Zlepšenie infraštruktúry Národného parku Slovenský raj vybavením interiéru a rekonštrukciou prevádzkového objektu

Zlepšenie infraštruktúry Národného parku Slovenský raj vybavením interiéru a rekonštrukciou prevádzkového objektu

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.2.
Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov
Kód výzvy:
OPŽP-PO5-09-1
Termín realizácie projektu:
január 2010 - 04/2014
Rozpočet projektu:
346 421,71EUR
Cieľ projektu:
Zlepšenie podmienok pre zabezpečenie ochrany prírody, najmä sústavy NATURA 2000, v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Slovenský raj
Dalšie informácie: stiahni [pdf]


December

Počuli ste, že...