Vodný plán SR plánuje spriechodniť vyše 200 migračných bariér

Vodný plán SR plánuje spriechodniť vyše 200 migračných bariér

Narušená migrácia rýb patrí medzi kľúčové problémy ochrany prírody v oblasti vodných tokov. Nový Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), ktorý schválila vláda Slovenskej republiky 11. mája, identifikuje na slovenských riekach 1450 migračných bariér brániacich voľnej migrácii rýb.

Problematiku narušenej migrácie rýb, ako aj potrebu spriechodňovania našich riek si pripomíname 21. mája pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb. Prerušením pozdĺžnej kontinuity objektami na tokoch prichádzame o populácie rýb, ktoré v minulosti boli typické pre naše rieky. V povodí Popradu a Dunajca napríklad bežne tiahli losos a pstruh morský a hore Dunajom zase najväčšie sladkovodné ryby sveta – vyzy. S migráciou majú problém aj ďalšie druhy rýb, ktoré žijú výlučne v sladkovodnom prostredí, ako napríklad podustvy, mreny, či jalce.  

Foto: Rybovod na VS Veľké Kozmálovce

Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču nedávno schválený Vodný plán Slovenska označuje na našom území aktuálne 288 priechodných vodných stavieb, pričom rezort plánuje spriechodniť ďalších vyše 200 migračných bariér.Zdravé rieky patria k základným kľúčom na udržanie svetovej biodiverzity. Každé funkčné spriechodnenie priečnej bariéry má veľký prínos nielen z hľadiska ochrany prírody, ale aj rybárstva a trvalo udržateľného využívania vodných tokov,“ podčiarkol štátny tajomník Kiča. Dodal, že ambícia obnovenia priechodnosti vodných tokov Slovenska je zakotvená aj v pripravovanej novej Koncepcii vodnej politiky do roku 2030. 
 
Jednou z možností, ako obnoviť migračnú priechodnosť toku, najmä ak nie je možné odstrániť migračnú bariéru, je budovanie priechodov či rybovodov pre ryby, mihule a ďalšie vodné živočíchy. Hydrobiológ Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) Juraj Hajdú vysvetlil, že rybovod je stavba náhradného vodného prúdu, ktorá umožňuje rybám a ďalším vodným živočíchom bezpečne prekonať migračnú bariéru prioritne proti prúdu, niekedy aj po prúde. „Sú to environmentálne stavby, ktoré umožňujú každoročnú protiprúdovú neresovú migráciu sťahovavých druhov rýb na neresiská vo vyšších úsekoch toku, odkiaľ sa po rozmnožení opäť vracajú späť dole tokom,“ ozrejmil Hajdú.


Foto zľava: Tlačová konferencia pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb -Juraj Hajdú (ŠOP SR), Miroslav Bielik (SVP, š.p.), Dušan Karaska (generálny riaditeľ ŠOP SR), Michal Kiča (štátny tajomník MŽP SR) 

Príkladom spriechodnenia vodných stavieb je aj 485 m dlhý rybovod na vodnej stavbe Veľké Kozmálovce na rieke Hron, ktorý  je navrhnutý ako bezprepážkový bystrinný obtokový typ, tzv. "bypass". Podľa Miroslava Bielika zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. (SVP, s. p.), jeho účelom je zabezpečiť protiprúdovú migráciu rýb cez hať do vyšších úsekov rieky Hron. „Koryto rybovodu je navrhnuté tak, aby sa čo najviac podobalo prírodným podmienkam v rieke. Súčasťou trasy sú aj miesta s pokojnejšou vodou pre odpočinok migrujúcich rýb,“ zdôraznil Bielik. Aktuálne sa monitoruje funkčnosť rybovodu, aby sa mohla  vyhodnotiť  miera jeho migračnej priechodnosti pre cieľové druhy rýb.   
 
Pre všetkých 14 dunajských krajín má  vysokú prioritu spriechodnenie najvýznamnejších migračných bariér pre jeseterovité a ostatné druhy rýb na celom Dunaji. MŽP SR chce preto vyriešiť migráciu na Vodnom diele Gabčíkovo, či stupni Čunovo. Z hľadiska obnovy mokradí a neresísk majú obrovský prínos aj simulované záplavy, čím sa zabezpečí adekvátny vodný režim.

SVP, š.p. v predchádzajúcich rokoch aktívne pristúpil k spriechodňovaniu migračných bariér, či už budovaním rybovodov, alebo aj odstraňovaním bariér, ktoré bránili v migrácii vodnej fauny. Podnik od roku 2016 spriechodnil 66 migračných bariér a ďalších 20 je v štádiu príprav a realizácie.  Pri spriechodňovaní migračných bariér SVP úzko spolupracuje so ŠOP SR, a to najmä formou identifikácie priorít spriechodňovania a účasti na terénnych obhliadkach bariér. SVP tiež pripomienkuje projekty rybovodov a zabezpečuje pravidelný ekologický dozor stavieb rybovodov pri ich realizácii a následného monitoringu. Do riešenia problematiky sa intenzívne zapája aj Výskumný ústav vodného hospodárstva, ako aj Slovenský rybársky zväz.

Vodný plán Slovenska je prístupný na tomto linku
Viac o Svetovom dni migrácie rýb nájdete na tomto linku 


Foto: Stretnutie zástupcov MŽP SR, ŠOP SR a SVP, š.p. na rybovode Veľké Kozmálovce pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb -21.5.2022

Stretnutie pokračovalo ukážkou ichtyologického prieskumu na prítoku Hrona - Kľakovský potok. Prieskum organizovaný Štátnou ochrany prírody SR bol realizovaný v spolupráci so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a Slovenského zväzu rybárov. 


Foto: Ichtyologický prieskum na prítoku Hrona za spolupráci ŠOP SR, SVP,š.p. a SRZ


Foto: Ichtyologický prieskum na prítoku Hrona - Juraj Hajdú (ŠOP SR) a Miroslav Bielik (SVP,š.p.)

Foto: Ichtyologický prieskum na prítoku Hrona za spolupráci ŠOP SR, SVP,š.p. a SRZ

Článok spracovala Kristína Bocková, Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR a Juraj Hajdú, hydrobiológ ŠOP SR
 
Všetky správy

September

Počuli ste, že...