová komisia si vyhradzuje právo výberu otázok od verejnosti, ktoré položí jednotlivým uchádzačom. 

Prinášame vám harmonogram verejných vypočutí a podklady od uchádzačov:

Online verejné vypočutie kandidátov na pozíciu Riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, a Riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, Štátna ochrana prírody SR

03.6.2021, 14:30 – 16:30 hod. - prezentovanie koncepcie a motivácie uchádzačov v prípade ich postupu do 2. časti výberového konania 

Uchádzači:

Uchádzači výberového konania na riaditeľa Správy Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy

Ing. Bc. Branislav Horský 

Ing. Miriam Kurišová 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Uchádzači výberového konania na riaditeľa Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty

Ing. Anna Macková
Ing. Juraj Platko

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

 

Všetky správy

August

Počuli ste, že...