Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít

Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.1.
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území, vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Opatrenie: 5.2.
Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov
Opatrenie: 5.3.
Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami
Kód výzvy:
OPŽP-PO5-09-1
Termín realizácie projektu:
1.9.2009 - 29.2.2016
Rozpočet projektu:
1 014 117,20 EUR
Cieľ projektu:
Zabezpečenie priaznivého stavu mokraďových biotopov a druhov v územiach NATURA 2000 a v územiach medzinárodného významu
Dalšie informácie: stiahni [pdf]
Vyhodnotenie projektu: pozri tu [docx]
Európske regionálne stretnutie Ramsarského dohovoru sa uskutočnilo v Trnave: stiahni [doc]
Vydané informačné publikácie a materiály:
Rieky v projektoch - stiahni [pdf]
Metodické listy - Mokrade na Slovensku: stiahni [pdf]
Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov: stiahni [pdf]
Vzdelávací program mokrade a ramsarské lokality: stiahni [pdf]
Skladačka Natura 2000: stiahni [pdf]
Plagát mokrade: stiahni [pdf]
Spriechodnovanie bariér: stiahni [pdf]
Pohľadnica 1: stiahni [pdf]
Pohľadnica 2: stiahni [pdf]
Pohľadnica 3: stiahni [pdf]
Pohľadnica 4: stiahni [pdf]
Pohľadnica 5: stiahni [pdf]
Pohľadnica 6: stiahni [pdf]
Pohľadnica 7: stiahni [pdf]
Pohľadnica 8: stiahni [pdf]
Pohľadnica 9: stiahni [pdf]
Pexeso: stiahni [pdf]
Magnetky: stiahni [pdf]
Kalendáriky: stiahni [pdf]

Dodatok č. 8 k Zmluve o NFP 001/5.1-5.2-5.3MP/2009 pre projekt Zabezpečenie starostlivosti o mokrade SR, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít (24150120025).
CRZ
CRP
ŠOPSR


Máj

Počuli ste, že...