Bojujme proti znečisteniu ovzdušia

Bojujme proti znečisteniu ovzdušia

SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA si pripomíname už štyridsaťsedem rokov. Oslavuje sa každoročne 5. júna. Po prvý raz bol vyhlásený v roku 1972 na prvej konferencii Organizácie spojených národov (OSN) o životnom prostredí v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Celosvetovo sa oslavuje od roku 1973. Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o vplyve života a práce ľudí na životné prostredie a vyzývať ich, aby sme našu planétu chránili a spoločným úsilím aktívne prispievali k uvážlivému využívaniu jej zdrojov.

Tohtoročná téma  BOJUJME PROTI ZNEČISTENIU OVZDUŠIA nás výzva na boj proti jednej z najväčších environmentálnych výziev našej doby. Kvalita vzduchu, ktorý dýchame, závisí od výberu životného štýlu, ktorý robíme každý deň. Každý rok má Svetový deň životného prostredia inú hostiteľskú krajinu, kde sa konajú oficiálne oslavy. Tohtoročnou hostiteľskou krajine je Čína.

Čina, nás všetkých vyzýva, aby sme zvážili, ako môžeme urobiť zmeny v našom každodennom živote s cieľom znížiť znečistenie ovzdušie, čo môže následne znížiť emisie skleníkových plynov a tiež zlepšiť zdravie ľudí. Čína preukázala obrovské úsilie v boji proti znečisteniu na domácom trhu a jej záväzok, zlepšiť kvalitu ovzdušia, môže slúžiť ako inšpirácia pre krajiny na celom svete.

ČO SPÔSOBUJE ZNEČISTENIE OVZDUŠIA?

Znečistenie ovzdušia sa môže zdať byť zložité, ale my všetci môžeme urobiť niečo, aby sme ho znížili. Pochopenie rôznych zdrojov znečistenia, a ako to ovplyvňuje naše zdravie a životné prostredie, nám pomôže podniknúť kroky na zlepšenie ovzdušia okolo nás. Hlavných zdrojmi znečistenia ovzdušia sú - poľnohospodárstvo, domácnosti, priemysel, doprava a komunálny odpad.

Koľko znečistenia vdychujeme závisí od mnohých faktorov, napríklad aj od toho, či používame na varenie a kúrenie čistú energiu, od dennej doby a počasia. Dopravná špička je najčastejším zdrojom miestneho znečistenia, ale emisie z dopravných prostriedkov môžu sa šíriť, pohybovať vzduchom na veľké vzdialenosti, niekedy naprieč kontinentmi.

Nikto nie je chránený pred týmto znečistením, ktoré pochádza z piatich hlavných zdrojov ľudskej činnosti. Tieto zdroje produkujú látky ako napríklad oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxid dusičitý, oxid dusíka, prízemný ozón, tuhé častice, oxid siričitý, uhľovodíky a olovo, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Existujú dva hlavné zdroje znečistenia ovzdušia z poľnohospodárstva a to hospodárske zvieratá, ktoré produkujú metán a čpavok a spaľovanie poľnohospodárskeho odpadu. Emisie metánu prispievajú k prízemnému ozónu, ktorý spôsobuje astmu a iné ochorenia dýchacích ciest. Metán tiež výraznejšie prispieva k globálnemu otepľovaniu ako oxid uhličitý, jeho vplyv na otepľovanie je v priebehu posledných 100 rokov 34-krát väčší. Približne 24 % všetkých skleníkových plynov produkovaných na celom svete pochádza z poľnohospodárstva, lesníctva a iného využívania pôdy.

Existuje niekoľko spôsobov, ako znížiť znečistenie ovzdušia z tohto zdroja. Ľudia môžu obmedziť spotrebu mäsa a jesť viacej zeleniny a ovocia, alebo znížiť plytvanie potravinami. Poľnohospodári zase môžu znížiť množstvo metánu produkovaného hospodárskymi zvieratami optimalizáciou stráviteľnosti krmiva a zlepšením pastvy a obhospodarovania pastvín.

DOMÁCNOSŤ

Zdrojom znečistenia ovzdušia v domácnostiach je spaľovanie fosílnych palív, dreva a iných palív na báze biomasy na varenie, vykurovanie a osvetlenie domácností. Približne 3,8 milióna predčasných úmrtí je zapríčinených každoročným znečistením vzduchu v uzavretých priestoroch, pričom prevažná väčšina z nich v rozvojových krajinách.

Z 193 krajín, 97 krajín zvýšilo percento domácností, ktoré majú prístup k čistejším palivám na viac ako 85 %. 3 miliardy ľudí však naďalej používa tuhé palivá a otvorené ohne na varenie, vykurovanie a osvetlenie.

PRIEMYSEL

Najväčšími prispievateľmi znečistenia sú elektrárne spaľujúce uhlie. Vzduch znečisťujú aj priemyselné procesy a používanie rozpúšťadiel v chemickom a ťažobnom priemysle. Politiky a programy zamerané na zvyšovanie energetickej účinnosti a výroby z obnoviteľných zdrojov majú priamy vplyv na kvalitu ovzdušia danej krajiny. V súčasnosti 82 krajín zo 193 krajín podporuje investície do výroby energie z obnoviteľných zdrojov, čistejšej výroby, energetickej účinnosti a kontroly znečisťovania.

DOPRAVA

Predstavuje takmer štvrtinu emisií oxidu uhličitého súvisiacich s energiou a tento podiel rastie. Kvôli znečisteniu ovzdušia emisiami z dopravy ročne zomrie takmer 400 000 ľudí. Takmer polovica z týchto úmrtí je v dôsledku znečistenia ovzdušia emisiami z naftových motorov a osoby žijúce najbližšie k hlavným dopravným tepnám sú až o 12 % častejšie postihnuté demenciou.

Dôležitým faktorom na zlepšenie kvality ovzdušia najmä v mestských oblastiach je používanie kvalitných nízkoemisných motorov, prípadne elektromotorov a obmedzenie vstupu áut s naftovými motormi.

ODPAD

Otvorené spaľovanie komunálneho a organického odpadu na skládkach uvoľňuje do atmosféry škodlivé dioxíny, furány, metán a čierny uhlík. Odhaduje sa, že takto sa celosvetovo spaľuje asi 40 % odpadu v 166 krajinách. Problém je najzávažnejší v urbanizovaných regiónoch a rozvojových krajinách.

Zlepšenie zberu, separácie a likvidácie pevného odpadu znižuje množstvo odpadu, ktorý sa spaľuje alebo ukladá na skládku. Oddeľovanie organického odpadu a jeho premena na kompost alebo bioenergiu, zlepšuje úrodnosť pôdy a poskytuje alternatívny zdroj energie.

Foto: 3. júna 2019 sa v Indii začali oslavy Svetového dňa životného prostredia v meste Agra, v ktorom sídli majestátny Taj Mahal. Je to jedno z najviac znečistených miest v Indii a práve preto tu schválili  komplexný akčný plán na kontrolu znečistenia ovzdušia v Indii.

Zdroj: https://www.facebook.com/unenvironment

OVZDUŠIE NA SLOVENSKU JE Z POHĽADU EURÓPSKEJ ÚNIE NADPRIEMERNE ZNEČISTENÉ

Slovensko v európskom porovnaní vykazuje vysoké hodnoty prachových častíc PM10 a PM2,5, pričom tieto majú zásadný negatívny vplyv na zdravie človeka. V rámci EÚ sme krajinou s tretím najvyšším podielom obyvateľstva vystaveného nadmerným koncentráciám PM2,5, ktorý sa oproti celoeurópskemu priemeru zmenšuje iba polovičným tempom,“ konštatuje sa v priebežnej správe z revízie. Na tvorbe tuhých znečisťujúcich látok sa približne z 80 percent podieľa sektor domácností, obchodu a inštitúcií.

Hlavnými príčinami sú vysoký podiel tuhých palív, vrátane biomasy, používaných v domácnostiach a využívanie menej kvalitných spaľovacích motorov v osobnej doprave. Domácnosti podľa analytikov nie sú ekonomicky motivované k zmene správania a prechodu na čistejšie palivá. Kúrenie drevom je ekonomicky najvýhodnejšie, no nie vždy najšetrnejšie k životnému prostrediu,“ pripomínajú. Kúrenie drevom je emisne najnáročnejšie, čo sa v kombinácii so spaľovaním v zastaraných kotloch nepriaznivo odráža na kvalite ovzdušia. Dôkazom majú byť tohtoročné smogové situácie. Najvyšší počet domácností v rámci rodinných domov vykurujúcich tuhým palivom sa nachádza v okresoch Rimavská Sobota, Čadca a Tvrdošín, naopak, najmenej je ich na západnom Slovensku.

Na ochranu ovzdušia sa od roku 2010 preinvestovalo 293 miliónov eur, väčšinou išlo o eurofondy. Doterajšie výdavky boli zamerané primárne na redukciu emisií z priemyslu, ktorý nemá podľa analytikov až taký priamočiary vplyv na kvalitu ovzdušia. (Zdroj: TASR, dňa: 30.5.2017)

ZNEČISTENIE OVZDUŠIA A CHOROBY

Deväť z 10 ľudí na celom svete dýcha znečistený vzduch. Znečistenie ovzdušia je identifikované ako najdôležitejší zdravotný problém našej doby, ktorý spôsobuje 1 z 9 úmrtí na celom svete a odhadom 7 miliónov predčasných úmrtí každý rok. Okrem vzniku respiračných ochorení je znečistenie ovzdušia hlavnou príčinou srdcových infarktov, rakoviny pľúc a mŕtvice u ľudí. Znečisťovanie ovzdušia tiež poškodzuje naše životné prostredie, znižuje obsah kyslíka v našich oceánoch, obmedzuje rast rastlín a prispieva k zmene klímy. Ale dobrá správa je, že znečisťovaniu ovzdušia sa dá predísť. Riešenia sú známe a môžu byť implementované.

Svet musí konať teraz.

Čína a OSN vyzýva všetkých, aby pred 5. júnom prostredníctvom #WorldEnvironmentDay sa pripojili k výzve DAJ SI MASKU. Tvárové masky sú skvelým symbolom, ktorý ukazuje politikom, vodcom, že chceme dýchať čistý vzduch.  Zdieľajte svoje nápady, konanie na sociálnych sieťach pomocou hashtagu na #BeatAirPollution

Pridajte sa aj Vy a bojujte proti znečisteniu ovzdušia!

PLAGÁT Bojujme proti znečisteniu ovzdušia TU

Foto: Sedemročná Kira žije so svojou matkou Shirley v Wasco, v San Joaquin Valley a miluje sa hrať vonku, ale často je nútená zostať doma, pretože hranie vonku môže mať pre ňu katastrofické následky. Kira má astmu. Tú zhoršuje znečistené ovzdušie z niekoľkých zdrojov, vrátane dvoch hlavných diaľnic v blízkosti jej domu, poľnohospodárskeho znečistenia z pesticídov a dieselových nákladných áut, ktoré jazdia v okolitých oblastiach.

„Znečisťovanie ovzdušia ovplyvňuje moju dcéru a celú našu domácnosť, pretože ju nedokážem vziať ani do obchodu. Ak nemá kto byť s ňou doma, musím ju zobrať so sebou a na tvár jej dať masku,“ hovorí Shirley.

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SA TIEŽ ZAPOJÍ DO OSLÁV SVETOVÉHO DŇA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne realizuje v stredu 5. júna pre žiakov 9. ročníka ZŠ Oravská zo Žiliny výukový program zameraný na zmenu klímy a hlavné zdroje znečistenia ovzdušia.

Správa TANAP pripravila v utorok 4. júna pre žiakov 1. stupňa ZŠ vo Svite, 6. júna pre študentov SOŠT v Poprade a vo štvrtok 6. júna pre žiakov ZŠ v Spišskom Bystrom organizuje besedy o znečistení ovzdušia a našej planéte. Prezentácie budú pokračovať zaujímavosťami o našich hadoch.

Správa Národného parku Slovenský raj uskutoční v piatok 7. júna v spolupráci s Mestským úradom v Spišskej Novej Vsi a centrom voľného času pre deti, žiakov a študentov podujatie Mesto plné detí. V sobotu 8. júna zrealizuje s pracovníkmi firmy Whirpool v Matejovciach opravy chodníkov a čistenie územia NP Slovenský raj od odpadu.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana sa zúčastní 6. júna na akcii Deň životného prostredia organizovanej Združením Slatinka a uskutoční informačné, vzdelávacie aj praktické aktivity o životnom prostredí v Mestskom parku Lanice vo Zvolene. Aktivity sú určené pre škôlkarov a pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ. Budú spoznávať obyvateľov mestského parku Lanice a ich prispôsobenia sa okoliu, vodné živočíchy, hmyz a dozvedia sa o zmenách klímy, či priložia ruku k starostlivosti o park.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava zrealizovala v utorok 4. júna pre deti z MŠ v Tvrdošíne exkurziu po NCH Premeny lesa Klin, na ktorej si s deťmi ozrejmili ako lesy vplývajú na čistotu ovzdušia. Pre študentov SŠ v Dolnom Kubíne v stredu 5. júna a pre žiakov ZŠ v Tvrdošíne vo štvrtok 6. júna uskutoční exkurzie na rašelinisku Slaná Voda, v rámci ktorej si spolu so žiakmi poukázali na pozitívny vplyv rašelinísk na čistotu ovzdušia. V piatok 7. júna pripravila pre žiakov 9. ročníkov ZŠ v Centre voľného času Maják v Námestove prednášky a aktivity na tému Bojujme proti znečisteniu ovzdušia.

Zdroj foto: http://worldenvironmentday.global

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej  výchovy, vzdelávania a osvety

Zdroje:

http://worldenvironmentday.global/en

http://www.worldenvironmentday.global/how-celebrate/celebrate-together

https://www.oplyne.info/ovzdusie-na-slovensku-je-nadpriemerne-znecistene-tvrdi-europska-unia/

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...