Monitoring a manažment kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo)

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.1.
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhu rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Kód výzvy:
OPZP-PO5-09-1
Termín realizácie projektu:
01.01.2010 - 31.12.2015
Rozpočet projektu:
1 371 632,92 EUR
Cieľ projektu:
Zabezpečenie manažmentu kormorána veľkého v súlade so záujmami dotknutých subjektov a so zachovaním druhu
Zvýšenie akceptovania prítomností kormorána veľkého ako pôvodného druhu a zosúladenie záujmov dotknutých skupín
Špecifické ciele projektu:
1. Stanovenie zásad starostlivosti o kormorána veľkého v súlade so záujmami dotknutých skupín
2. Zabezpečiť manažment kormorána prostredníctvom jednotných metód a vypracovanie štúdii, ktoré zjednodušia jeho ďalší manažment
3. Zjednodušenie prístupu dotknutých subjektov k informáciám a prevencii riešenia škôd a konfliktov s kormoránom
4. Zvyšovanie povedomia obyvateľstva o úlohe kormorána v ekosystémoch a zlepšenie jeho akceptovania ako pôvodného druhu živočícha


December

Počuli ste, že...