DEŇ ZEME 2017 - ENVIRONMENTÁLNA A KLIMATICKÁ GRAMOTNOSŤ

DEŇ ZEME 2017 - ENVIRONMENTÁLNA A KLIMATICKÁ GRAMOTNOSŤ

Deň Zeme je sviatok venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla. Práve 22. apríla 1970 ekológovia v USA, ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu na ochranu Zeme.

logo earth day Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Povzbudzoval študentov, aby vypracovali projekty zamerané na ochranu životného prostredia a upozorňovali na potrebu jeho ochrany v prostredí, v ktorom sa pohybovali. Podľa zdrojov sa na ňom zúčastnilo 20 miliónov ľudí. OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (1971). V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22. apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme.

Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto treba chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Tohtoročná téma Dňa Zeme je ENVIRONMENTÁLNA A KLIMATICKÁ GRAMOTNOSŤ

Skupina EARTH DAY network vyhlasuje do roku 2020 kampaň Deň Zeme zameranú na globálnu environmentálnu a klimatickú gramotnosť.

Cieľom je zabezpečiť, aby každý študent na celom svete, ktorý vyštudoval vysokú školu, bol environmentálne a klimaticky gramotný občan, pripravený konať a byť hlasom pre zmenu. Ale netýka sa to len študentov vysokých škôl, treba vychovávať a vzdelávať i žiakov základných škôl, či deti materských škôl tak, aby sa oni sami mohli potom uvedomele angažovať v rámci komunít, naučiť ich praktiky ako sa zapájať do života verejnosti.

plagat earth day Môžeme definovať 3. fázy environmentálnej gramotnosti: 1/ vzdelávanie 2/ osvojenie, teda prijatie environmentálnych noriem, myšlienok a 3/ konanie. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Je potrebné vybudovať globálnych občanov, ktorí budú zbehlí v otázkach klimatických zmien, a ktorí si budú uvedomovať hrozbu svojich činov pre našu planétu.

Tento cieľ je nielen obrovský záväzok, ale je to aj aktuálne. Podpísanie Parížskej dohody o zmene klímy je jedným z krokov na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Bolo to práve na Deň Zeme 22. apríla 2016, kedy predstavitelia 175 krajín sveta, vrátane desiatok hláv štátov a vlád v sídle OSN v New Yorku podpísali historickú dohodu o boji proti klimatickým zmenám v Paríži. Ako prvý ju signoval francúzsky prezident Francois Hollande. Za Slovenskú republiku ju podpisom spečatil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a v mene Európskej komisie jej podpredseda pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Následne 5. októbra Parížsku dohodu ratifikovalo 55 krajín, ktoré produkujú najmenej 55 % z celosvetových emisií skleníkových plynov a 4. novembra 2016 nadobudla platnosť i pre Slovenskú republiku.

Popis fotografie: Zástupcovia EÚ uložili listiny na ratifikáciu v OSN

Dlhodobým cieľom parížskej dohody je udržanie rastu globálnej teploty pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnou érou s tým, že sa krajiny budú snažiť o obmedzenie na 1,5 stupňa Celzia. Prielom má priniesť dôrazné znižovanie emisií skleníkových plynov na úrovni jednotlivých štátov a postupný prechod na nové modernejšie nízkouhlíkové technológie.

Klimatické zmeny a globálne otepľovanie patria medzi najdiskutovanejšie environmentálne témy, ktorých dôsledky badať už aj na Slovensku. Očakáva sa, že klimatické zmeny spôsobia v roku 2075 predĺženie hlavného vegetačného obdobia o 43 dní a v severných poľnohospodársky využívaných oblastiach až o 84 dní. Oteplenie k nám prinieslo napríklad nové druhy živočíchov zo stredomorskej oblasti, napríklad komára Anophelesa, ktorý môže šíriť maláriu.

Zmena klímy je dôležitou globálnou otázkou, ktorá sa týka každého z nás. Naša Zem je v našich rukách.

Foto: pixabay

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SA ZAPOJÍ DO OSLÁV DŇA ZEME PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV.

Osem správ národných parkov, šesť chránených krajinných oblastí a regionálne centrum ochrany prírody pripravili k oslavám Dňa Zeme pre školy i širokú verejnosť širokú škálu podujatí ako napr. čistenie brehov riek, prírodných rezervácií, či náučných chodníkov od odpadu, sadenie stromčekov, náučno-zábavné dopoludnia, vzdelávacie besedy, prednášky, exkurzie, premietanie filmov, pozorovanie vtáctva a spoznávanie hlasov vtákov, výstavy, tvorivé dielne a mnohé iné.

Správa NAPANT uskutoční v sobotu 22. apríla pre verejnosť podujatie Čistenie prírodnej rezervácie Meandre Hrona od odpadu na trase Telgárt - Červená skala. Viac informácií na https://www.facebook.com/events/661206487413743/

Dňa 19. apríla uskutočnila pre žiakov 1. ročníka ZŠ Bakossova v Banskej Bystrici besedy, aktivity, tvorivé dielne a hry na témy Naše životné prostredie a Čo môžeme urobiť pre zvieratká, aby sa im v našom meste páčilo. Dňa 21. apríla zrealizuje pre žiakov 1. stupňa a deti materskej školy v ZŠ s MŠ Závažná Poruba podujatie ku Dňu Zeme, v rámci ktorého sa na šiestich stanovištiach oboznámia s rôznymi témami ako lesné tajomstvá, poznávanie pazúrov a zobákov, liečivé rastliny, pobytové znaky živočíchov, mokrade, odpady. Dňa 21. apríla uskutoční pre žiakov ZŠ v Beňuši stanovištia a terénne vychádzky venované rôznym témam ako ochrana drevín a výruby, odpady, vodné bezstavovce a ich pomoc pri určovaní čistoty vody, chránené územia Slovenska. Dňa 24. apríla uskutoční pre žiakov 2. stupňa ZŠ v Heľpe prezentáciu a aktivity na tému Odpady trochu inak. Dňa 24. a 25. apríla pre prihlásené kolektívy školských klubov z Banskej Bystrice uskutoční v Knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici prezentácie na tému Zvieratá Národného parku Nízke Tatry. Dňa 25. apríla zrealizuje pre žiakov 1. stupňa ZŠ v Bacúchu tvorivé dielne, prezentácie a aktivity na tému Odpady. Dňa 27. apríla zrealizuje pre deti materskej školy a žiakov 1. stupňa ZŠ s MŠ Hiadeľ prezentácie, aktivity, hry a tvorivé dielne z programu O bocianoch a žabkách. Dňa 28. apríla v spolupráci so združením Klaster Horehronie uskutoční pre verejnosť podujatie na Dedečkovej chate v k.ú. Mýto pod Ďumbierom.

Správa TANAP uskutoční dňa 20. apríla pre žiakov ZŠ v Spišskej Sobote, dňa 21. apríla a 26. apríla pre žiakov ZŠ Dostojevského v Poprade a 25. apríla pre žiakov ZŠ Spišské Bystré v environmentálnej učebni v Poprade besedy a prezentácie o znečisťovaní planéty Zem.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne uskutoční dňa 20. apríla pre deti z MŠ Višňové výukový program zameraný na odkrývanie tajomstiev lesa. Dňa 21. apríla sa bude spolupodieľať na Varínskom Dni Zeme, kde pre žiakov ZŠ vo Varíne bude pripravená výstava Druhy európskeho významu na Slovensku, mladší žiaci budú zbierať odpadky v obci, starší žiaci budú rozširovať skalku a budovať bylinkovú špirálu i pocitový chodník. Dňa 21. apríla pre verejnosť uskutoční v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou /BirdLifeSlovensko podujatie Vtáčie vítanie jari. V žilinskom lesoparku Chrasť budeme pozorovať vtáctvo a spoznávať hlasy viacerých druhov vtákov, prípadne aj sov.

Správa Národného parku Poloniny uskutoční dňa 21.apríla pre žiakov ZŠ Komenského v Snine súťažno - poznávací program v prírode na trase Snina - Sninské rybníky. Na pripravenej trase budú na jednotlivých stanovištiach žiaci rozdelení do skupín plniť rôzne úlohy so zameraním na poznávanie prírody, športové a umelecké disciplíny. Dňa 25. a 26. apríla organizuje pre žiakov základných škôl v okrese Snina a širokú verejnosť kultúrno - výchovný program v kinosále Domu kultúry v Snine. Cieľom podujatia je pripomenúť 20. výročie vyhlásenia Národného parku Poloniny a 10. výročie zápisu Karpatských bukových pralesov do zoznamu svetového dedičstva. Prostredníctvom slova, spevu, tanca, scénok, krátkych dokumentov v podaní žiakov miestnej základnej umeleckej školy pod taktovkou Správy NP Poloniny chcú prehĺbiť environmentálnu informovanosť a gramotnosť detí, mladých ľudí i dospelých.

Správa Národného parku Slovenský kras uskutočnila dňa 19. apríla pre žiakov ZŠ v Moldave nad Bodvou prednášky, pre žiakov 5. ročníka na tému Zaujímavosti zo života vtákov a pre žiakov 8. ročníka Krásy Slovenského krasu. Dňa 21. apríla organizuje pre deti z MŠ E. Rótha v Rožňave a 24. apríla pre žiakov 1. stupňa z ZŠ Medzev náučno-zábavné dopoludnie. Dňa 25. apríla uskutoční pre žiakov 1. stupňa Katolíckej ZŠ v Rožňave terénnu exkurziu po Náučnom chodníku Jaskyne Slovenského krasu, Krásnohorská Dlhá Lúka. Dňa 26. apríla organizuje pre škôlku i žiakov 5. ročníka zo ZŠ a MŠ Čečejovce a dňa 28. apríla pre žiakov 1. stupňa ZŠ Z. Fábryho s VJM Rožňava náučno-zábavné dopoludnie.

Správa Pieninského národného parku uskutoční dňa 25. apríla pre klientov Domovu sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi prednášku na tému Globálne ekologické problémy vo svete. Dňa 27. apríla uskutoční pre 2. ročník ZŠ v Spišskej Starej Vsi prednášku na tému Vývoj života na Zemi.

Správa Národného parku Slovenský raj uskutoční dňa 21. a 26. apríla v Stredisku environmentálnej výchovy v Spišskej Novej Vsi pre žiakov materských a základných škôl premietanie filmov, výrobu vtáčích búdok, tvorivé dielne a aktivity na zážitkovom chodníku. Počas víkendu 22. a 23. apríla organizuje pre verejnosť čistenie prírody od odpadkov na trasách Košiarny briežok Lesnica - Čingov, Smižianska Maša - Čingov, Čingov - Tomášovský výhľad. Zároveň bude prebiehať aj čistenie rieky Hornád vodákmi. Dňa 24. a 27. apríla zrealizuje pre žiakov 2. ročníka ZŠ v Hrhove a pre žiakov ZŠ Štefana Kluberta v Levoči besedy na tému Význam a potreba ochrany lesov a životného prostredia. Dňa 27. apríla uskutoční pre žiakov ZŠ G. Haina v Levoči exkurziu do Levočských vrchov, Mariánska hora - Levočská dolina. Dňa 28. apríla zrealizuje pre žiakov ZŠ v Letanovciach besedy na tému Prečo chránime našu Zem, čo od nej dostávame a čo jej za to dávame. Dňa 29. a 30. apríla uskutoční pre verejnosť čistenie turistických chodníkov v národnom parku od odpadkov.

Správa Národného parku Muránska Planina uskutoční dňa 21. apríla so žiakmi škôl z Revúcej čistenie rieky Zdychavka od odpadkov na trase Revúca - Zdychavka, v prípade nepriaznivého počasia zrealizuje prednášky v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej. Dňa 25. apríla uskutoční pre žiakov 1. stupňa ZŠ z Tisovca prednášku v informačnom stredisku v Muráni a exkurziu do národného parku.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica uskutoční dňa 25. apríla pre školy a verejnosť v spolupráci s mestom Trebišov, MsKs Trebišov, ZO SZOPK, Lesmi SR, podujatie Deň Zeme v meste Trebišove. Na podujatí bude kultúrny program v podaní žiakov ZŠ Komenského v Trebišove, vyhodnotenie výtvarnej súťaže a tvorivé dielne.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat uskutoční dňa 21. apríla sadenie stromčekov s deťmi z MŠ Masaryková v Michalovciach, so žiakmi Špeciálnej základnej školy internátnej v Michalovciach a so žiakmi ZŠ z Vinného, ktorí zároveň budú čistiť okolie pri Vinianskom hradnom vrchu. Dňa 25. apríla organizuje 4. ročník podujatia Jarné čistenie NPR Jovsianská Hrabina spolu so žiakmi 6. ročníka ZŠ Okružná v Michalovciach a žiakmi 7. ročníka ŽŠ Palín.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina zrealizovala v spolupráci s mestom Lučenec dňa 12. apríla pre verejnosť a školy akciu Deň vody a Zeme v Lučenci. Dňa 21. apríla uskutoční v spolupráci s Centrom voľného času Relax v Rimavskej Sobote pre žiakov celodenné podujatie zamerané na prezentáciu chránených území regiónu, praktické aktivity a hry. Dňa 25. apríla sa uskutoční v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci na Nádvorí Novohradského múzea a galérií v Lučenci poldenné podujatie, praktické aktivity a hry. Dňa 28. apríla sa uskutoční v spolupráci s CHKO Poľana poldenné podujatie pre žiakov ZŠ v Lovinobani.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy pozýva verejnosť a školy dňa 20. apríla na IX. Ekologický jarmok v Považskej Bystrici, na ktorom správa bude návštevníkom prezentovať chránené územia regiónu. Dňa 21. apríla uskutoční pre žiakov 5. Základnej školy v Považskej Bystrici prednášky o ochrane prírody v regióne a pre žiakov Základnej školy v Brvništi prednášky o význame mokradí a o ich ochrane. Dňa 25. apríla zrealizuje pre žiakov Základnej školy v Súľove prednášku na tému ochrana prírody so zameraním na chránené živočíchy a exkurziu v NPR Súľovské skaly.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie zrealizuje dňa 20. apríla pre žiakov základných a stredných škôl v Zlatých Moravciach podujatie Envirofilm 2017, premietanie filmov s environmentálnou tematikou. Dňa 21. apríla uskutoční vyhodnotenie výtvarných prác žiakov materských a základných škôl v Zlatých Moravciach v rámci súťaže Ekoplagát 2017. Dňa 22. apríla zrealizuje pre verejnosť Jarné čistenie Zoborských vrchov. Dňa 23. apríla uskutoční pre seniorov z OZ Jednota dôchodcov Nitra, Zobor exkurziu po NCH Zoborské vrchy. Dňa 25. apríla uskutoční pre žiakov základných škôl z Nitry prednášky o ochrane prírody v priestoroch Krajskej knižnice K. Kmeťa v Nitre. Dňa 26. apríla uskutoční pre žiakov ZŠ Dolné Vestenice prezentáciu zameranú na ochranu lesných druhov vtákov. Dňa 29. apríla zrealizuje pre verejnosť Jarné čistenie Tribečských vrchov.

Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty uskutoční dňa 21. apríla pre študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom prednášky na tému Plasty, Orchidey, Príroda regiónu a premietanie filmu s názvom Inconvenient Truth s diskusiou. Dňa 20. a 25. apríla zrealizuje pre žiakov 1. stupňa v ZŠ Trenčín Východná a ZŠ Nemšová šesť prednášok na tému Bociany.

Regionálne centrum ochrany prírody Prešov uskutočnilo dňa 19. apríla pre študentov Technickej Univerzity v Košiciach prednášku na tému Ochrana prírody v SR. Dňa 20. apríla zrealizuje pre verejnosť podujatie ku Dňu Zeme v Komunitnej záhrade OZ Barlička, kde na stanovišti s témou Voda okolo nás sa naučíte spoznávať žaby podľa hlasu. Dňa 21. apríla zrealizuje pre deti v MŠ Budovateľská v Prešove aktivity v školskej záhrade.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy a propagácie
Zdroj: http://www.earthday.org/earth-day
http://www.earthday.org/take-action/#sthash.h15cUvPz.dpuf
www.EarthDay.net
http://www.teraz.sk/magazin/svetovy-den-zeme-podujatia/43995-clanok.html
http://www.teraz.sk/zahranicie/novu-klimaticku-dohodu-slavnostne-podpis/193223-clanok.html
http://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-change/timeline/
https://www.bystricoviny.sk/spravy/22-aprila-je-svetovy-den-zeme/
http://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/paris-agreement_sk_final.pdf

Všetky správy

December

Počuli ste, že...