Zimné sčítanie vodného vtáctva - 3. januárový víkend 2022

Zimné sčítanie vodného vtáctva - 3. januárový víkend 2022

Tretí januárový víkend 15. až 16. januára 2022 sa uskutoční v poradí už 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. V súčasnosti ide takmer o celosvetový program, do ktorého je zapojených vyše 100 krajín. Koordinátorom programu je organizácia Wetlands International so sídlom v Holandsku.

Hlavným cieľom je získať kvalitatívno-kvantitatívne údaje o výskyte zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, identifikovať dlhodobé trendy a distribúciu. Systematickým sčítaním sa získavajú aj cenné poznatky na odhadnutie významnosti jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov vtákov. Aj keď v Európe sa s pravidelným sčítaním vodného vtáctva začalo už v roku 1967, systematické sčítanie vodných vtákov na Slovensku je realizované od roku 1991.

Sčítanie je koordinované prostredníctvom regionálnych koordinátorov, pričom celé územie Slovenska je rozdelené na 20 regiónov. Jednotliví mapovatelia sčítavajú presne vymedzené úseky tečúcich vôd a vodné nádrže. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky spolupracuje pri sčítaní s hlavným koordinátorom programu na Slovensku -s organizáciou SOS/ Bird Life Slovensko.  

Do sčítania vodného vtáctva sú v rámci ŠOP SR zapojení zamestnanci jednotlivých správ chránených krajinných oblasti, národných parkov ako aj riaditeľstva. Jedná sa najmä o zoológov, strážcov ako aj iných zaškolených odborných zamestnancov.


Foto: potápač veľký, Peter Drengubiak - Správa CHKO Kysuce

Za celé obdobie od r. 1991 bolo zaznamenaných v januárových termínoch sčítania spolu 78 druhov vodného a na vodu viazaného vtáctva. Medzi najvzácnejšie zaznamenané vtáky patrí napríklad potáplica bielozobá (Gavia adamsii), bernikla tmavá (Branta bernicla), bernikla červenokrká (Branta ruficollis), kormorán chochlatý (Phalacrocorax aristotelis) či čajka trojprstá (Rissa tridactyla). Naopak najpočetnejšími vtákmi v sledovanom období boli na území Slovenska kačica divá (Anas platyrhynchos, 44,2 % zo všetkých záznamov), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula, 12,6 %), chochlačka sivá (Aythya ferina, 6,4 %), hlaholka obyčajná (Bucephala clangula, 5,4%), lyska čierna (Fulica atra, 4,7 %) a kormorán veľký (Phalacrocorax carbo, 4,2 %).

Do sčítania sa môže zapojiť každý. Stačí si vybrať nejaký úsek vodného toku a zaznamenávať všetky pozorované jedince. Tie je potom potrebné vložiť do “vtáčej databázy” po prihlásení na stránke  databázového systému poprípade zaslať zoznam pozorovaných druhov s presnou lokalizáciou na naše pracovisko. Tento monitorovací program patrí v počte zapojených sčítateľov k najúspešnejším dobrovoľníckym programom na Slovensku.  

Dňa 15. januára 2022 bude prebiehať aj sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,00 hod. Pri tomto sčítaní ŠOP SR úzko spolupracuje so Slovenským rybárskym zväzom. Podľa platnej výnimky na plašenie a odstrel chráneného druhu živočícha – kormorána veľkého v dňoch 13 -16.1. nie je možné vykonávať tieto činnosti.

Výsledky zo sčítavania vodného vtáctva sú priebežne vyhodnocované a zasielané mapovateľom buď vo forme predbežného vyhodnotenia alebo po doručení všetkých výsledkov z danej zimy vo forme správ zo sčítania vodného vtáctva. Správu z posledného zimného sčítania vodné vtáctva môžete nájsť na linku
http://vtaky.sk/media/file/ZSVV/ZSVV_Predbezna_sprava_2019-2021.pdf.

Rovnako po zrealizovaní zimného sčítania vodného vtáctva v roku 2022 sa uverejnia výsledky sčítania po jeho uskutočnení a budú zverejnené na stránke vtáky.sk.

Vzhľadom na dlhodobosť fungovania predmetného programu za veľmi cenné treba považovať údaje o trendoch početnosti a areálových trendoch vodných a na vodu viazaných druhov vtákov. Tieto údaje je možné ďalej využiť napríklad aj pri analýzach vplyvu klimatických zmien alebo niektorých disturbančných faktorov na vybrané druhy vodných vtákov. Z hľadiska ochrany prírody sú získané informácie o distribúcii a početnosti vodných vtákov veľmi dôležité. Kľúčový je ich význam pri posudzovaní antropických vplyvov na vodné ekosystémy, návrhu manažmentu území ako aj vytváraní sústavy chránených území (najmä chránených vtáčích území patriacich do sústavy NATURA 2000) na ochranu diverzity vodných a na vodu viazaných druhov vtákov.

Zaujímavosti o priebehu sčítania z jednotlivých správ národných parkov a chránených krajinných oblastí nájdete tu: 
 
- Zimné sčítanie v Správe CHKO Kysuce - info tu
- Zimné sčítanie v Správe NP Muránska planina - info tu
- Zimné sčítanie v Správe RCOP Prešov - info tu
- Zimné sčítanie v Správe CHKO Poľana - info tu
- Zimné sčítanie v Správe NP Nízke Tatry - info tu
- Zimné sčítanie v Správe CHKO Cerová vrchovina - info tu

Viac informácií, metodiku ako aj zoznam koordinátorov nájdete tu:

http://www.vtaky.sk/stranka/95-Zimne-scitanie.htmlAutor článku – Andrea Lešová, zoologička a vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce ŠOP SR
Doplňujúce informácie spracoval Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR
Zdroj: vtaky.sk, jednotlivé správy ŠOP SR


Foto: volavka popolavá, Peter Drengubiak - Správa CHKO Kysuce

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...