Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec-Uh)

Integration of Ecosystem Management Principles and Practices in Land Management Principles and Practices into Land and Water management of Laborec-Uh region

Cieľ:
prispieť k zavedeniu princípov a postupov integrovaného manažmentu ekosystémov do manažmentu pôdneho a vodného hospodárstva
Začiatok projektu:
09/2007
Koniec projektu:
05/2012
Celkový rozpočet:
970 000 USD
Skutočné náklady:
projekt v realizácii
Príjemca:
Slovenský vodohospodársky podnik
Stránka projektu:
http://www.laborecuh.sk/


Október

Počuli ste, že...