Povolenie na let s dronom – aktualizácia

Povolenie na let s dronom – aktualizácia

Nová aplikácia pre používateľov dronov

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v priebehu roku 2021 začala spolupracovať s Občianskym združením Mám Dron, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia o zodpovednom využívaní vzdušného priestoru ako profesionálnych, tak aj hobby používateľov dronov. 

Občianske združenie vytvorilo aplikáciu MamDron pre používateľov dronov, ktorá je bezplatná a jej používanie nie je podmienené členstvom v Občianskom združení Mám Dron. Aplikácia, dostupná na stiahnutie na stránke https://mamdron.sk/, poskytuje užívateľom všetky dostupné a nevyhnutné informácie k zodpovednej príprave na bezpečný let z viacerých verejných a súkromných zdrojov, ako aj od orgánov štátnej správy a samospráv.

Aplikácia obsahuje aj údaje o chránených územiach, ktoré poskytla Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Cieľom je informovať o lokalitách, kde je z pohľadu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny obmedzený let s lietadlom (vrátane drona) alebo lietajúcim zariadením, t. j. vyžaduje sa súhlas orgánu ochrany prírody na let s takýmto zariadením.

Zodpovedný prístup pri príprave pred letom s dronom zaručuje jednak bezpečnosť vzdušného priestoru – vo vzťahu ku kolíziám s inými lietajúcimi zariadeniami, ale zabezpečí sa tým aj zodpovedný prístup k uplatňovaniu a rešpektovaniu legislatívy. V aplikácii je viditeľné, či plánovaná trasa je v blízkosti chráneného územia, kde je let takýmto zariadením obmedzený.

Lietajúce zariadenia pôsobia stresujúco na druhy živočíchov, vrátane chránených, ktoré v lietajúcom drone vidia dravca. Tiež sú evidované kolízie s dravými druhmi vtákov, ktoré považovali dron za korisť a stret s dronom im spôsobil vážne zranenia. Rešpektovanie obmedzení v lietaní dronmi v chránených územiach je práve s cieľom ochrany týchto druhov.

Veríme, že aj takýmto spôsobom sa zníži počet porušení legislatívy na úseku ochrany prírody a užívateľom dronov sa sprehľadní bezpečný letový priestor.

V stručnosti uvádzame základný prehľad legislatívy na úseku ochrany prírody.

Podľa § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie) na let lietadlom (sem patrí aj dron) alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia – na území, v ktorom platí tretí stupeň ochrany.

V treťom stupni ochrany sa nachádzajú územia národných parkov a niektoré tzv. maloplošné chránené územia (chránené areály a C zóny prírodných rezervácií a prírodných pamiatok). Tak isto sa v treťom stupni nachádzajú aj C zóny tých tzv. veľkoplošných chránených území, v ktorých už bola vyhlásená zonácia (Pieninský národný park, Národný park Slovenský raj, Chránená krajinná oblasť Horná Orava).

Podľa § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 písm. d) sa rovnaký súhlas vyžaduje na území, v ktorom platí štvrtý stupeň ochrany. A podľa § 16 ods. 2  v znení § 14 ods. 2 písm. d) sa rovnaký súhlas vyžaduje aj na území, v ktorom platí piaty stupeň ochrany.

Vo štvrtom stupni ochrany sa nachádza časť tzv. maloplošných chránených území a B zóny horeuvedených tzv. veľkoplošných chránených území, v ktorých už bola vyhlásená zonácia.

V piatom stupni ochrany sa nachádza časť tzv. maloplošných chránených území a A zóny horeuvedených tzv. veľkoplošných chránených území, v ktorých už bola vyhlásená zonácia.

Tzv. maloplošné chránené územia sa môžu nachádzať aj v chránenej krajinnej oblasti alebo v národnom parku a jeho ochrannom pásme, vtedy na tej lokalite platí vyšší stupeň ochrany podľa maloplošného chráneného územia.

Upozorňujeme, že pri letoch dronov sa môže stať, že bude potrebný aj iný súhlas prípade výnimka zo zakázaných činností na niektoré činnosti, súvisiace s letmi v chránených územiach. Napr. od. 2. stupňa ochrany vyššie je zakázaný vjazd motorových vozidiel mimo verejné komunikácie, od 3. stupňa ochrany vyššie je zakázaný pohyb osôb mimo vyznačené turistické a náučné chodníky, v 5. stupni ochrany je zakázané rušiť pokoj a ticho a pod. Výnimky zo zakázaných činnosti môže povoliť Okresný úrad v sídle kraja. V takomto prípade je potrebné žiadosť podať priamo na tento príslušný Okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý ako kompetenčne vyšší orgán ochrany prírody vydá spolu s prípadnou výnimkou aj súhlas na let s dronom.

Vydanie súhlasu na let s dronom nie je samozrejmé. Súhlas sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch a ak to neohrozí predmety ochrany v danom chránenom území.

Žiadateľovi odporúčame, aby sa ešte pred podaním žiadosti na okresný úrad skontaktoval s príslušnou Správou dotknutého chráneného územia (mapa pôsobnosti a aj kontakty sú na stránke http://www.sopsr.sk/web/?cl=112), kde by predstavil svoj zámer a kde by sa vopred dozvedel, či je v danej lokalite vôbec možné uvažovať s použitím drona a za akých podmienok. Žiadateľ by sa tak dozvedel, čo môže očakávať v konaní o vydaní súhlasu a toto konanie by sa v odôvodnených prípadoch výrazne urýchlilo.

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...