Stanovisko ŠOP SR k udalosti s útokom medveďa v Liptovskej Lúžnej

Stanovisko ŠOP SR k udalosti s útokom medveďa v Liptovskej Lúžnej

Od 1. januára 2020 v rámci Štátnej ochrany prírody SR pracuje Zásahový tím pre medveďa hnedého v kompletne novom zložení a situáciu spolužitia človek - medveď na spoločnom území podrobne monitoruje. Od spomínaného dátumu Zásahový tím neeviduje problémy spôsobené medveďom v obci Liptovská Lúžna a jej okolí.

S poľutovaním sme prijali správu o pitve zosnulej osoby, ktorá preukázala zranenie spôsobené medveďom hnedým. Štátna ochrana prírody SR nepozná okolnosti, ako k tejto udalosti došlo. Odborný zamestnanec ŠOP SR – člen Zásahového tímu pre medveďa hnedého, bol pripravený preskúmať miesto činu a odobrať prípadné vzorky, avšak nebol prizvaný zo vyšetrovateľa a ani zo strany správcu územia, ktorým sú Lesy SR. Práve podrobné a včasné preskúmanie tohto miesta mohlo vniesť do prípadu viac informácií.

Medveď hnedý je chránený na základe Smernice o biotopoch zo strany Európskej únie. Preto nie je možné riešiť stav kvótovaním jeho odstrelu. Niektorí sú presvedčení, že znížením medvedej populácie na „únosnú mieru“, takýmto nechceným udalostiam predídeme. Reguláciu tak, ako sa doteraz robila poľovníkmi, je potrebné vnímať ako usmrtenie náhodne vybraných jedincov, ktoré ale potenciálne riziko konfliktných stretov človeka s medveďom neznižuje. Na túto skutočnosť upozorňuje aj vedecká štúdia, v ktorej vedci vyhodnotili 664 útokov medveďa na človeka, zaznamenaných v rokoch 2000 – 2015 v Severnej Amerike a Európe. Autori uvádzajú že: „Nebol potvrdený žiaden významný rozdiel v počte útokov medveďa na človeka medzi krajinami, v ktorých sa medveď legálne loví a krajinami s obmedzením jeho lovu.“ (Bombieri, G. et al. (2019). Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective. Scientific Reports. 9 (1), 8573).

Štátna ochrana prírody SR eviduje priemerne 3 útoky medveďa na človeka ročne a spravidla sa končia ošetrením, prípadne krátkou hospitalizáciou obete. Vo väčšine prípadov ide o prekvapené jedince medveďa hnedého v bezprostrednej blízkosti ľudí, ktoré na prekročenú kritickú vzdialenosť reagujú defenzívnym útokom.

Zásahový tím pre medveďa hnedého rieši problematické jedince, ktoré majú pozmenené správanie a vyskytujú sa v intravilánoch, kde spôsobujú ohrozenie obyvateľstva. Takéto prípady zásahový tím rieši najskôr aktívnym plašením a v prípade neúspechu týchto metód, môže pristúpiť aj k vylúčeniu jedinca z populácie usmrtením.

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...