Test odolnosti konštrukcie odpadovej nádoby v ZOO Bojnice

Test odolnosti konštrukcie odpadovej nádoby v ZOO Bojnice

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Národnou zoologickou záhradou Bojnice testovala odolnosť konštrukcie, ktorá má zabrániť prístupu medveďa hnedého do odpadovej nádoby slúžiacej na zber kuchynského odpadu. 

Ochrannú konštrukciu odpadových nádob určených na zber kuchynského odpadu navrhla spoločnosť  INTA s.r.o, založená už v roku 1995. Súčasťou služieb spoločnosti INTA je dôsledne prepracovaný systém zberu, evidencie a zabezpečenia zhodnotenia odpadu v zmysle platnej legislatívy.  Konštrukcia pozostávala z oceľového rámu, pozinkovaných plechov, otvoru pre vhadzovanie odpadu a vstupného priestoru na umiestnenie nádoby a jej manipuláciu, ktorý bol zabezpečený vysúvacími spevnenými dverami s jednobodovým uzamykateľným systémom.  

Konštrukciu testovali štyri trojročné medvede o hmotnosti od 100 do 150 kg. Ich pozornosť pritiahli zvyšky kuchynského odpadu uložené v 120 litrovej nádobe umiestnenej vo vnútri ochrannej, na  pevno zafixovanej kovovej konštrukcie. Konštrukcia nápor medvedej sily a vynaliezavosti vydržala, avšak s deformáciami materiálu, ktoré by zabránili jej ďalšiemu použitiu.  

Ďalšia spolupráca Štátnej ochrany prírody SR, NZOO Bojnice a INTA s.r.o bude spočívať vo vylepšení technického a materiálneho prevedenia konštrukcie, zvýšenia bezpečnosti mechanických častí a prvkov a prehodnotení materiálov použitých na výrobu konštrukcie. Po zapracovaní pripomienok, postrehov a návrhov zo strany Zásahového tímu pre medveďa hnedého a materiálovom a konštrukčnom vylepšení prebehne v NZOO Bojnice ďalší test, po ktorom bude nasledovať testovacia prevádzka priamo v teréne s výskytom medveďa hnedého.  

Výskyt medveďa v blízkosti ľudských obydlí je častý problém, ktorý pre ľudí znamená najmä riziko poškodenia majetku a ohrozenia zdravia. Medvede a ich častý výskyt v blízkosti ľudských obydlí, je v posledných rokoch diskutovanou témou aj v slovenskom odpadovom hospodárstve. Dôvodom je jedno z hlavných lákadiel, pre ktoré medvede do miest a obcí prenikajú – odpad.  

Podľa § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je jednou z povinností držiteľa odpadu zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach. 

Zákon o odpadoch držiteľom odpadu ukladá povinnosť mať odpad zabezpečený pred prístupom medveďa hnedého už od roku 2016. Ako má takéto zabezpečenie vyzerať a ktorých lokalít sa povinnosť týka, upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) č. 348/2020 Z.z. „Vyhláška k zákonu bola zmenená od 1. 1. 2021 a táto novelizovaná vyhláška stanovuje, že povinnosť zabezpečiť odpad pred medveďmi sa vzťahuje na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Doplnili sa tiež spôsoby zabezpečenia odpadu pred medveďom, napríklad o zabezpečenie elektrickým ohradníkom. Ministerstvo životného prostredia SR zároveň vo vyhláške rozšírilo počet lokalít, na ktoré sa povinnosť vzťahuje,“ hovorí Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého.  

„Táto aktivita a iniciatíva len dokazuje, že existencia zoologických záhrad je dôležitou súčasťou ochrany prírody.  Okrem iných ochranárskych a záchranárskych činností zoo vie byť nápomocná aj takýmto spôsobom. Otestovať niečo, v tomto prípade kryt odpadových nádob, čo môže v konečnom dôsledku ochrániť zvieratá vo voľnej prírode,“ hovorí vedúca oddelenia marketingu a propagácie Národnej zoologickej záhrady Bojnice, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. „Pri samotnom teste bolo hneď zrejmé, že medvede sú veľmi inteligentné zvieratá, išli do toho silou, ale aj rozumom. A pevne veríme, že sa podarí zhotoviť taký typ krytu, ktorý bude praktický pre ľudí a zároveň neškodný a zabezpečený voči zvieratám, ktoré budú mať snahu dostať sa k odpadu,“ verí Andrea Klasová.

Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý vznikol v roku 2014, má za úlohu riešiť problémy s medveďmi, ktoré sa dostávajú do blízkosti ľudských sídel, a zároveň problémom spojeným s medveďmi predchádzať. Príčina, prečo medvede vnikajú do intravilánov obcí a miest, je podľa J. Slašťana vždy rovnaká – potrava. 

Medvede prenikajú bližšie k ľuďom len kvôli potrave, nie však preto, že by ich mali v prirodzenom prostredí nedostatok, ale preto, že v kontajneroch či na poli je ľahko dostupná a kalorická. „Žiadne zdravé divo žijúce zviera nevyhľadáva ľudskú blízkosť,“ hovorí  Slašťan. Súčasťou pretrvávajúceho problému je podľa neho fakt, že mnohé obce v oblastiach s výskytom medveďa to stále nechápu a dodnes nevedia alebo nechcú odpad pred šelmou zabezpečiť. Riešením je podľa neho práve zabezpečenie komunálneho a kuchynského odpadu v oblastiach s výskytom medveďa, zastavenie prikrmovania a zmena zloženia pestovaných plodín. Všetky tieto faktory totiž zásadne menia prirodzené správanie medveďa, ktorý sa neskôr môže stať hrozbou pre človeka. 

Článok spracoval Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR  v spolupráci so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého

Všetky správy

August

Počuli ste, že...