Svetový deň mokradí aj s fotosúťažou

Svetový deň mokradí aj s fotosúťažou

V sobotu druhého februára sme si pripomenuli Svetový deň mokradí. Práve mokrade sú kľúčom k riešeniu dopadov zmeny klímy.

Teploty stúpajú, oceány sa otepľujú, ľadovce sa roztápajú a úroveň hladiny svetového oceánu sa zvyšuje rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

Dôvodom je ľudská činnosť, ktorá spôsobuje zvyšovanie množstva oxidu uhličitého (CO2), metánu a iných skleníkových plynov v atmosfére. V porovnaní s obdobím pred priemyselnou revolúciou vzrástla úroveň CO2 v atmosfére o 40%. V dôsledku týchto zmien prijalo medzinárodné spoločenstvo Parížsku dohodu, ktorej cieľom je obmedziť a stabilizovať emisie skleníkových plynov v atmosfére a do konca storočia udržať priemerné globálne oteplenie pod úrovňou 2 oC.

Tohtoročnou hlavnou témou Svetového dňa mokradí je NIE SME BEZMOCNÍ VOČI ZMENE KLÍMY. Téma má poukázať na dôležité a nenahraditeľné funkcie mokradí, ktoré nám pomáhajú čeliť dopadom zmeny klímy, pripraviť sa na ne a tlmiť ich dôsledky. Preto je na nás, aby sme zastavili vysušovanie mokradí.

História celosvetových osláv tohto dňa sa začala písať už od roku 1977, kedy vládne agentúry, inštitúcie, mimovládne organizácie a skupiny občanov uskutočnili rôzne aktivity zamerané na poukázanie hodnôt mokradí pre človeka. Na stránke Svetového dňa mokradí (http://www.worldwetlandsday.org/map) bolo do 1. februára 2019 zaregistrovaných 1 105 podujatí po celom svete, i v takých krajinách ako je Srí Lanka, Maroko, Uganda, Moldavsko, Filipíny, Čile, či Tunisko.

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí Štátna ochrana prírody SR  pripravila pre širokú verejnosť od 2. februára do 22. februára 2019 fotografickú súťaž:

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ: POTULKY (S) MOKRAĎOU

Cvakni zimnú mokraď a odostri život zamrznutej mokrade

Nájdi, odfoť a pošli svoj pohľad na zamrznutú mokraď

Máš rád fotografovanie prírody? Ak áno, tak sa zapoj a pozri pravidlá fotosúťaže.

Svoju fotografiu posielaj od 2. 2. 2019 do 22. 2. 2019 na e-mail adresu: sutaz@sopsr.sk

Výhercu súťaže čaká hodnotná cena!

Hlavným cieľom fotografickej súťaže je zvýšiť záujem o mokrade ako aj, poukázať na funkcie a hodnoty týchto citlivých ekosystémov pre človeka, trvalo udržateľný rozvoj a upozorniť na to, že bez mokradí nebude voda.

Čo všetko je mokraď? Pod slovom „mokraď“ rozumieme územie, ktoré je trvalo, alebo sezónne zaplavené sladkou, alebo slanou vodou (okrem močiarov medzi mokrade radíme aj rieky, jazerá, pobrežné vody, koralové útesy, ale aj jaskyne). Na Slovensku máme niekoľko typov mokradí – prameniská, tečúce vody a ich alúviá, lužné lesy, rašeliniská, rybníky, štrkoviská, mokré lúky a podzemné vody jaskýň

Podmienky zapojenia sa:

Je to jednoduché -  nájdi vo svojom okolí mokraď, odfoť ju a pošli nám svoj fascinujúci pohľad na život obyvateľov zamrznutej mokrade.

 • Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie.
 • Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať max. 2 fotografie z 2 lokalít.
 • Fotografiu je možné odfotiť fotoaparátom, telefónom, iným mobilným zariadením.
 • Fotky musia byť zaslané do súťaže elektronicky v JPEG formáte v min. rozmere 1920x1080, max 5 MB.
 • Fotosúťaž začína dňa 2. februára 2019 a končí 22. februára 2019.
 • Vyhodnotenie fotosúťaže a vyhlásenie výhercu bude 28. februára 2019, prostredníctvom facebooku https://www.facebook.com/sopsr.sk/, web stránky: http://www.sopsr.sk
 • Fotografiu je potrebné zaslať na e-mail adresu: sutaz@sopsr.sk
 • K fotografii je potrebné pridať jej názov, ako aj názov lokality a meno autora.

Naša odborná porota si bude všímať kvalitu snímky, prezentáciu myšlienky z hľadiska témy súťaže, či celkový dojem fotografie.

                                                                         Nech Vaša fotografia prekvapí, očarí a nech je originálna!

                                                                                         A pozor na ľad, aby ste sa pri fotení neprepadli

Pravidlá súťaže:

 • Každý súťažiaci vyjadruje zaslaním fotografie súhlas na zverejnenie fotografie a svojho mena na internetových portáloch ŠOP SR.
 • Fotografie prihlásené do súťaže môžu byť použité na propagáciu výsledkov súťaže, v informačných materiáloch vyhlasovateľa a prezentované na výstavách fotografií súvisiacich s témou súťaže, ako aj použité pre nekomerčné potreby vyhlasovateľa.
 • Zaslaním údajov súťažiaci súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v rámci fotosúťaže.
 • Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
 • Ak má súťažná fotografia alebo akákoľvek jej časť povahu diela v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len dielo a „autorský zákon“), súťažiaci prihlásením sa do fotosúťaže udeľuje vyhlasovateľovi nevýhradný súhlas (licenciu) na použitie diela spôsobom podľa uváženia vyhlasovateľa, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia diela podľa ustanovenia § 18 ods. 2 autorského zákona. V zmysle uvedeného je vyhlasovateľ oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela, verejné vystavenie diela, šírenie na web stránke http://www.sopsr.sk/web/?cl=996 a na Facebook stránke: https://www.facebook.com/sopsr.sk/
 • Súhlas sa udeľuje bezodplatne ako nevýhradný (nevýhradná licencia), bez územného, vecného a časového obmedzenia. Vyhlasovateľ je oprávnený dielo, vrátane jeho zložiek a častí, sprístupňovať verejnosti, najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom. Vyhlasovateľ nie je povinný túto licenciu využiť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže fotografie, ktoré budú v rozpore s dobrými mravmi, alebo neprimerané súťaži. 

Súťaž je realizovaná pri príležitosti 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku (1919-2019).

MOKRADE SÚ PRIRODZENÝM RIEŠENÍM

Za posledných 35 rokov sa frekvencia prírodných katastrof viac ako zdvojnásobila a až 90% týchto udalostí súviselo s vodou. Predpokladá sa, že tieto výkyvy budú v budúcnosti ešte extrémnejšie. Mokrade sú dôležité pre stabilizáciu emisií skleníkových plynov a prirodzenou nárazníkovou zónou pred dopadmi zmeny klímy.

MOKRADE NÁM POMÁHAJÚ ČELIŤ DOPADOM ZMENY KLÍMY, PRIPRAVIŤ SA NA NE A TLMIŤ ICH:

 • Mokrade prirodzene absorbujú a uskladňujú uhlík

Rašeliniská, mangrovové porasty a porasty morskej vegetácie zadržiavajú obrovské množstvo uhlíka. Rašeliniská pokrývajú iba 3% pevniny ale zadržiavajú zhruba 30% zemského uhlíka, čo je dvojnásobné množstvo oproti všetkým svetovým lesom. Mokrade sú najefektívnejším „zberačom“ uhlíka na Zemi.

 • Mokrade chránia pobrežia pred extrémnym počasím

Pobrežné mokrade ako sú slaniská, mangrovové porasty, koralové útesy a porasty morskej vegetácie predstavujú prirodzenú nárazníkovou zónu. Zmierňujú dopady búrok, vlnobitia a tsunami, a tak chránia 60% obyvateľstva, ktoré žije a pracuje na pobreží pred povodňami, škodami na majetku a stratami na životoch.

 • Mokrade nesmieme vysúšať

Vysušením alebo vypálením mokrade kvôli získaniu poľnohospodárskej pôdy sa z ekosystému, v ktorom sa po stáročia ukladal uhlík, stane zdroj, ktorý uvoľní do atmosféry veľké množstvo uhlíka naraz. Uvoľňovanie CO2 z vypaľovania a vysúšania rašelinísk tvorí 10% z celosvetovej ročnej produkcie emisií pochádzajúcich z využívania fosílnych palív.

 • Mokrade zmierňujú rozsah povodní a obdobia sucha

Vnútrozemské mokrade ako riečne nivy, toky, jazerá a močiare sú ako špongie, ktoré zadržiavajú nadmerné zrážky a povodňovú vodu. Počas období sucha zmierňujú negatívne dopady postupným uvoľňovaním zadržanej vody.

 • Mokrade musíme chrániť a obnovovať

Stratégie, ktoré sa zaoberajú zmenou klímy musia zahŕňať rozumné využívanie mokradí. Od roku 1970 sme prišli už o 35% takýchto biotopov. Na ochrane týchto úžasných ekosystémov, ktoré nám pomáhajú zmierňovať dopady zmeny klímy musíme spolupracovať všetci - jednotlivci, komunity aj vlády.

Povodeň v New Orleans po hurikáne Katrina v 2005 – najväčšia civilná katastrofa v histórii v USA s 2000 mŕtvymi.

Zdroj: Pixabay

Povodeň na Dunaji v 2013

Zdroj: Aktuality.sk, TASR, SITA, Alica Vovesová

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

OBNOVA MANGROVOVÝCH PORASTOV V ZÁPADNEJ AFRIKE PRINÁŠA MNOHO BENEFITOV

V regiónoch Senegalu, Casamance a Sine Saloum sa realizuje najväčší svetový projekt zameraný na obnovu mangrovových porastov. Cieľom projektu je vysadiť 79 miliónov mangrovníkov, na celkovej rozlohe 10 000 hektárov. Od sedemdesiatych rokov 20. storočia bolo v tomto regióne zničených 45 000 hektárov týchto vzácnych porastov, ktoré boli teraz čiastočne obnovené. Vďaka ich obnove sa pobrežné oblasti stanú prirodzenou nárazníkovou zónou, vzniknú nové územia vhodné na pestovanie ryže, produkcia rybolovu môže ročne vzrásť až o 18 000 ton rýb a v priebehu dvadsiatich rokov sa uskladní až 500 000 ton CO2. Všetky tieto pozitívne zmeny so sebou zároveň prinášajú nové príležitosti pre 200 000 miestnych obyvateľov žijúcich v 350 dedinách.

RAŠELINISKÁ NORDICKO-BALTICKÉHO REGIÓNU USKLADŇUJÚ UHLÍK

V súčasnosti prebieha v nordicko-baltickom regióne intenzívna obnova rašelinísk, doteraz sa podarilo zrevitalizovať viac ako 20 000 hektárov. Táto iniciatíva je súčasťou záväzku Rady ministrov nordickej oblasti „zachovať rašeliniská pre reguláciu zmeny klímy“. Rada, ktorá pozostáva zo zástupcov Dánska, Fínska, Islandu, Nórska a Švédska, sa zaviazala obnoviť v Škandinávii 45 % rašelinísk, ktoré boli vysušené a majú na svedomí až 25% celkových ročných emisií COv tomto regióne. Po obnovení sa tieto rašeliniská stanú rezervoármi pre uhlík, ktorý pomáha regulovať skleníkové plyny v atmosfére.

KORALOVÉ ÚTESY V JUHOVÝCHODNEJ ÁZII TLMIA TSUNAMI

Dôležitosť koralových útesov pre miestne obyvateľstvo už nemôžeme ignorovať. Útesy sú v dôsledku ľudskej činnosti, stúpajúcich teplôt, okysľovania oceánu a priameho ničenia ohrozené. Mementom je tsunami v Indickom oceáne, ktoré udrelo v roku 2004. V Hikkaduwe na Srí Lanke, kde sú v morských parkoch koralové útesy chránené, bolo zasiahnutých iba 50 m pobrežia. V neďalekej oblasti Peraliya, kde ťažba koralu zdegradovala útesy, škody siahali až 1,5 km do vnútrozemia. Súčasná štúdia naznačuje, že zdravý koralový útes v porovnaní s degradovaným poskytuje obyvateľom dvojnásobne účinnejšiu ochranu pred prírodnými pohromami akými sú tsunami.

MOKRADE SEVEROAMERICKÉHO POBREŽIA ZMIERŇUJÚ EXTRÉMNE POČASIE

V roku 2012 zasiahol východné pobrežie USA hurikán Sandy, ktorý spôsobil škody v 24 štátoch. Bez existencie pobrežných mokradí by boli straty oveľa väčšie. Nedávna štúdia ukázala, že počas povodní hurikánu Sandy pobrežné mokrade v polovici zasiahnutých území na severovýchode USA znížili škody o 22% a v druhej polovici o 30%, čo pomohlo predísť stratám vo výške 625 miliónov dolárov. Od začiatku 80-tych rokov minulého storočia stúpla sila, početnosť a doba trvania severoatlantických hurikánov, čo učinilo z ochrany zostávajúcich 50% mokradí nevyhnutnosť.

Leucorrhinia pectoralis -  vzácny druh vážky s jednotlivými nálezmi vo viacerých regiónoch. Ohrozuje ju likvidácia biotopu, odvodňovanie rašelinísk a znečisťovanie vody. Z tohto dôvodu je zaradená do červeného zoznamu v kategórii EN – ohrozené a chránený druh európskeho významu

Foto: M. Balla

Mokrade: Kľúč k riešeniu dopadov zmeny klímy TU.

OMAĽOVÁNKA - TU

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ ŠTÁTNOU OCHRANOU PRÍRODY SR   PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA MOKRADÍ

Riaditeľstvo ŠOP SR – od 2. do 22. februára 2019 vyhlásilo fotografickú súťaž: PoTulky (s) mokraďou - cvakni zimnú mokraď a odostri život zamrznutej mokradi.

Dňa 15. februára uskutoční pre I. stupeň ZŠ Moyzesova v Banskej Bystrici besedy na tému Chránené rastliny a živočíchy v mokradiach. V marci bude prebiehať výukový program Mokrade pre život pre školy MŠ Sliač, MŠ Dráčik v Banskej Bystrici, ZŠ a MŠ Badín a ZŠ Bakossova v Banskej Bystrici.

Správa Národného parku Poloniny uskutoční 5. a 7. februára pre žiakov ZŠ Komenského v Snine a žiakov Špeciálnej ZŠ v Snine prezentácie s názvom Svet mokradí, ktoré budú doplnené o hravé aktivity približujúce svet mokradí, jeho význam, spôsob ochrany a o dermoplastické preparáty živočíchov.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne pripravuje 4. februára pre žiakov ZŠ vo Varíne otvorenie výstavy s názvom Kamufláž, zamarenú na odhaľovanie techník maskovania živočíchov. Výstava je obohatená o interaktívnu hru s množstvom praktických úloh, po splnení ktorých, žiaci získavajú nové druhy do mokradi. V poobedňajších hodinách bude výstava prístupná verejnosti.

Dňa 7. februára uskutoční pre žiakov ZŠ z Dlhého Poľa interaktívny program Mokrade a zmena klímy, ktorým predstaví prínos mokradí pre krajinu a život človeka. Dozvedia sa aj zaujímavosti o ramsarských lokalitách na Slovensku. Zároveň pre žiakov 3. ročníka ZŠ z Dlhého Poľa zrealizuje výukový program Keď sa povie mokraď, v rámci ktorého si predstavíme funkcie mokradí a odhalíme tajomstvá potravného reťazca mokradí. Dňa 13. februára zrealizuje pre žiakov ZŠ v Krpeľanoch výukový program Mokrade a ramsarské lokality.

Správa NAPANT zrealizuje počas celého februára pre žiakov 2. stupňa ZŠ výukové programy Mokrade, zamerané na význam a funkcie mokradí v krajine, ktoré budú obsahovať prezentáciu, tematické aktivity a hry.

Správa TANAP uskutočnila dňa 31. januára pre žiakov školského klubu v ZŠ Dostojevského v Poprade besedu s premietaním filmu Mokrade. V dňoch 5. februára zrealizuje pre žiakov Súkromnej spojenej školy v Poprade, 6. februára pre žiakov Základnej školy - Grundschule v Kežmarku a 7. februára pre žiakov ZŠ Mierová vo Svite besedy a prezentácie o mokradiach spojené s premietaním filmov Ramsarské lokality na Slovensku a Mokrade. Žiaci budú mať k dispozícii maľovánky, pexeso rastlín a živočíchov mokradí a k nahliadnutiu budú rôzne propagačné materiály na túto tému.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica plánuje 6. februára pre žiakov ZŠ  otvorenie výstavy s názvom Mokrade – poklady prírody v Centre voľného času  v Sečovciach. Výstava je prístupná celý február a na požiadanie správa zrealizuje aj prezentácie a workshopy o význame mokradí.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava  pripravila dňa 29. januára pre deti MŠ Brehy v Námestove výukový program Príbeh kvapiek a 30. januára pre žiakov Hornej ZŠ v Rabči program Máme radi sneh, prečo dobrá zima so snehom?  Rámci neho budú žiaci realizovať zimné bádanie mokradí v okolí. Od 5. do 8. februára uskutoční pre deti z MŠ vo Vyšnom Kubíne, deti z Školského klubu ZŠ Komenského v Námestove a pre deti zo Školský klub ZŠ v Oravskom Podzámku program Máme radi sneh zamarení na spoznávanie skupenstiev vody a mokradí v okolí. Od 6. do 20. februára bude inštalovaná výstava Mokrade Oravy na Gymnáziu v Námestove.

Regionálne centrum ochrany prírody Prešov uskutočnilo 29. januára pre 2. stupňa žiakov ZŠ Kukučínova vo Vranove výukový program Mokrade o ich  význame, ochrane a obyvateľoch mokradí.

Svetový deň Mokradí v učebni ZŠ Dostojevského v Poprade, ktorý realizovala pracovníčka Správy TANAP-u.

Foto: M. Proháczková

Spracovala: Miriam Balciarová, ŠOP SR, Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 

Fotosúťaž: Ingrid Moravčíková, ŠOP SR, Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 

Editácia: ŠOP SR

Titulné Foto: M. Balla (Latorica)

Všetky správy

December

Počuli ste, že...