Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na Východoslovenskej nížine

Conservation of Diversity of Waterbirds and their Habitats in Eastern Slovakian Lowland

Kód projektu:
SK 0121
Cieľ:
Zastaviť pokles diverzity druhov vodných vtákov, vrátane sťahovavých druhov, ako aj diverzitu ich biotopov na Východoslovenskej nížine
Začiatok projektu:
20/08/2009
Koniec projektu:
30/04/2012
Celkový rozpočet:
328 640 EUR
Skutočné náklady:
projekt v realizácii
Príspevok ES (% z celkových nákladov):
85
Príjemca:
Štátna ochrana prírody SR
Stránka projektu:
http://www.sopsr.sk/norsky/


Apríl

Počuli ste, že...