Zlepšenie stavu ochrany druhov tetrov hlucháň a tetrov hoľniak

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.1.
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhu rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Opatrenie: 5.3.
Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami
Kód výzvy:
OPZP-PO5-09-1
Termín realizácie projektu:
01.01.2010 - 31.12.2015
Rozpočet projektu:
576 383,21 EUR
Cieľ projektu:
Zlepšenie stavu ochrany a vypracovanie programu záchrany druhov tetrov hlucháň a tetrov hoľniak
Zabezpečiť spoluprácu s dotknutými subjektmi, hlavne vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, na ktorých sa druhy vyskytujú
Špecifické ciele projektu:
Vypracovanie programu záchrany druhov
Zistenie aktuálnych informácií o početnosti, výskyte a veľkosti areálu lesných kúr
Zlepšenie stavu ochrany druhov spoluprácou s miestnymi komunitami vypracovaním metodických a odborných materiálov
Zvyšovanie povedomia obyvateľstva a zlepšenie akceptovania výskytu druhov vo voľnej príroda


Marec

Počuli ste, že...