Realizácia programu záchrany o PR Močiar a spracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Opatrenie: 5.1.
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Kód výzvy:
OPŽP-P05-12-1
Termín realizácie projektu:
júl 2013 - december 2015
Rozpočet projektu:
195 165,0 EUR
Cieľ projektu:
Praktická realizácia schváleného Programu Záchrany o prírodnú rezerváciu Močiar a spracovanie štyroch programov starostlivosti o MCHÚ v sústave NATURA 2000
Špecifický cieľ projektu:
Dosiahnutie priaznivého stavu biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany PR Močiar, dosiahnutie priaznivého stavu biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany PR Šujské rašelinisko, NPR Kozol, PR Dubovské lúky a PP Bôrická mláka.
Aktivity projektu:
Aktivita A1
- praktická realizácia manažmentových opatrení na lokalite PR Močiar v k.ú. Stankovany. Jedná sa o kosenie vegetácie a výrub výmladkov, ako aj odstránenie vzniknutej biomasy z lokality. Činnosti vykonané obyvateľmi obce Stankovany v sezónach 2013,2014 a 2015.
- vybudovanie krátkeho, nekotveného dreveného chodníka k minerálnemu prameňu
- prehradenie nelegálnej prístupovej cesty k jazierku
- výroba a inštalácia 3 informačných panelov v k.ú. Stankovany
- výroba informačnej brožúry o PR Močiar
- realizácia výskumov biotopov, druhov a hydrologického režimu na PR Močiar
Aktivita A2
- realizácia výskumov biotopov, druhov a hydrologického režimu na lokalitách MCHÚ ( PR Šujské rašelinisko, NPR Kozol, PR Dubovské lúky a PP Bôrická mláka)
- vypracovanie programov starostlivosti o PR Šujské rašelinisko, NPR Kozol, PR Dubovské lúky a PP Bôrická mláka
Vyhodnotenie projektu: pozri [pdf]


Jún

Počuli ste, že...