Realizácia schválených programov záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín

Realizácia schválených programov záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.1.
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhu rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Opatrenie: 5.3.
Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami
Kód výzvy:
OPZP-PO5-09-1
Termín realizácie projektu:
máj 2009 - jún 2012
Rozpočet projektu:
43 891,16 EUR
Cieľ projektu:
Zlepšiť stav kriticky ohrozených druhov rastlín realizáciou schválených programov záchrany.
Zlepšiť environmentálne povedomie verejnosti o kriticky ohrozených druhoch
Zaverečné informácie: stiahni [pdf]
Brožúra alkana farbiarska SK: stiahni [pdf]
Brožúra alkana farbiarska EN: stiahni [pdf]
Brožúra jesienka piesočná SK: stiahni [pdf]
Brožúra jesienka piesočná EN: stiahni [pdf]


December

Počuli ste, že...