Reakcia na hoax LZ VLK o Morskom oku

Reakcia na hoax LZ VLK o Morskom oku

Lesoochránarske zoskupenie VLK na svojej facebookovej stránke zverejnilo pred niekoľkými dňami príspevok, v ktorom napáda Štátnu ochranu prírody, Správu CHKO Vihorlat, že v národnej prírodnej rezervácii Morské oko rekonštruuje chatu v utajenom režime, že dané územie chce vyňať z piateho stupňa ochrany, ďalej že chceme v tejto rezervácii vystrieľať bobry, vyrúbať okolité stromy a vodnú hladinu osadiť skútrami. Všetko sú to vymyslené a nepravdivé informácie.

Príspevok s uvedenými nepravdivými, klamlivými informáciami LZ VLK zdieľalo v utorok 17. septembra (piaty deň od uverejnenia) 530 užívateľov tejto sociálnej siete a malo viac než 1400 videní! Mrzí nás, že Lesoochranárske zoskupenie Vlk sa uchýlilo na svojej facebookovej stránke k fámam, dohadom a ničím nepodloženým informáciám. Neponúklo ani jeden dôkaz, ani jeden fakt. Doposiaľ Správa CHKO Vihorlat ako aj Štátna ochrana prírody SR robila všetko pre to, aby táto lokalita bola chránená. Znevažovanie práce štátnych ochranárov považujeme za neadekvátne a poľutovania hodné. Uvedený status/príspevok LZ VLK šírený na tejto sociálnej sieti považujeme za hoax s cieľom šíriť paniku.

NPR Morské oko bola vyhlásená v roku 1984, a práve vďaka vyhláseniu za národnú prírodnú rezerváciu z jazera zmizli člnky a za 35 rokov ochrany sa v území podarilo malými krokmi pripraviť pre návštevníkov niekoľko zaujímavostí, vybudovať náučný chodník, osadiť panely, drobnú infraštruktúru v okolí jazera a odolať mnohým tlakom, ktoré by významne zmenili ráz tohto jedinečného územia. Žiaľ, prirodzený vývoj jazera, klesanie vodnej hladiny nedostatkom vody, zmenu druhového zloženia rýb v jazere, ovplyvniť nevieme.

Informácie o zrekonštruovanej chate:

ŠOP SR Správa CHKO Vihorlat vlastní od roku 1988 terénnu stanicu, ktorá sa nachádza priamo v národnej prírodnej rezervácií v blízkosti potoka Rybárka. Vzhľadom na zvyšujúci sa záujem o informácie o prírodných hodnotách CHKO Vihorlat a zvýšený počet turistov prevažne počas letnej turistickej sezóny Správa CHKO Vihorlat dlhodobo pracovala na obnovení terénnej stanice a vytvorení informačného strediska. Rekonštrukcia informačného strediska nebola realizovaná v utajenom režime a bolo na ňu vydané riadne stavebné povolenie. V súčasnosti ŠOP SR pracuje na vytvorení expozície so zaujímavosťami z územia, ktoré by prezentovala návštevníkom. Návštevnosť tohto územia je pomerne vysoká, v roku 2018 navštívilo jazero 42 000 návštevníkov.

Strieľanie bobrov v rezervácii:

Správa CHKO Vihorlat nikdy neplánovala realizovať žiadne aktivity, ktoré by viedli k likvidácií populácie bobra. Bobor vodný je chránený živočích (!) podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. NPR Morské oko je v 5. stupni ochrany, kde nedochádza k stretom záujmov ochrany bobra s činnosťou človeka ako v intravilánoch obcí. Výskyt bobra v NPR Morské oko je síce raritný, keďže v minulosti jeho výskyt na tejto lokalite nebol zaznamenaný a zaujímavosťou je aj to, že väčšinou dávajú prednosť na lokalitách hlavne mäkkým drevinám a zhrýzavanie buka sa vyskytuje sporadicky.

Lokalita UNESCO:

Po viac ako dvanástich rokoch je na stole materiál, ktorý zabezpečí účinnú ochranu jedinečnej lokality UNESCO na Slovensku. Návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, envirorezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Práve zadefinovanie hraníc Karpatských bukových pralesov a ich zachovanie pre ďalšie generácie je totiž jednou z priorít súčasného vedenia Ministerstva životného prostredia SR.

V tomto období sa ministerstvu, v úzkej spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, po konštruktívnych diskusiách s rezortmi pôdohospodárstva a obrany, podarilo nájsť dohodu na cca 4450 hektároch prísneho bezzásahového územia, ktoré bude tvoriť jadrovú zónu lokality UNESCO. Striktná nárazníková zóna – teda ochranné pásmo, kde nebude možné vykonávať výruby, bude mať výmeru ďalších zhruba 2325 hektárov. A širšia nárazníková zóna, kde sa bude môcť hospodáriť len v obmedzenej forme v súlade s princípmi prírode blízkeho spôsobu obhospodarovania a dohodnutými kritériami pre tieto územia lokality bukových pralesov UNESCO, bude mať výmeru vyše 13 100 hektárov.

Predložený návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO je dostupný na stránkehttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-652 , príloha č. 5.  Z mapy je viditeľné, že NPR Morské oko je z časti navrhnuté v jadrovej zóne (najvyšší piaty stupeň ochrany) a časť lokality je navrhnutá v striktnej nárazníkovej zóne (asfaltová cesta, parkovisko pred vstupom do rezervácie, historický kaštielik a 2 chaty – t. j. štvrtý stupeň ochrany).

Vodné skútre a ďalšia výstavba:

V jadrovej zóne a striktnej nárazníkovej zóne v NPR Morské oko nebude možná žiadna ďalšia výstavba ani rozvoj turistických športových aktivít typu vodných skútrov. Preto považujeme informácie prezentované LZ Vlk za nepravdivé, klamlivé a zvažujeme aj príslušné právne kroky.

(sopsr, s-chko vihorlat)

Foto: Morské oko (prvé dvo fotky zdroj: S-CHKO Vihorlat, tretia fotka zdroj: facebook)

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...