Realizácia programu záchrany druhu zubor hrivnatý (Bison bonasus)

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.1.
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhu rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Kód výzvy:
OPZP-PO5-09-1
Termín realizácie projektu:
01.01.2010 - 31.12.2015
Rozpočet projektu:
471 650,30 EUR
Cieľ projektu:
1. Zlepšenie stavu ochrany a udržanie alebo zlepšenie priaznivého stavu zubra hrivnatého
2. Zabezpečiť spoluprácu s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov a zlepšenie informovanosti o zubrovi hrivnatom a potrebe jeho ochrany
Špecifické ciele projektu:
1. Realizácia aktivít vyplývajúcich z programu záchrany zubra hrivnatého 2. Vydanie propagačných a iných materiálov pre širokú verejnosť nielen v regióne, ale aj širšom okolí, ako aj v zahraničí 3. Zvyšovanie povedomia miestneho obyvateľstva realizáciou prednášok napr. na školách; spolupráca s miestnym stakeholdermi s cieľom lepšej akceptácie výsledkov
Vydané informačné publikácie a materiály
NP-Poloniny-Zubor-EU_sklad.pdf
NP-Poloniny-Zubor-EU_letak.pdf
NP-Poloniny-Zubor-EU_broz.pdf
Pracovny-zosit-obalka.pdf
Pracovny-zosit-vnutro.pdf


Jún

Počuli ste, že...