V koryte rieky Kysuca došlo nelegálnou činnosťou k úhynu rýb

V koryte rieky Kysuca došlo nelegálnou činnosťou k úhynu rýb

Počas veľkonočného víkendu Enviropolícia vyšetrovala v okrese Čadca nepovolenú jazdu motorovým vozidlom v koryte rieky Kysuca, ktorej následkom bol enormný úhyn rýb. Neznámy páchateľ jazdou v koryte rieky usmrtil najmenej 300 jedincov rýb. Išlo o dospelé jedince podustvy severnej (Chondrostoma nasus) s dĺžkou tela viac ako 30 cm. V tomto čase sa ryby v danom úseku rieky zhromažďovali z dôvodu rozmnožovania - neresu.
 
Ako uvádza riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Kysuce Ján Korňan:Na rieke Kysuca evidujeme výskyt chránených druhov rýb a iných živočíchov, vrátane biotopov národného a európskeho významu. Rieka Kysuca zároveň tvorí regionálny hydrický (vodný) biokoridor v zmysle územného systému ekologickej stability okresu Čadca. Jazda motorovým vozidlom v koryte rieky je preto pre dané skupiny živočíchov i spoločenstvá rastlín mimoriadne škodlivá a môže mať na ich populácie a stav v území nepriaznivý vplyv.“


Podustva severná je podľa Vyhlášky č 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny, vybraným druhom živočícha. „Spoločenská hodnota tohto druhu je stanovená na 100 EUR/jedinca, preto sa v prípade niekoľko stoviek usmrtených jedincov spôsobená ekologická ujma môže pohybovať v desiatkach tisíc EUR. Okrem usmrtenia jedincov generačných rýb na neresisku, došlo s veľkou pravdepodobnosťou aj k zmareniu neresu podustvy, čím možno predpokladať ďalšie škody značného rozsahu,“ dopĺňa Juraj Hajdú, hydrobiológ ŠOP SR.
 
Okrem podustvy severnej v rieke Kysuci Správa CHKO Kysuce ŠOP SR eviduje výskyt viacerých chránených druhov živočíchov, napr. druhy európskeho významu kunka žltobruchá, vydra riečna, z rýb sú to tiež hlavátka podunajská, hlaváč bieloplutvý či pĺž vrchovský. Zároveň je v rieke zistený výskyt raka riečneho, užovky obojkovej, skokana hnedého a niektorých druhov vtáctva, ktorých hniezdenie je priamo ohrozované jazdou motorovým vozidlom po koryte a brehoch toku - rybárik riečny, žltochvost horský, vodnár potočný, kalužiačik malý a pod. Z biotopov sa tu nachádzajú vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách, na ktoré môže mať jazda motorovým vozidlom rovnako devastačné účinky.
 
Takáto činnosť nepoškodzuje teda len jednotlivé druhy, ale i celý riečny ekosystém, v ktorom sú jednotlivé zložky navzájom previazané. Napríklad podustva je významnou potravou hlavátky či vydry riečnej – preto poškodenie generačného stáda podustvy bude negatívne vplývať  i na ďalšie chránené druhy živočíchov,“ upresnil Juraj Hajdú.
 
Incidentu sa venuje aj RTVS v nasledujúcej reportáži (min. 15:44):


Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie vo veci ohrozenia a poškodenie životného prostredia (podľa § 300 Trestného zákona). V tomto prípade sa nevylučuje ani rozšírenie trestného stíhania aj o ďalšie trestné činy.
 
Žiadame občanov, ktorí by mohli mať informácie k uvedenému prípadu, pravdepodobne z víkendu (16. alebo 17. 04. 2022), aby sa s dôverou obrátili na políciu a poskytli jej ich na bezplatnom čísle 158.

 
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

Október

Počuli ste, že...