Čistenie významného geologického profilu v Meliate

Čistenie významného geologického profilu v Meliate

Po úspešnom májovom workshope zameranom na poznávanie hornín, minerálov a geologických procesov (http://nppoloniny.sopsr.sk/interne-odborne-vzdelavanie-zamestnancov-sop-sr-skolenie-anorganikov/) pokračovala skupina anorganikov ŠOP SR vo svojej činnosti ďalšou zaujímavou akciou. Bolo ňou vyčistenie jedného z najvýznamnejších geologických profilov Západných Karpát – Meliatskeho profilu.

Tento profil má ako jeden z mála aj územnú ochranu a je vyhlásený za prírodnú pamiatku. Nachádza sa v územnej kompetencii NP Slovenský kras. A čím je teda taký významný? Na profile možno vidieť melanž rôznych druhov hornín, ktorá bola výsledkom nepokoja pri uzatváraní Meliatskeho oceánu. Otváranie oceánu s tvorbou oceánskej kôry sa datuje do obdobia stredného trasu (230 Ma). Oceán existoval do strednej až mladšej jury (170 -150 Ma). V období riftingu bola šírka oceánu až 600 km. Uzavretie oceánu bolo jedným z prvých prejavov alpínskeho vrásnenia v oblasti Karpát a malo významný vplyv na ich ďalšie formovanie (https://sk.wikipedia.org/wiki/Meliatsko-halstattsk%C3%BD_oce%C3%A1n).

Čistenie tejto geologickej lokality sa spojilo s poradou anorganikov počas dvoch dní uplynulého októbrového týždňa. Pozvanie prijali viacerí zamestnanci Správ chránených území, ale aj pracovníci Správy slovenských jaskýň. Nosnou časťou prác bolo odstraňovanie nežiaducej vegetácie v bezprostrednom okolí profilu a osádzanie novej náučnej tabule v obci Meliata, ktorá bude obsahovať aktuálne informácie o tejto lokalite. Tu treba podotknúť, že o tomto najvýznamnejšom profile prakticky neexistujú dostupné informácie priamo na lokalite. To sa snažíme zmeniť aj v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu v Revúcej a Obecným úradom v Meliate.

Vznik a následná subdukcia Meliatského oceánu

Mikroprojekt, ktorý bol úspešný, prinesie okrem nami inštalovanej tabule v obci aj ďalšiu tabuľu priamo do oblasti profilu, či sprístupní časť profilu nad riečkou Muránka. Na príprave textov sa aj naďalej budú podieľať pracovníci ŠOP SR, SSJ a pracovníci Katedry geológie a paleontológie PríFUK. Tabuľu by sme chceli venovať pamiatke významného slovenského geológa a paleontológa Doc. RNDr. Rudolfa Mocka, CSc., ktorý sa výrazne pričinil k poznaniu tohto oceánu.

Práce na lokalite ukončili naši anorganici počas popoludňajších hodín. Čakalo ich  občerstvenie s dobrým gulášom, ktorý navarili pracovníci miestnej samosprávy. Taktiež im patrí naša vďaka. Program ďalej pokračoval návštevou Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Jaskyňou nás previedol Doc. Paľo Bella, ktorý odborným výkladom upriamil aj na iné osobitosti tejto jaskyne. Po návšteve jaskyne nasledoval presun do účelového zariadenia Správy NP Muránska planina v obci Muráň. Navečer sme stihli pozrieť ešte ďalšiu významnú lokalitu – Muránsky zlom a dole ležiace sysľovisko.

Druhý deň porady sa niesol v duchu prezentácií, hodnotenia činnosti skupiny a ďalších výziev do budúcnosti. Naše pozvanie prijala aj Mgr. Janka Galvánková z Riaditeľstva ŠOP SR. Oboznámila nás s biotopmi, ktoré sa môžu prelínať s našimi anorganickými lokalitami, ktoré v súčasnosti mapujeme. Po prednáške nasledovala tvorivá diskusia. Vyplynula z nej asi tá najdôležitejšia vec – spolupráca s ďalšími odbormi. Pani Galvánková bola prekvapená z počtu nami vymapovaných penovcových lokalít, z ktorých môže byť významná časť aj biotopmi. Prebrali sme aj problematiku jaskynných biotopov, s ktorými môžeme ako skupina takisto pomôcť. Po dobrom obede v Penzióne Lykovec (na ktorý sme však dosť dlho čakali), pokračovala porada prezentáciou aktivít členov anorganickej skupiny za uplynulé obdobie.

Poradu sme ukončili v pozitívnom duchu a rozdelením si jednotlivých úloh na rok 2020.

Veľká vďaka patrí všetkým účastníkom.

Autor: RNDr. Alexander Lačný, PhD.

Osádzanie novej náučnej tabule v obci Meliata (Foto: J. Kilík)

Odstraňovanie nežiadúcej vegetácie z geologického profilu (Foto: A. Lačný)

Odborný výklad o vzniku a zániku Meliatskeho oceánu (Foto: J. Kilík)

Účastníci akcie (Foto: J. Kilík)

Na novú tabuľu v obci čoskoro pribudne pútavý poster o tejto významnej geologickej lokalite (Foto: J. Kilík) 

Na záver bol pre účastníkov stretnutia pripravený dobrý guláš (Foto: J. Kilík)

 

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...