ŠOP SR vyzýva občanov na likvidáciu inváznych druhov rastlín

ŠOP SR vyzýva občanov na likvidáciu inváznych druhov rastlín

Koniec leta a začiatok jesene je obdobie, kedy rozkvitajú zlatobyle. Ide o nepôvodné invázne druhy rastlín, ktoré sa na územie Európy rozšírili zo Severnej Ameriky. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR vyzýva občanov, ktorí zaregistrujú výskyt tejto či iných inváznych druhov rastlín na svojich pozemkoch, k ich likvidácii.

Invázne druhy rastlín boli najčastejšie dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a iných výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy. Dokážu sa rýchlo šíriť vegetatívnym spôsobom (napr. podzemkami) alebo vytvárajú každoročne veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou. Viaceré z týchto druhov v súčasnosti tvoria rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách a nezriedka zasahujú aj do cenných pôvodných rastlinných spoločenstiev. 

Aktuálne kvitnúce zlatobyle taktiež úspešne obsadzujú nové územia. Postupne v priebehu rokov sa rozrastú a vytvoria rozsiahle plochy, ktoré sa práve v tomto období zmenia na „žlté polia“. V prípade ich masového rozšírenia významne menia charakter biotopov, ohrozujú pôvodné druhy rastlín a vytvárajú homogénne monocenózy. Okrem zlatobyle, patrí do zoznamu inváznych nepôvodných druhov rastlín napríklad aj glejovka americká, bolševník obrovský či pohánkovec japonský.

          
Invázne a expanzívne sa šíriace druhy rastlín sú špecifické tým, že rastú na plochách, kde nie je zabezpečované udržiavanie pozemkov kosením alebo pastvou. V tejto súvislosti ŠOP SR vyzýva vlastníkov pozemkov a samosprávy k zabezpečeniu pokosenia týchto plôch práve v období, kým zlatobyle nezačnú vytvárať semená a nedôjde k rozšíreniu na ďalšie plochy. Kosenie či mulčovanie porastov zlatobyle v čase pred kvitnutím rastlín je najúčinnejším spôsobom zamedzenia ich ďalšieho šírenia.  

Povinnosť starostlivosti o pozemky vyplýva z legislatívy na ochranu poľnohospodárskych pozemkov, ale aj zo zákona o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (zákon č. 150/2019 Z.z. ako aj vyhláška č. 450/2019 Z.z.), ktorý platí od roku 2019 a preberá povinnosti, ktoré boli predtým definované v zákone o ochrane prírody a krajiny.

Uvedené druhy nepôvodných a inváznych rastlín okrem toho, že menia našu krajinu, vzhľad našich lúk, lesov, okolia tokov či miest a obcí, majú v niektorých prípadoch aj negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva. Samotná zlatobyľ obsahuje silný peľový alergén, ktorý spôsobuje citlivým osobám zhoršenie peľových alergií. V prípade umiestňovania včelstiev v blízkosti zakvitnutých porastov zlatobylí, kedy by bol zber z týchto druhov hlavnou zložkou medu, sa tak alergén môže vyskytovať aj priamo v mede.

Odstraňovanie inváznych druhov rastlín je veľmi náročné a vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy. Ich účinná eliminácia bude možná len vtedy, až keď každý z nás preberie svoju zodpovednosť a zabezpečí likvidáciu týchto inváznych rastlín na svojich pozemkoch.

Viac o problematike inváznych druhov nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody SR

Všeobecné infromácie - https://invaznedruhy.sopsr.sk/
Informačné materiály k jednotlivým inváznym druhom - https://invaznedruhy.sopsr.sk/informacne-materialy/
Zaujímavý príspevok o bolševníku obrovskom -  http://www.sopsr.sk/web/?cl=20549
Zaujímavý príspevok o pohánkovci- http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=101

Legislatíva:Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...