Začala sa ďalšia sezóna zimného sčítania vodných vtákov na Slovensku

Začala sa ďalšia sezóna zimného sčítania vodných vtákov na Slovensku

S blížiacim sa zimným obdobím sa začala aj ďalšia sezóna zimného sčítania vodných vtákov na Slovensku. Monitorovací program sa uskutočňuje v pravidelných mesačných kontrolách a pre túto sezónu 2020/2021 sa stanovili nasledovné sčítacie termíny:  17.-18.10.2020, 14.-15.11.2020, 12.-13.12.2020, 16.-17.1.2021, 13.-14.2.2021, 13.-14.3.2021, 17.-18.4.2021.

Tretí januárový víkend 16. až 17.januára 2021 sa uskutoční v poradí už 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku (t.z. medzinárodný hlavný sčítací termín). V súčasnosti ide takmer o celosvetový program, do ktorého je zapojených vyše 100 krajín. Koordinátorom programu je organizácia Wetlands International so sídlom v Holandsku.

Hlavným cieľom je získavať kvalitatívno-kvantitatívne údaje o výskyte zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, identifikovať dlhodobé trendy a distribúciu. Systematickým sčítaním sa získavajú aj cenné poznatky na odhadnutie významnosti jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov vtákov.

Aj keď v Európe sa s pravidelným sčítaním vodného vtáctva začalo už v roku 1967, systematické sčítanie vodných vtákov na Slovensku je realizované od roku 1991.

Sčítanie je koordinované prostredníctvom regionálnych koordinátorov, pričom celé územie Slovenska je rozdelené na 20 regiónov. Jednotliví mapovatelia sčítavajú presne vymedzené úseky tečúcich vôd a vodné nádrže. Výsledky zo sčítavania vodného vtáctva sú priebežne vyhodnocované a zasielané mapovateľom buď vo forme predbežného vyhodnotenia alebo po doručení všetkých výsledkov z danej zimy vo forme správ zo sčítania vodného vtáctva.

Vzhľadom na dlhodobosť fungovania predmetného programu za veľmi cenné treba považovať údaje o trendoch početnosti a areálových trendoch vodných a na vodu viazaných druhov vtákov. Tieto údaje je možné ďalej využiť napríklad aj pri analýzach vplyvu klimatických zmien alebo niektorých disturbančných faktorov na vybrané druhy vodných vtákov. Z hľadiska ochrany prírody sú získané informácie o distribúcii a početnosti vodných vtákov veľmi dôležité, kľúčový je ich význam pri posudzovaní antropických vplyvov na vodné ekosystémy, návrhu manažmentu území ako aj vytváraní sústavy chránených území (najmä chránených vtáčích území patriacich do sústavy NATURA 2000) na ochranu diverzity vodných a na vodu viazaných druhov vtákov.

Spracovala: Ing. Andrea Lešová, PhD., zoológ ŠOP SR

 

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...