Pomoc korytnačke močiarnej v NPR Tajba

Pomoc korytnačke močiarnej v NPR Tajba

Národná prírodná rezervácia (NPR) Tajba je jedno z mála útočísk korytnačky močiarnej na Slovensku. V poslednom období pre nedostatok zrážok hrozilo, že korytnačky nebudú mať dosť vody na bezpečné zazimovanie v tejto lokalite na východe krajiny. Preto sme sa rozhodli zavodniť túto lokalitu. Od štvrtka do nedele sme prečerpávali vodu a zavodňovali mŕtve rameno Bodrogu.

Zavodňovanie Tajby zabezpečilo Generálne riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody za aktívnej účasti našich pracovníkov Správy CHKO Latorica. Vykonala ho Komplexná centrálna záchranná služba Gabčíkovo. Voda sa prečerpávala z Bodrogu v lokalite Čerpacej stanice Streda nad Bodrogom od štvrtka 28. novembra do nedele 1. decembra.

NPR Tajba je mŕtve rameno Bodrogu a hladina vody je závislá práve od množstvá zrážok, ktoré boli v tomto roku veľmi nedostačujúce. Ustupujúca voda na Tajbe zanecháva bahnité podložie, ktoré vytvára ideálne podmienky pre obsadenie týchto miest čriedami diviaka lesného. Ich novo lokalizované ležoviská v západnej časti tejto rezervácie sa nachádzajú v blízkosti miest, ktoré korytnačky močiarne využívajú na zimovanie.

Korytnačka močiarna pre svoj život potrebuje stojaté ale­bo mierne tečúce vody s bahnitým dnom a bo­hatou vegetáciou. Hladina vody v NPR Tajba je závislá od množstva atmosférických zrážok. Posledné roky boli veľmi suché a to sa podpísalo aj na výške hladiny vody v Tajbe. Podobná situácia bola naposledy v roku 1994.

Pre EÚ sme v roku 2019 za Slovensko (panónsky bioregión – J časť Slovenska) reportovali veľkosť populácie korytnačky močiarnej v rozmedzí 300 – 500 jedincov. Všeobecne ide o plachého živočícha, monitoring je tak veľmi náročný. Stav korytnačiek močiarnych na Slovensku je zlý a má klesajúci trend.

Pre korytnačku močiarnu (Emys orbicularis) bol preto vypracovaný a schválený Program záchrany (PZ – schválilo Ministerstvo životného prostredia), ktorý sa má realizovať v rokoch 2017 – 2021 v spolupráci s dotknutými subjektmi ako aj širšou odbornou verejnosťou (Faunou Carpatica, Združenie priateľov herpetofauny, BROZ a SOS, UPJŠ KE), ktorý priebežne a podľa možností napĺňame.

V rámci aktivít PZ bol realizovaný H-G prieskum, prebehol čiastočný monitoring korytnačiek – 2 odchytené jedince v NPR Tajba boli označené vysielačkami, aby bolo možné sledovať ich pohyb, avšak pre zlý signál na lokalite ich žiaľ nebolo možné po vypustení dosledovať.

V súčasnosti hľadáme možnosti riešenia stabilného zavodňovania danej lokality. NPR Tajba je súčasťou Územia európskeho významu v štvrtom stupni ochrany.

(sopsr)

 

Všetky správy

December

Počuli ste, že...