Svetový deň vtáctva 2022 - jarné prílety

Svetový deň vtáctva 2022 - jarné prílety

Práve apríl je obdobie, kedy prilieta najviac sťahovavých druhov vtákov, ktoré začínajú u nás hniezdiť. Iné len prelietajú a letia ešte ďalej na sever. Od februára do mája k nám priletí niekoľko desiatok druhov sťahovavých vtákov.Prvý aprílový deň nie je náhodným dátumom. Spája sa totiž s rokom 1906, kedy bola podpísaná Medzinárodná konvencia o ochrane užitočného vtáctva.

Jarné prílety vtáctva na Slovensku - sledujte a prispievajte

Prvé prilietajú druhy, ktoré prezimujú v južnej alebo západnej Európe, neskôr sa k nim pridávajú aj sťahovavé vtáky z Afriky. Vo februári prilietajú tradične medzi prvými cíbiky chochlaté, škovránky, holuby hrivnáky, žeriavy popolavé a škorce. Začiatkom marca k nám prilietajú sťahovavé druhy kačíc, bociany a bahniaky. Ako posledné priletia dážďovníky, včeláriky či červenáky karmínové. Napriek tomu, že sa už lastovičky v týchto dňoch vyskytujú napríklad v Španielsku, Portugalsku, Taliansku či na Malte, ich prvé prílety na Slovensko očakávame v druhej polovici marca - uvádza Slovenská ornitologická spoločnosť SOS/Birdlife.

Prehľad prvých jarných príletov sťahovavých druhov vtáctva aj s priebehom jarnej migrácie nájdete na webovej stránke: http://www.vtaky.sk/jarne-prilety. Prispejte aj vy doplňte údaje z pozorovania.

 Zdroj: World Migratory Bird Day

Putovanie bocianov

Na Slovensku sa realizuje pravidelné sčítanie a monitorovanie bocianov bielych od roku 1977. Atlas hniezd bociana zapája do monitoringu bocianov aj verejnosť. V Atlase je možné sledovať početnosť, výskyt, pridávať vlastné pozorovania, pozorovať bociany na hniezdach on-line či sledovať ich migráciu a aktuálny pohyb prostredníctvom telemetrických vysielačiek.

Tento rok najväčší počet príletov bocianov nastal 30.3.2022, a to v počte 39 jedincov. Spolu je na Slovensku obsadených 88 hniezd.

Zdroj: Archív ŠOP SR 

Zaujímavosť: Vtákom roka 2022 na Slovensku sa stal dudok chochlatý

Vtákom
 roka je podľa Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko) dudok chochlatý (Upupa epops), ktorého počet na Slovensku dlhodobo výrazne klesá.

Zdroj: Getty images

Svetelné znečistenie je stredobodom kampane Svetového dňa sťahovavého vtáctva 2022

Umelé osvetlenie sa celosvetovo zvyšuje najmenej o 2 percentá ročne a je známe, že nepriaznivo ovplyvňuje mnohé druhy vtákov. Svetelné znečistenie, nazývané aj svetelný smog, či svetelné narušenie, predstavuje významnú hrozbu pre mnohé druhy migrujúcich vtákov. Spôsobuje ho nielen pouličné osvetlenie, ale aj osvetlenie priemyselných zón, športovísk, budov, reklamných tabúľ či svetlo z interiérov. Svetelná energia pre nedostatočné tienenie odrazom od povrchov, od budov, vozidiel či stromov smeruje aj nahor.

Vtáctvo žijúce v blízkosti ľudských obydlí je vystavené svetelnému nebezpečenstvu, ktoré mu spôsobuje:

- dezorientáciu pri letoch v noci - vedie ku krúženiu okolo budov či kolíziám s budovami,
- zmenu životného rytmu - narúša ich biologické hodiny, zhoršuje rozoznávania dňa a noci, rozoznávanie času kŕmenia mláďat a spevu,
- narúša ich schopnosť vykonávať migráciu na veľké vzdialenosti - približne dve tretiny vtáctva migruje prevažne v noci, kedy je orientácia podľa hviezd oslabená osvetlením a prestávajú pokračovať v lete.pokračovať v lete.

Odhadom takto zahynie až 900 miliónov vtákov ročne (viac v príspevku Svetelné znečistenie v krajine, 2020).

Riešenia svetelného znečistenia sú ľahko dostupné

Čoraz viac miest vo svete prijíma opatrenia na stlmenie osvetlenia budov, počas migračných fáz na jar a na jeseň. V rámci Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (zabezpečuje ochranu sťahovavých druhov živočíchov v celom rozsahu areálu ich rozšírenia, vrátane ich migračných trás, zimovísk a hniezdisk) sa vypracúvajú usmernenia o predchádzaní priamym a nepriamym negatívnym účinkom svetelného znečistenia, o osvedčených postupoch s cieľom riešiť tento rastúci problém a zabezpečiť, aby sa celosvetovo prijali opatrenia na bezpečnú migráciu sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (vrátane morských korytnačiek, morských vtákov a sťahovavých pobrežných vtákov, netopierov aj hmyz). 

Oblasti tmavej oblohy na Slovensku

Chránené oblasti tmy sú vo svete vytvárané predovšetkým z iniciatívy astronómov a ochrancov prírody. Parky tmavej oblohy sú založené s cieľom informovať verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, ako vážneho environmentálneho problému modernej civilizácie, propagovať a ochraňovať prirodzene tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením a tiež nevyhnutnou podmienkou pre kvalitné nočné astronomické pozorovania.

Na území Slovenska v súčasnosti máme oficiálne vyhlásené dva parky tmavej oblohy a jednu oblasť tmavej oblohy.

Park tmavej oblohy Poloniny je najtmavším miestom na Slovensku, kde je zachovaná nočná obloha takmer vo svojej úplnej prirodzenej podobe. V roku 2016 sa NP Poloniny stal súčasťou veľkého Triparku tmavej oblohy Východné Karpaty, rozprestierajúceho sa na území Slovenska, Poľska a Ukrajiny, prvého trilaterálneho parku tmavej oblohy na svete.

V oblasti je výborne viditeľná Mliečna cesta a bez ďalekohľadu vidieť niekoľko tisíc hviezd (v mestách iba 200 a vo veľkomestách len 20). Hory znemožňujú priamu viditeľnosť svetiel z okolitých miest a obcí. Na oblohe vidno za dobrého počasia (v Európe už výnimočne viditeľné) objekty a úkazy, ako sú zodiakálne svetlo, pás a protisvit. V obci Nová Sedlica je náučný chodník Pod Tmavou Oblohou, venovaný problematike svetelného znečistenia. Symbolický cintorín obetí svetelného znečistenia nájdeme v obci Zboj, upozorňujúci na nepriaznivé vplyvy svetelného znečistenia nielen na rastlinstvo, živočíšstvo ale aj na človeka. Vihorlatská Hvezdáreň v Humennom disponuje Astronomickým observatóriom na Kolonickom sedle, ktoré sa nachádza v oblasti s nízkou úrovňou svetelného znečistenia. Nachádza sa tu aj malé planetárium, simulujúce nočnú oblohu. Nahliadnite: https://www.youtube.com/watch?v=3HpMVwLGwOI&t=2s.

Park tmavej oblohy v NP Veľká Fatra  sa nachádza na Kráľovej studni v nadmorskej výške 1300 m n.m. Pozorovanie astronomickými ďalekohľadmi a odborný výklad je pod záštitou Slovenského zväzu astronómov a Hvezdárne v Banskej Bystrici - organizačnej súčasti Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom. Vyberte si termín pozorovania na http://www.fatranskatma.sk/ponuka.php

 

Zdroj: http://www.fatranskatma.sk/galeria.php

Posledná je Beskydská oblasť tmavej oblohy, ktorá sa nachádza na hraniciach Slovenska a Českej republiky, prevažne na území Chránených krajinných oblastí Beskydy a Kysuce. Počas vyhlásenia bola deviatou najväčšou oblasťou tmavej oblohy na svete. Väčšina parku leží práve na území Českej republiky a na Slovensku park zasahuje do okolia kysuckých obcí Makov, Korňa, Turzovka, Vysoká nad Kysucou a Klokočov.

Podujatia ŠOP SR venované Svetovému dňu vtáctva

Ak nevyužijete možnosť zapojenia sa do monitoringu v rámci Altasu hniezd bociana, zapojte sa ako škola či jednotlivec do Ekovýchovného programu Bocian a staňte sa bádateľmi a pozorovateľmi hniezda. Všímajte si všetky maličkosti, ktoré súvisia s príletom bocianov, prípravou hniezda, znáškou vajec, vyliahnutím mladých, ich prvé výlety z hniezda až po odlet bocianov.

Svetový deň vtáctva spojený s jeho pozorovaním v okolí vodnej nádrží Môťová a na náučnom chodníku Údolím rieky Slatina bude realizovať správa CHKO Poľana pre základné školy. V Námestove správa CHKO Horná Orava pripravuje tematické interaktívne podujatie pre základné aj stredné školy s cieľom zvýšiť environmentálne povedomie a prezentovať významný deň v oblasti ŽP. Besedu pre seniorov, spojenú s ekoaktivitami s cieľom prezentovať krásy vtáčieho sveta prináša Správa CHKO Strážovské vrchy.


Vítanie bocianov prostredníctvom aktivít zameraných na ich pozorovanie pre školy si pripravila správa NP Slovenský kras v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach.

Zázrak vtáčej migrácie je názov environmentálneho podujatia so zameraním na sťahovanie vtákov a zapojenie sa do monitoringu bociana bieleho v rámci ekovýchovného programu Bocian si pripravila správa NP Slovenský raj pre školy, ako aj pre verejnosť.

Vítanie vtáčích poslov jari spojené s odchytom, pozorovaním vtáctva a krúžkovaním zažijete spolu so správou CHKO Poľana, ktorá si v spolupráci s Ústavom ekológie lesa-SAV Zvolen pripravila aj enviroaktivity pre deti a verejnosť v rámci projektu LIFE IP Natura 2000.

Vtáčí raj, exkurzie zamerané na pozorovanie vtáctva pre základné a stredné školy realizuje správa NP Slovenský kras v ornitologickom stacionári Drienovec.

Ako podporiť vtáčiky? V rámci projektu LIFE IP NATURA 2000 správa CHKO Horná Orava pripravila cyklus environmentálnych programov zameraných na vtáctvo, ich život, na spoznávanie chráneného vtáčieho územia Horná Orava. Zodpovedná na otázky ako podporiť hniezdenie rôznych druhov vtáctva a prakticky je program podporený výrobou vtáčích búdok, ich vyvesením v lesnom páse Oravskej priehrady. Výstupom je realizácia výstavy "Môj pohľad na vtáctvo" - obrazy ktoré nakreslili rôzne skupiny ľudí - žiaci, dospelí, deti s hendikepom ale aj seniori.

 Článok spracoval Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR

Použité Zdroje:

Vladimír Sedlák, Lucia Mihoková. Svetelné znečistenie v krajine. Životné prostredie, 2020, 54, 4, p. 195 – 207. https://publikacie.uke.sav.sk/sites/default/files/ZP_2020_04_195_207_sedlak_0.pdf
Svetový deň sťahovavého vtáctva: https://www.worldmigratorybirdday.org/
Park tmavej oblohy Veľká Fatra: http://www.fatranskatma.sk/info.php
Beskydská oblasť tmavej oblohy: https://www.astro.cz/rady/svetelne-znecisteni/oblasti-tmave-oblohy/beskydska-oblast-tmave-oblohy.html
Telemetrické sledovanie bocianov - Vtaky.sk
Bociany: http://www.bociany.sk/onlinecamera
http://www.vtaky.sk/jarne-prilety
http://www.vtaky.sk/press/show/279
Ekovýchovného programu Bocian: http://www.sopsr.sk/web/?cl=93
Všetky správy

Október

Počuli ste, že...