PHARE - cezhraničná spolupráca

Spracovanie štúdie prírodných hodnôt chránených území a druhov s ohľadom na využitie turistického potenciálu krajiny prihraničného územia s Maďarskom v súlade so zámermi ochrany prírody

Grantová schéma PHARE - CBC

Štátna ochrana prírody SR v roku 2004 a 2005 realizuje projekt v rámci grantovej schémy "Ochrana životného prostredia a prírody v slovensko-maďarskom hraničnom regióne prostredníctvom miestnych iniciatív č. 2002/000-603-01, ktorú schvaľuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja.

Projekt

Projekt má názov "Spracovanie štúdie prírodných hodnôt chránených území a druhov s ohľadom na využitie turistického potenciálu krajiny prihraničného územia s Maďarskom v súlade so zámermi ochrany prírody".
Projekt v rámci programu PHARE CBC - cezhraničná spolupráca s Maďarskom bol predložený v roku 2004. Projekt bol úspešne schválený. Obdobie realizácie je od 11.10.2004 do 30.9.2005.

Čo predchádzalo projektu

Projekt podobného zamerania je spracovaný aj v Maďarsku, kde riešiteľom projektu je Riaditeľstvo Národného parku Bükk a partnerom Štátna ochrana prírody SR. Slovenský projekt bol vypracovaný ako zrkadlový, t.j. aktivity na slovenskej strane sú podobné aktivitám na maďarskej strane. Riešiteľom projektu na Slovensku je Štátna ochrana prírody SR a partnerom projektu je Riaditeľstvo Národného parku Bükk. Rozpočet tohoto projektu na celé obdobie je 150.000 EUR.

foto

Záujmové územie

Záujmovým územím projektu je prihraničná oblasť s Maďarskom, od Chráneného vtáčieho územia Poiplie (okres Veľký Krtíš) až po CHKO Latorica (okres Trebišov).
Z hľadiska územného členenia ŠOP SR ide o územie v správe Správy CHKO Štiavnické vrchy, Správy CHKO Cerová vrchovina, Správy CHKO Latorica, Regionálnej správy ochrany prírody a krajiny Prešov.

Záujmové územie

Záujmovým územím projektu je prihraničná oblasť s Maďarskom, od Chráneného vtáčieho územia Poiplie (okres Veľký Krtíš) až po CHKO Latorica (okres Trebišov).
Z hľadiska územného členenia ŠOP SR ide o územie v správe Správy CHKO Štiavnické vrchy, Správy CHKO Cerová vrchovina, Správy CHKO Latorica, Regionálnej správy ochrany prírody a krajiny Prešov.

foto

Ciele projektu

Cieľom projektu je prispieť k ochrane prírodných hodnôt územia a tým podporiť ekoturizmus v prihraničnom regióne. Projekt je rozdelený na fázy:
- získavanie potrebných dát (terénny výskum a nákup dát)
- nákup zariadení potrebných na výskum, determináciu a spracovanie dát
- organizácia 4 workshopov s miestnymi obyvateľmi za účasti maďarského partnera
- spracovanie dokumentov (výsledkov) projektu - programy starostlivosti a štúdie

Informovanosť verejnosti

O realizácii projektu sme informovali aj širokú verejnosť. Či už formou medializácie a tlačových konferencií (tlačových správ), alebo priamo na workshopoch realizovaných v rámci projektu. A samozrejme aj formou tejto internetovej stránky.

foto

V rámci projektu boli organizované 4 workshopy vrátane exkurzií a prednášky o projekte za účasti všetkých zainteresovaných subjektov (štátna správa, samospráva, podnikateľské subjekty, záujmové združenia, mimovládne organizácie, a pod.):

- 6.5.2005 - Fiľakovo
- 16.5.2005 - Herľany
- 19.5.2005 - Kráľovský Chlmec
- 25.5.2005 - Počúvadlo

Okrem workshopov usporiadaných v rámci tohoto projektu sa naši experti zúčastňovali aj workshopov usporiadaných našim partnerom - Riaditeľstvom NP Bukk.

Postup prác

Na realizácii projektu sa pôvodne podieľal riešiteľský tím projektu zložený z piatich členov, neskôr bol rozšírený na 11 členov, ktorí sa počas celého projektu pravidelne stretávali za účelom plnenia úloh a riešenia prípadných zistených problémov.
Ako výsledky projektu bolo stanovené spracovanie programov starostlivosti o chránené územia a záverečnej štúdie. Pre potreby ich spracovania bolo nevyhnutné zabezpečenie dát priamo z terénu v rámci záujmového územia a to či už terénnym výskumom alebo zakúpením už existujúcich dát a mapových podkladov. V prvej fáze projektu bol realizovaný prieskum potenciálnych zdrojov vedeckých a školských inštitúcií na spracovanie jednotlivých typov dokumentácie. Následne boli v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zistené a vybrané subjekty (dodávatelia), s ktorými boli uzatvorené kontrakty.

Takto boli zakúpené napr. historické mapy územia, trojrozmerný digitálny model reliéfu, farebné satelitné snímky povrchu (ortofotomapy) mnohé iné. Pre potreby dokumentácie, získavania a zaznamenávania dát boli v rámci projektu zakúpené: - 4 ďalekohľady, - 4 fotoaparáty, - 1 monokulár, - 1 mikroskop, - 2 prístroje GPS.

Výsledky projektu

Výsledkom projektu sú spracované štyri programy starostlivosti o vybrané územia európskeho významu zaradené do sústavy NATURA 2000:

- Program starostlivosti o navrhované CHVU Poiplie
- Program starostlivosti o navrhované CHVU Cerová vrchovina a Rimavská kotlina
- Program starostlivosti o navrhované CHVU Medzibodrožie
- Program starostlivosti o navrhované EUV Strahuľka a Milič

Zároveň bude spracovaná aj štúdia, ktorá zahŕňa celé záujmové územie:
Štúdia prírodných hodnôt chránených území a druhov s ohľadom na využitie turistického potenciálu krajiny prihraničného územia s Maďarskom v súlade so zámermi ochrany prírody.


Október

Počuli ste, že...