„Zachovajme všetok život na Zemi" je mottom Svetového dňa divej prírody 2020

„Zachovajme všetok život na Zemi" je mottom Svetového dňa divej prírody 2020

Tretí marcový deň si pripomíname a budeme oslavovať Svetový deň divej prírody, teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín (World Wildlife Day). Tento svetový deň sa snaží poukázať na dôležitú úlohu, ktorú majú voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny v našich kultúrach, ako aj v udržateľnosti našej spoločnosti a celej planéty. Štátna ochrana prírody SR si tento významný deň pripomína organizovaním rôznych podujatí.

Svetový deň bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (OSN) na svojom 68. zasadnutí v roku 2013. Presne 3. marca v roku 1973 bol vo Washingtone podpísaný Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známy pod skratkou CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

 Tematické zameranie v roku 2020

Témou tohtoročných osláv je Zachovajme všetok život na Zemi, ktorú spoločne vyhlásil Sekretariát CITES-u, Organizácia spojených národov (OSN) s podporou sekretariátu Dohovoru o biologickej diverzite (CBD). Téma poukazuje na všetky druhy voľne žijúcich živočíchov a rastliny ako na kľúčové súčasti svetovej biodiverzity. Téma Svetového dňa divej prírody je úzko spojená aj s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov s cieľmi č. 1 (žiadna chudoba), 12 (zodpovedná spotreba a výroba), 14 (život pod vodou) a 15 (život na pevnine) a ich rozsiahlymi záväzkami v oblasti zmierňovania chudoby, zabezpečenia trvalo udržateľného využívania zdrojov a ochrany života na pevnine aj pod vodou s cieľom zastaviť stratu biodiverzity.

Pomôžme zastaviť ohrozenie biodiverzity sveta

Zem je domovom nespočetných druhov flóry a fauny, ktorých je príliš veľa na to, aby sme ich dokázali všetky spočítať. Táto bohatá rozmanitosť a miliardy rokov, počas ktorých sa jej mnohé prvky integrovali, sú práve to, čo urobilo našu planétu obývateľnou pre všetky živé bytosti, vrátane ľudí. Ľudia na celom svete majú úžitok z divej prírody každý deň. V mnohých ohľadoch je naša história príbehom interakcie našich druhov a ich prispôsobenia sa rôznym formám života prítomných v našom blízkom okolí. Od nepamäti sme používali divoké rastliny a živočíchy pre naše najzákladnejšie potreby: od vzduchu, ktorý dýchame, po jedlo, ktoré jeme, až po energiu, ktorú používame a materiály, ktoré potrebujeme na ochranu a pohodlie. Neudržateľná ľudská činnosť a nadmerné využívanie druhov a prírodných zdrojov, ktoré tvoria biotopy a ekosystémy, však ohrozuje biodiverzitu sveta. V súčasnosti takmer štvrtina všetkých druhov je vystavená riziku vyhynutia. Ich zánik by len urýchlil zánik mnohých ďalších druhov, ktoré sú na vyhynuté druhy ekosystémovo naviazané, a tak by sme sa dostali do ohrozenia na živote aj my.

Ivonne Higuero, generálna tajomníčka Dohovoru CITES k Svetovému dňu divej  prírody vyhlásila:

„Sme veľmi šťastní, že môžeme počítať s prítomnosťou nekonečnej rozmanitosti voľne žijúcich živočíchov, rastlín a iných foriem života, ktoré spolu tvoria život na našej planéte. Zdravie a prosperita ľudí, ktoré sú výsledkom priameho využívania živočíchov a rastlín, biotopov a ekosystémov, by nemali byť na úkor bohatej a rozmanitej biosféry. Neustále neudržateľné využívanie voľne žijúcich živočíchov a rastlín a ich ekosystémov však stále viac ohrozuje ich prežitie. Každý jeden kúsok puzzle života je nevyhnutný a strata aj tých najmenších z týchto častí zanecháva celú planétu chudobnejšiu. Keď ľudské činnosti ohrozujú stotisíce druhov, je ohrozená celá biosféra, ktorej sme tiež súčasťou. Teraz čelíme obrovskej výzve žiť v harmónii s prírodou, aby sme mohli napĺňať naše vlastné potreby bez obmedzenia mnohých životných foriem, s ktorými zdieľame túto planétu na mori, na zemi a vo vzduchu.“

V rámci Svetového dňa divej prírody v roku 2020 venujme zvláštne miesto voľne rastúcich rastlín a živočíchov v ich rozmanitých a krásnych formách ako súčasť svetovej biologickej rozmanitosti. Snažme sa zvyšovať povedomie o množstve výhod divej prírody pre ľudí, najmä pre tie spoločenstvá (komunity), ktoré žijú v jej najbližšej blízkosti, a diskutujme o hrozbách, ktorým čelia, a o naliehavej potrebe vlád, občianskej spoločnosti, aktérov zo súkromného sektora a jednotlivcov, aby pridali svoje hlasy a podnikli kroky na ochranu prírody a zabezpečili jej trvalo udržateľné využívanie.

Generálna tajomníčka Dohovoru CITES, Ivonne Higuero, dodáva:

„Transformačné zmeny sú však potrebné, pretože sa nachádzame v kritickom bode zlomu tak pre náš druh, ako aj pre celú biosféru. Teraz sa musíme viac ako kedykoľvek predtým stretnúť v spoločnom úsilí o udržanie celého života na Zemi. Sme hrdí na to, že sa podieľame na presadzovaní zodpovedného a trvalo udržateľného využívania voľne žijúcich živočíchov a rastlín na ochranu biodiverzity nášho sveta. Sekretariát dohovoru CITES s hrdosťou usporadúva tohtoročný Svetový deň divej prírody s témou Zachovajme všetok život na Zemi a pozývame všetkých občanov planéty, aby sa k nám pripojili pri príležitosti osláv jedného z míľnikov tohto super roku biodiverzity.“ 

Sme príčinou úbytku druhov rastlín a živočíchov, takže môžeme byť aj ich záchranou. Kríza môže byť stále odvrátená, ak budeme konať teraz!

Čo môžete urobiť, aby ste pomohli prírode

  • Šírte posolstvo Svetového dňa divej prírody na vašom webe, alebo sociálnych sieťach a nahrajte obrázok seba a svojich najbližších s plagátom podpory. Môžete pritom použiť hashtagy, napr.: #Dnes Urob Jednu Vec #WWD2020 #SustainingAllLife #Biodiversity2020 #SustainableUse
  • Žite svoj každodenný život s čo najmenšími negatívnymi vplyvmi na životné prostredie a na voľne žijúce živočíchy a ich biotopy (napríklad nakupujte uvážene a len certifikované udržateľné produkty, trieďte odpad, používajte hromadnú dopravu).
  • Navštívte národný park, chránenú krajinnú oblasť, zoologickú alebo botanickú záhradu, či múzeum a zistite ako im môžete pomôcť pri záchrane živočíchov alebo rastlín.
  • Zorganizujte besedu na danú tému vo vašej škole, univerzite, knižnici, klube.
  • Zorganizujte výstavu fotografií, výtvarnú súťaž, alebo premietanie filmov s danou tematikou.
  • Podporte lokálny projekt zameraný na ochranu prírody. 

Plagát - Zachovajme všetok život na zemi 

Štátna ochrana prírody SR si pripomína Svetový deň divej prírody rôznymi podujatiami

Správa Národného parku Poloniny zrealizovala dňa 25. februára pre žiakov ZŠ Kudlovská v Humennom a dňa 27. februára pre žiakov na ZŠ Klenová výukový program Divá príroda – zachovajme ju s cieľom zvýšiť povedomie o voľne žijúcich živočíchoch a voľne rastúcich rastlinách, o dôležitosti boja proti nelegálnemu obchodovaniu s nimi. Program pozostával z prezentácie, krátkeho dokumentu, hravých aktivít s využitím prírodnín.

Riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici uskutoční v dňoch 16. 18. a 30. marca pre žiakov 1. a 4. ročníka zo ZŠ P. Jilemnického  vo Zvolene besedu na tému Spoznajme veľké šelmy. Žiaci sa dozvedia viac o živote a monitoringu veľkých šeliem cez rôzne aktivity.

Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove pripravuje dňa 4. marca prázdninový program pre deti a ich rodičov v Komunitnom centre Zámutov (okres Vranov nad Topľou), ktorý bude pozostávať z rôznych aktivít zameraných na ochranu prírody a trvalo udržateľný rozvoj. Porozprávajú si o ohrozeniach prírody, o produkcii odpadu a znečisťovaní vôd, naučia sa triediť odpad a poznávať živočíchy okolo nás. V prípade dobrého počasia sa zrealizuje vychádzka do prírody.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne pripravuje na 9. marca pre žiakov 5. ročníka zo ZŠ Gbeľany výukový program zameraný na ochranu prírody a biodiverzitu Národného parku Malá Fatra obohatený aktivitami a videami. Dňa 10. marca uskutoční pre žiakov 6. ročníka zo ZŠ Oravská v Žiline výukový program Suveníry a ohrozenie zvierat, v rámci ktorého sa žiaci dozvedia o príčinách ohrozenia vybraných druhov zvierat, o ilegálnom obchodovaní s nimi, zistia koho zničili plantáže na palmový olej a aké suveníry si kupovať, či nekupovať na dovolenke. Pre žiakov 4. ročníka zo ZŠ Sv. Gorazda v Žiline pripravuje dňa 11. marca výukový program zameraný na poznávanie diverzity lesa a vtáctva prostredníctvom rôznych aktivít, dozvedia sa ako prakticky pomôcť lesu a vtáctvu.

Správa NAPANT-u uskutoční dňa 19. marca pre žiakov 4. ročníka ZŠ Karola Rapoša v Brezne vzdelávací program Tráva spálená, bolesť znamená, ktorého cieľom je hravou formou priblížiť žiakom obyvateľov lúk, vrátane všetkých ich vývojových štádií, ako aj to, čo sa s nimi stane pri jarnom vypaľovaní trávy. Premietnu si príbeh z Včielky Maji o tom, ako Flipovi na jar zhorel dom a následne budú deti zachraňovať z lúky najrozmanitejšie tvory a potvory. Súčasťou programu je tiež prezentácia zameraná na prevenciu vzniku požiarov v prírode, doplnená a reálne údaje o počte požiarov v prírodnom prostredí za uplynulý rok v okrese Brezno poskytnuté z okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Brezne.

Správa TANAP-u zrealizuje viaceré prezentácie  o zachovaní biodiverzity na Zemi  spojené s besedou dňa 10. marca pre žiakov 1. stupňa ZŠ Vagonárska v Poprade a deti zo školského klubu 1. – 5. ročník ZŠ Dostojevského v Poprade, dňa  13. marca  pre žiakov 1. stupňa zo ZŠ Dostojevského v Poprade a dňa  17. marca  pre žiakov 1. stupňa zo ZŠ Komenského v Poprade.

Správa Národného parku Slovenský kras plánuje uskutočniť dňa 10. marca prednášku Pestrá príroda Slovenského krasu pre žiakov 6. ročníka na ZŠ Pionierov v Rožňave. V polovici marca tiež uskutoční pre deti v ŠKD na ZŠ Zakarpatská v Rožňave prednášku na tému biodiverzita doplnenú o hru na určenie biodiverzity ekosystému, hru prirodzený a umelý les, film, pracovné listy význam biodiverzity.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava zrealizuje prednášky s témou Pestrý život pralesov doplnenú o environmentálne aktivity dňa 3. marca pre žiakov zo ZŠ v Lokci a 6. marca pre žiakov zo ZŠ v Oravskej Lesnej. Dňa 13. marca uskutoční prednášku a environmentálne hru pre školský klub v Oravskom Podzámku s aktuálnou témou svetového dňa Zachovajme všetok život na zemi. Pre širokú verejnosť a žiakov pripravuje od 5. marca do 12. marca inštaláciu fotografickej výstavy zameranú na vzácne druhy vtákov v rámci CHVÚ Horná Orava na ZŠ v Oravskej Lesnej.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy pripravila v termíne od 9. - 12. marca ekovýchovný program pre žiakov 4. ročníka V. ZŠ v Považskej Bystrici na tému Živočíchy u nás a vo svete so zameraním na voľne žijúce druhy živočíchov, poukázanie významu prečo sú pre nás dôležité, so žiakmi si vysvetlia čo je to biodiverzita a priblížia problematiku CITES.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana uskutoční dňa 4. marca na ZŠ Kukučína v Detve besedu pre žiakov v spolupráci s colnými úradom zameranú na problematiku ilegálneho obchodovania so živočíchmi a rastlinami.

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Zdroje: 

Official website of UN World

Tlačová správa k Svetovému dňu prírody 2020 

Oficiálne video k Svetovému dňu divej prírody

 

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...