Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku

Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.1.
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhu rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Opatrenie: 5.3.
Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami
Kód výzvy:
OPŽP-PO5-09-1
Termín realizácie projektu:
jún 2009 - 31.1.2016
Rozpočet projektu:
2 100 398,69 EUR
Dalšie informácie: stiahni [pdf]


November

Počuli ste, že...